Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 58

Tiết 1: Toán.
Tiết 103: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết rút gọn phân số, biết tính chất cơ - Biết cách quy đồng mẫu số hai
bản của phân số
phân số.
- Biết thực hiện quy đồng mẫu số
hai phân số.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số.
2. Kỹ năng: Biết thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số.
- Rèn kĩ năng tính toán, quan sát, lắng nghe.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm, bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài:
* Ổn định:
* Bài cũ:
+ Rút gọn phân số
48 8
=
30 5

- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Hướng dẫn cách quy đồng mẫu
số 2 phân số.
* Ví dụ 1.
- Gọi HS nêu ví dụ SGK /115.
+ Làm cách nào để hai phân số và

- HS nêu ví dụ.
- Dựa vào tính chất cơ bản của PS.

1
3

2
5

có cùng mẫu số.

- Gọi HS nêu GV ghi bảng.

- Có cùng MS là 15.


1 1x5 5
=
=
3 3x5 15 ;

2 2 x3 6
=
=


5 5 x3 15

* Nhận xét.
+ Hai phân số

5 6
15; 15

.

1 5 2 6
= ; =
3 15 5 15

có đặc điểm gì

chung?
+ Hai phân số này bằng hai phân số
nào?
* GV: Phân số
đã được quy đông - HS nêu SGK/115.
1 2
;
3 5

MS thành 2 phân số

MSC của 2 PS

;

5 6
15 15

;

5 6
15 15

hết cho MS của 2 PS

. 15 gọi là

. MSC 15 chia

1 2
;
3 5

* Cách quy đồng MS hai PS.
+ Khi quy đồng MS 2 PS
ta làm
1 2
;
3 5

ntn?
+ Từ cách quy đồng MS 2 PS

- Nêu kết luận: SGK/115.
- HS đọc kết luận.

- HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 3 HS làm bảng nhóm.
a.
b.
c.
20 6
;
24 24

21 15
;
35 35

81 64
;
72 72

- HS nhận xét.
1 2
;
3 5

hãy nêu cách quy đồng MS 2 PS?
* Kết luận: SGK/115.
- Gọi HS đọc kết luận.
b. Thực hành:
* Bài 1 ( 116 ) Quy đồng mẫu số các

- HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 3 HS làm bảng nhóm.
a.
b.
c.
77 40
;
55 55

40 36
;
96 96

- HS nhận xét.

119 90
;
70 70


phân số.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm vở, 3HS làm bảng
nhóm.

- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
* Bài 2 ( 116 )Quy đồng mẫu số các
phân số.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm vở, 3HS làm bảng
nhóm.
- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Nêu cách quy đồng MS hai PS?
- Nhận xét giờ.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×