Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 57

Tiết 1: Toán.
Tiết 102: LUYỆN TẬP
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong
đên bài học
bài được hình thành
- Biết rút gọn phân số
- Rút gọn được phân số
- Nhận biết được tính chất cơ bản của - Nhận biết tính chất cơ bản của
phân số
phân số.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Rút gọn được phân số
2. Kỹ năng: Nhận biết tính chất cơ bản của phân số
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ và phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm, bút dạ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

* Ổn định:
* Bài cũ:
+
8 2
=
12 3

- HS nhận xét.
* Giới thiệu bài: GV ghi bảng
2. Phát triển bài:
* Bài 1 ( 114) Rút gọn các phân số.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
* GV: Rút gọn đến khi được phân số
tối giản.
- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng
nhóm.

- HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 2 HS làm bảng nhóm
- Đáp án:

1 1 8 3
; ; ;
2 2 5 2

- HS nhận xét.

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 114) Trong các phân số
dưới đây phân số nào bằng .
2
3

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- HS đọc yêu cầu


- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng lớp. - Đáp án:
- Gọi HS nhận xét.


* Bài 3 ( 114 ) Trong các phân số
dưới đây phân số nào bằng

20 2 8 2
= ; =
30 3 12 3

- HS nhận xét, đánh giá.

25
100

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng lớp. - Đáp án:
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 4( 114 ) Tính ( Theo mẫu )
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV cùng HS làm ý mẫu.
Mẫu:
.
2 x 3 x5 2
=
3 x5 x 7 7

- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng
nhóm.
- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Nêu lại các bước thực hiện rút gọn
phân số?
- Nhận xét giờ

25
5 25
8
=
;
=
100 20 100 32

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm.
- Đáp án: b.
c.
5
11

2
3

- HS nhận xét.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×