Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 80

Tiết 1: Toán.
Tiết 135: LUYỆN TẬP
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài
quan đên bài học
được hình thành
- Đã biết tính diện tích hình thoi
- Giúp HS vận dụng công thức tính
diện tích hình thoi để giải các bài toán
liên quan.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Giúp HS vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài
toán liên quan.
2. Kỹ năng: Tính diện tích hình thoi
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- 4 miếng bìa hình tam giác vuông có kích thước như bài tập 4.
- 1 tờ giấy hình thoi.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
* Ổn định tổ chức :
* Kiểm tra bài cũ:
+ 1 HS công thức tính diện tích hình
thoi. Nêu cách tính diện tích hình
thoi? HS nhận xét, đánh giá.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 ( 143)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm nháp, 2 HS làm bảng
nhóm.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 143)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng lớp.

- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 2 HS làm bảng nhóm.
- Đáp án: a: 144 cm 2
b. 1 050 cm
2

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 1 HS làm bảng phụ.
Bài giải:


Diện tích miếng bìa là
14 x 10 : 2 = 70 ( cm 2 )
Đáp số: 70 cm2
- HS nhận xét.

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 143)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức cho HS thi xếp hình sau đó - HS đọc yêu cầu.
tính diện tích hình thoi.
- Gọi HS nêu miệng bài giải.
Bài giải:


Đường chéo AC dài là:
2 + 2 = 4 ( cm )
Đường chéo BD dài là:
3 + 3 = 6 ( cm )
Diện tích hình thoi là;
4 x 6 : 2 = 12 ( cm2 )
- Gọi HS nhận xét.
Đáp số: 12 cm2
* Bài 4: ( 144)
- HS nhận xét.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức HS thực hành gấp hình thoi - HS đọc yêu cầu.
theo yêu cầu.
- HS tự thực hành
- Gọi HS trình bày trước lớp
- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
- HS nhận xét.
+ Muốn tính diện tích hình thoi ta làm
ntn?
- Nhận xét giờ học
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×