Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 79

Tiết 1: Toán.
Tiết 133: HÌNH THOI
Những kiến thức HS đã
Những kiến thức mới trong bài được hình
biết liên quan đên bài học
thành
- Biết các biểu tượng về hình - Hình thành về biểu tượng hình thoi . Nhận biết
học.
hình thoi và một số đặc điểm của hình thoi
- Phân biệt được một số hình đã học.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hình thành về biểu tượng hình thoi . Nhận biết hình thoi và một số
đặc điểm của hình thoi
2. Kỹ năng: Phân biệt được một số hình đã học.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

* Ổn định tổ chức
* Kiểm tra bài cũ: Trả bài
kiểm tra.
- GV nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Giới thiệu hình thoi.
- GV cùng HS lắp ghép mô
hình hình vuông
- GV dùng mô hình hình
vuông để vẽ HV lên bảng.
- GV sô lệch mô hình để
được hình thoi
- GV giới thiệu đây là hình
thoi
- GV yêu cầu HS đặt mô hình - HS thực hiện
hình thoi vừa tạo được lên
giấy và yêu cầu vẽ hình thoi


theo mô hình.
- GV vẽ trên bảng lớp
- Gọi HS lên chỉ hình trên
bảng giới thiệu hình thoi.
b. Nhận biết một số đặc
điểm hình thoi
- HS quan sát hình thoi
ABCD
+ Nêu tên các cặp cạnh song
song với nhau có trong hình
thoi ABCD?
- Dùng thước đo độ dài các
cạnh hình thoi.
+ Độ dài các cạnh hình thoi
như thế nào so với nhau?
* GV: Hình thoi có 2 cặp
cạnh đối diện song song và 4
cạnh bằng nhau.
- Gọi HS nhắc lại.
c. Thực hành.
* Bài 1 ( 140)


- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Treo bảng phụ yêu cầu quan
sát các hình và trả lời câu hỏi
+ Hình nào là hình thoi?
- Tại sao em biết đó là hình
thoi?

- Các cặp cạnh song song là:
AB//CD,BC//DA

- Bằng nhau.
- HS nhắc lại

- Hình 1 và hình 3
- Vì 2 hình đó có 2 cặp cạnh đối diện, song
song và bằng nhau.

- Hình nào không phải là hình - Hình 2 và hình 4
thoi?
+ Hình nào là hình chữ nhật ? - Hình 2
A

D

B


* Bài 2 ( 141)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV vẽ hình thoi ABCD
- Cho HS quan sát
* GV: Nối A với C ta được
đường chéo AC; nối B với D
ta được đường chéo BD. Gọi
điểm giao nhau của đường
chéo AC và BD là O. hãy
dùng ê ke kiểm tra xem hai
đường chéo của hình thoi có
vuông góc với nhau không.
- Cho HS kiểm tra SGK,1 HS
lên bảng
- Gọi HS nhận xét.
* GV: Hình thoi có 2 đường
chéo vuông góc với nhau và
cắt nhau tại trung điểm của
mỗi đường.
- Gọi HS nhắc lại
* Bài 3 ( 141 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức cho HS thi gấp cắt
hình thoi.
- Gọi HS lên bảng trình bày.
- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Hình ntn gọi là hình thoi?
+ hai đường chéo của hình
thoi ntn với nhau?
- Nhận xét giờ.

C

- 1 HS lên bảng dùng thước kiểm tra
- HS nhận xét

- 1,2 HS nhắc lại
- HS đọc yêu cầu

- HS trả lời


………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×