Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 76

Tiết 1: Toán.
Tiết 128: LUYỆN TẬP CHUNG
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Biết thực hiện phép chia phân số
- Rèn kĩ năng thực hiện phép chia PS
- Biết cách tính và viết gọn phép chia 1
PS cho 1 số tự nhiên.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Rèn kĩ năng thực hiện phép chia PS
2. Kỹ năng: Biết cách tính và viết gọn phép chia 1 PS cho 1 số tự nhiên.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:

* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ:
+ 1 HS lên bảng so sánh:
gấp mấy
1 1
:
4 6

lần

1
?
12

( gấp 3 lần

1
12

)

- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 ( 137 ) Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm nháp, 3 HS làm bảng
phụ.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 137) Tính (Theo mẫu )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV cùng HS làm mẫu
- Cho HS làm bảng con, 3 HS làm

- HS đọc yêu cầu.
- Đáp án:

35 3 3
; ; .
36 5 2


- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện


bảng phụ.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 138) Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng phụ.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 4 ( 138 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- Đáp án:

5 1 1
; ; .
21 10 6

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu
- Đáp án: a. ; b.
1
2

1
4

- HS nhận xét.
- HS đọc bài toán
Bài giải:
- Chiều rộng của mảnh vườn là.
(m)
60 x

- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Muốn chia 1 phân số cho 1 phân số
ta làm ntn?
+ Muốn chia một phân số cho 1 số tự
nhiên ta làm ntn?
- Nhận xét giờ học.

3
= 36
5

Chu vi của mảnh vườn là
( 60 + 36 ) x 2 = 192 ( m )
Diện tích của mảnh vườn là
60 x 36 = 2160 ( m2)
Đáp số: 192 m; 2160 m2.
- HS nhận xét.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×