Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 75

Tiết 1: Toán.
Tiết 127: LUYỆN TẬP
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Nhận thực hiện phép nhân phân số
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép
tính nhân với PS, chia PS.
- Biết cách tính và rút gọn phép
tính một số tự nhiên chia cho 1 PS.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính nhân với PS, chia PS.
2. Kỹ năng: Biết cách tính và rút gọn phép tính một số tự nhiên chia cho 1 PS.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ:
+ 1 HS lên bảng so sánh:

12
=1
12

3 4
x =
4 3

.

- HS nhân xét.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 ( 137 ) Tính rồi rút gọn
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm nháp, 4 HS làm bảng
phụ.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 137) Tính ( Theo mẫu )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV viết mẫu lên bảng

- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện.
- Đáp án:

5 1 2 1
; ; .;
14 6 3 3

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện


- GV cùng HS làm ý mẫu
- Đáp án:


30
21
- Cho HS làm bảng, 3 HS làm bảng
;12;
5
phụ.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 137) Tính bằng hai cách.
- HS nhận xét.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng phụ. - HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 2 HS làm bảng phụ.
- Đáp án:
- Gọi HS nhận xét.
4 4 1 1
; ; .;
* Bài 4 ( 137)
15 15 15 15
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng lớp. - HS nhận xét.

- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Nêu cách chia một số tự nhiên cho
một phân số ?
- Nhận xét giờ học.

- HS đọc yêu cầu.
- Đáp án:
+ Gấp 4 lần
+ Gấp 3 lần
+ Gấp 2 lần.
- HS nhận xét.
- HS nêu

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×