Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 26

Tiết 2: Thể dục.
Tiết 47: BẬT XA PHỐI HỢP CHẠY NHẢY VÀ CHẠY MANG VÁC
TRÒ CHƠI “KIỆU NGƯỜI”
Những kiến thức HS đã biết Những kiến thức mới trong bài được hình
lien quan đên bài học
thành
- Đã biết bật xa phối hợp chạy - Thực hiện cơ bản đúng động tác
nhảy
- Ôn phối hợp chạy nhảy và chạy mang vác.
Yêu cầu ở mức độ tương đối chính xác.
- Trò chơi: " Kiệu người". Yêu cầu tham gia
vào trò chơi nhiệt tình, sôi nổi và chủ động.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Thực hiện cơ bản, đúng động tác bật xa tại chỗ
- Ôn phối hợp chạy nhảy và chạy mang vác. Yêu cầu ở mức độ tơng đối chính xác.
2. Kỹ năng: Biết cách chơi và tham gia chơi được
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể
II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Ổn định tổ chức.
x x x x x x x x
- Tập hợp, điểm số, báo cáo.
x x x x x x x x
- Giới thiệu bài.
X
- Khởi động: các khớp, chạy theo một
hàng dọc.
- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê.
2. Phát triển bài:
a. Bài tập RLTTCB.
* Ôn bật xa:
- Chia tổ để tập
x x x x x x x x
- Biểu diễn thi giữa các tổ .
x x x x x x x x
* Tập phối hợp chạy nhảy
X
- GV nhắc lại cách luyện tập phối hợp
chạy nhảy.
- GV làm mẫu.


- HS tập theo đội hình hàng dọc.
b. Trò chơi vận động.
- Trò chơi: Kiệu ngời.
- HS khởi động lại các khớp.
- GV nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho HS chơi thử, chơi thật.
3. Kết luận:
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
- GV và HS hệ thống lại bài.
- Nhận xét giờ.
- Về nhà ôn bài RLTTCB

x x x x x x x x


x x x x x x x x
X

x x x x x x x x
x x x x x x x x
X

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×