Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 24

Tiết 2: Thể dục.
Tiết 43: BẬT XA VÀ PHỐI HỢP CHẠY NHẢY
TRÒ CHƠI “CON SÂU ĐO”
Những kiến thức HS đã biết liên quan
đên bài học
- Đã biết bật xa

Những kiến thức mới trong bài
được hình thành
- Nhảy xa phối hơp chạy nhảy. Yêu
cầu thực hiện động tác nhảy nhẹ
nhàng.
- Trò chơi: con sâu đo. Yêu cầu biết
cách chơi và tham gia chơi chủ động
tích cực.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật xa tại chỗ
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác phối hợp chạy, nhảy
2. Kỹ năng: Biết cách chơi và tham gia chơi được
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể

II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phương tiện: 1 còi.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học
- Đứng vổ tay và hát
- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê.
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên
2. Phát triển bài:
a) Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản.
- Ôn bật xa :
+ Tập bật nhảy nhẹ nhàng vài lần.
+ HS nhắc lại yêu cầu và cách thực hiện +
HS tập bật xa theo nhóm, nhóm trưởng điều
khiển.
+ GV bao quát lớp. Hướng dẫn thêm cho HS
yếu.
+ Các nhóm thi bật xa với nhau. GV tuyên

Hoạt động của HS
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
xX
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x


dương những nhóm tập tốt.
- Học phối hợp chạy, nhảy:
+ GV hướng dẫn cách tập luyện phối hợp,
giải thích ngắn gọn các động tác và làm mẫu.
+ Vài HS làm thử,GV uốn nắn, sửa chữa
+ HS tập theo đội hình hàng dọc, em đứng
đầu hàng thực hiện xong đi ra khỏi hố cát, em
tiếp mới được xuất phát.
b) Trò chơi vận động.
- Gv giới thiệu trò chơi “Con sâu đo ”và
hướng dẫn cách chơi.
- Cho vài học sinh chơi thử, sửa chữa.
- Chơi chính thức:
+ Tập hợp HS thành hai hàng dọc có số
người bằng nhau.
+ Hai đội thi với nhau, đội nào di chuyển
nhanh nhất, ít phạm quy thì chiến thắng.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

X

- GV nhận xét, đánh giá thi đua.
3. Kết luận:
- Tập 1 số động tác thả lỏng
- GV hệ thống bài học
- GV nhận xét giờ học
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×