Tải bản đầy đủ

điện vào giấy tờ in sẵn

Tiết 3: Tập làm văn:
Tiết 34: ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
Những kiến thức học sinh đã
Những kiến thức mới trong bài học cần
biết có liên quan đến bài học
được hình thành.
Biết thông tin của người thân trong - Hiểu các yêu cầu, nội dung trong thư chuyển
gia đình mình, địa chỉ nơi mình tiền đi, giấy mua báo chí trong nước.
đang cư trú.
- Điền đúng nội dung cần thiết vào mẫu thư
chuyển tiền đi, giấy mua báo chí trong nước.
I. Mục tiêu:
- Hiểu các yêu cầu, nội dung trong thư chuyển tiền đi, giấy mua báo chí
trong nước.
- Điền đúng nội dung cần thiết vào mẫu thư chuyển tiền đi, giấy mua báo
chí trong nước.
II. Đồ dùng dạy học
Mẫu thư chuyển tiền đi, giấy đặt mua báo chí trong nước
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:

* Ổn định lớp:
* Kiểm tra bài cũ:
Ở tuần 33 các em đã làm
quen với loại giấy tờ in sẵn nào?
- Nhận xét, đánh giá
*Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
* Bài tập 1 (161)
- HS đọc yêu cầu
- Treo bảng phụ viết sẵn tờ :
Điện chuyển tiền đi mẫu hướng dẫn
HS điền.
- Hướng dẫn HS cách điền.
+ Họ và tên người gửi: họ tên mẹ em
+ Địa chỉ: ghi theo hộ khẩu
+ Số tiền: viết bằng số trước, chữ
sau
+ Họ tên người nhận: họ tên của ông
( bà ) em
- HS tự điền vào phiếu, 1HS làm vào
phiếu to.
- Gọi 1 số HS trình bày
- Nhận xét, bổ sung
* Bài tập 2(162)
1

Hoạt động của HS

- 1HS đọc yêu cầu

- HS điền vào tờ thư chuyển tiền đi
- 1 số cặp trình bày.
- Nhận xét bổ sung


- HS đọc yêu cầu
- Hướng dẫn HS điền:
+ Tên độc giả : ghi tên mình
+ Địa chỉ: ghi nơi mình đang ở
- Hết thời gian trình bày


- GV cùng HS nhận xét, đánh giá
3. Kết luận:
? Khi viết đơn chuyển tiền đi em
cần điền vào những đề mục nào?
- Nhận xét tiết học
- Đọc lại bài, chuẩn bị bài sau
__________________

2

- 1HS đọc yêu cầu
- HS làm bài
HS trình bày
- Nhận xét, đánh giáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×