Tải bản đầy đủ

hướng dẫn tả cây cối

Tiết 3: Tập làm văn.
Tiết 53: TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết trình bày bài văn miêu tả thành 3 - HS nhận thức đúng các lỗi về câu,
phần: Mở bài, thân bài, kết bài
cách dùng từ, cách diễn đạt, lỗi
chính tả trong bài văn miêu tả của
mình.
- HS tự sửa lỗi của mình trong bài
văn.
- Hiểu được cái hay của những bài
văn được điểm cao, có ý thức học
hỏi.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS nhận thức đúng các lỗi về câu, cách dùng từ, cách diễn đạt, lỗi
chính tả trong bài văn miêu tả của mình.
2. Kỹ năng: HS tự sửa lỗi của mình trong bài văn.
- Hiểu được cái hay của những bài văn được điểm cao, có ý thức học hỏi.

3. Thái độ: Có ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết sẵn một số lỗi điển hình.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

* Ổn định tổ chức :
* Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
2. Phát triển bài:
a. Trả bài.
- GV nhận xét, kết quả bài làm của - HS nghe GV nhận xét.
HS.
* Ưu điểm:
- Viết đúng dạng bài văn miêu tả cây
cối có bố cục rõ ràng, diễn đạt sáng
sủa, trình bày đẹp.
* Hạn chế:


- Một số bài viết còn sơ dài, chưa lồng
cảm xúc khi tả, còn sai lỗi chính tả.
- GV trả bài cho HS.
b. Hướng dẫn HS chữa bài.
- GV đến từng bàn hướng dẫn cách - HS chữa bài.
chữa lỗi.
- Gọi HS đọc lời nhận xét, chữa lỗi sai - HS đọc lời nhận xét.
đổi vở để kiểm tra.
- Gọi HS chữa lỗi về dùng từ, ý.
c. Đọc những đoạn văn hay.
- Gọi HS có những đoạn văn hay đọc - HS đọc bài trước lớp.
trước lớp
- Gọi HS có bài viết tốt đọc trước lớp.
3. Kết luận:
+ Nêu những đặc điểm cơ bản của bài
văn miêu tả cây cối?
- Nhận xét giờ học.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………_____________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×