Tải bản đầy đủ

Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 21

Tiết 3: Tập làm văn.
Tiết 46: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- HS nắm được đặc điểm, nội dung và hình
- Biết trình bày bài văn miêu tả
thành 3 phần: Mở bài, thân bài, thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả.
- Nhận biết và bước đầu biết xây dựng các
kết bài
đoạn văn tả cây cối.
- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm, nội dung và hình thức của đoạn văn trong
bài văn miêu tả.
2. Kỹ năng: Nhận biết và bước đầu biết xây dựng các đoạn văn tả cây cối.
3. Thái độ: Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ một số loại cây như cây gạo, cây trám đen.
III. Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
* Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu 2 học sinh nhắc lại dàn ý bài - 2 HS trả lời câu hỏi.
văn miêu tả cây cối đã học.
- 2 - 3 HS đọc đoạn văn miêu tả một loài - 1 - 2 HS đọc
hoa hay một thứ quả em thích
- Nhận xét chung.
+ Ghi điểm từng học sinh.
+ Nhận xét về cách cảm thụ của bạn
qua mỗi đoạn văn.
2. Phát triển bài:
I. Nhận xét :
Bài 1 và 2:
- HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm
- Yêu cầu 1 HS đọc đề bài:
bài .
- Gọi HS đọc 2 bài đọc "Cây gạo"
- Yêu cầu HS đọc thầm bài văn suy + 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi và
nghĩ và trao đổi trong bàn để tìm ra mỗi sửa cho nhau
đoạn văn trong bài.
- Tiếp nối nhau phát biểu.
+ Yêu cầu HS phát biểu ý kiến.
- Yêu cầu cả lớp và GV nhận xét, sửa lỗi + Bài "Cây gạo" có 3 đoạn, mỗi
và cho điểm những học sinh có ý kiến đoạn mở đầu ở những chỗ lùi vào
một chữ đầu dòng và kết thức ở chỗ
hay nhất.


Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.
- Gọi 1 HS đọc lại bài "Cây gạo"

chấm xuống dòng
- 1HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm
bài.
+ 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi và
+ Hãy cho biết nội dung của mỗi đoạn sửa bài.
văn nói lên ý gì ?


-Tiếp nối nhau phát biểu .
+ Hướng dẫn HS nhận xét và bổ sung a/ Đoạn 1 : - Tả thời kì ra hoa.
nếu có
b/ Đoạn 2 : - Tả cây gạo hết mùa hoa
c/ Đoạn 3: - Tả cây gạo thời kì ra
quả.
II. Ghi nhớ:
- Gọi HS đọc lại.
- 2HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm.
III. Luyện tập:
Bài 1:
- Yêu cầu 1 HS đọc đề bài:
- 1 HS đọc thành tiếng.
- Gọi 1 HS đọc bài "Cây trám đen"
- 1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm
- Yêu cầu HS đọc thầm bài văn suy bài.
nghĩ và trao đổi trong bàn để tìm ra mỗi - Lớp thực hiện theo yêu cầu .
đoạn văn và nội dung của mỗi đoạn văn -Tiếp nối nhau phát biểu.
trong bài.
a/ Đoạn 1 : -Tả bao quát thân cây,
- GV giúp HS những HS gặp khó khăn
cành cây , lá cây trám đen.
- Yêu cầu cả lớp và GV nhận xét, sửa lỗi b/ Đoạn 2 : -Nói về hai loại trám
và cho điểm những học sinh có ý kiến đen: trám đen tẻ và trám đen nếp.
hay nhất.
c/ Đoạn 3 : -Nói về ích lợi của trám
đen.
d/ Đoạn 4 : -Tình cảm của người tả
Bài 2:
đối với cây trám đen.
- Yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- Trước hết em phải xác định sẽ viết về - Lắng nghe GV gợi ý.
cây gì ? Sau đó sẽ nhớ lại về những lợi
mà cây đó mang đến cho người trồng.
- Lớp thực hiện theo yêu cầu
- GV giúp HS những HS gặp khó khăn.
+ Yêu cầu HS phát biểu ý kiến.
- Tiếp nối nhau phát biểu.
- Yêu cầu cả lớp và GV nhận xét, sửa lỗi - HS ở lớp lắng nghe nhận xét và bổ
và cho điểm những học sinh có ý kiến sung nếu có.
hay nhất.
3. Kết luận:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà viết lại đoạn văn.
- Về nhà thực hiện theo lời dặn


………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×