Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 44

Tiết 3: Luyện từ và câu.
Tiết 49: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?
Những kiến thức HS đã biết liên Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Biết câu kể Ai làm gì ? Ai thế - Hiểu ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ
nào ?
trong câu kể Ai là gì?
- Xác định được chủ ngữ trong câu kể Ai
là gì?
- Tạo được câu kể Ai là gì? từ những chủ
ngữ đã cho.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
2. Kỹ năng: Xác định được chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Tạo được câu kể Ai là gì? từ những chủ ngữ đã cho.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết đoạn văn bài tập 1 phần nhận xét.
- Giấy khổ to ghi bài tập 1phần luyện tập.

III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Bài cũ:
+ 1 HS lên bảng xác định vị ngữ trong
câu sau. Hoa cúc là nàng tiên tóc vàng
của mùa thu.
+ Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì có đặc
điểm gì?
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
I. Nhận xét.
* Bài 1 ( 68)
- Yêu cầu HS đọc các câu thơ và văn.
- HS đọc yêu cầu & đoạn văn.
+ Trong các câu trên những câu nào có - Ruộng rẫy là chiến trường.


dạng Ai là gì?
+ HS nối tiếp đọc

- Cuốc cày là vũ khí
- Nhà nông là chiến sỹ
- Kim Đồng và các bạn anh là những
đội viên đầu tiên của Đội ta.
- HS nhận xét, bổ sung.

* Bài 2 ( 69)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm VBT, 1 HS lên bảng xác - Ruộng rẫy/ là chiến trường.
định CN.
- Cuốc cày/ là vũ khí
- Nhà nông/ là chiến sỹ
- Kim Đồng và các bạn anh/ là những
đội viên đầu tiên của Đội ta.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- HS nhận xét, bổ sung


* Bài 3 ( 69)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu.
+ CN trong các câu trên do những từ - DT hoặc cụm DT.
ngữ nào tạo thành?
II. Ghi nhớ: SGK/67.
- Gọi HS đọc ghi nhớ.
- HS đọc ghi nhớ.
- Gọi HS nêu ví dụ?
- Bạn Lan là HS lớp 4A
III. Luyện tập:
- Mẹ em là giáo viên
* Bài 1 ( 69)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng - HS làm VBT, 1 HS làm bảng nhóm.
nhóm.
- Văn hóa nghệ thuật/ cũng là một
mặt trận.
- Anh chị em/ là chiến sỹ trên mặt
trận ấy.
- Vừa buồn mà lại vừa vui/ mới thực
là nỗi buồn bông phượng.
- Hoa phượng/ là hoa học trò
- Goị HS nhận xét.
- HS nhận xét, bổ sung
* Bài 2 ( 69)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm bài theo cặp ( 2 phút )
- HS thảo luận cặp


- Gọi HS trình bày trớc lớp

- Bạn Lan là ngời Hà Nội
- Ngời là vốn quý nhất
- Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.
- Trẻ em là tơng lai của đất nước.
- HS nhận xét, bổ sung.

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 69)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng - HS làm VBT, 1 HS làm bảng nhóm.
nhóm.
- Bạn Bích Vân là HS giỏi của trường
- Hà Nội là thủ đô của nước ta
- Dân tộc ta là dân tộc anh hùng.
- Goị HS nhận xét.
- HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì chỉ gì?
Trả lời câu hỏi nào? Do từ ngữ nào tạo
thành?
- Nhận xét giờ

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×