Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 36

Tiết 4: Địa lí.
NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI
MIỀN TRUNG.
Những kiến thức HS biết liên
Những kiến thức mới trong bài học cần được
quan đến bài học
hình thành
- HS biết đồng bằng dân cư tập - Biết người Kinh, người Chăm và một số dân
trung khá đông đúc, chủ yếu là tộc ít người khác là cư dân chủ yếu của đồng
người Kinh
bằng duyên hải miền Trung.
- Trình bày một số nét tiêu biểu về hoạt động sản
xuất: trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng,
chế biến thủy sản,…
- Giải thích vì sao người dân ở đồng bằng duyên
hải miền Trung lại trồng lúa, mía và làm muối:
khí hậu nóng, có nguồn nước, ven biển.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết người Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người khác là cư
dân chủ yếu của đồng bằng duyên hải miền Trung.
2. Kĩ năng: Trình bày một số nét tiêu biểu về hoạt động sản xuất: trồng trọt, chăn

nuôi, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản,…
- HSKG: Giải thích vì sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng
lúa, mía và làm muối: khí hậu nống, có nguồn nước, ven biển.
- Rèn kĩ năng quán sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông.
3. Thái độ: Biết yêu quý và trân trọng người lao động
II. Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ Việt Nam.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức
* Kiểm tra bài cũ
? Nêu sự khác biệt về khí hậu giữa
khu vực phía Bắc và phía Nam
ĐBDHMT?
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài: GV ghi bảng.
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1: Dân cư tập trung
khá đông đúc.
* Mục tiêu: Nêu được đặc điểm dân
cư ở ĐBDHMT: tập trung khá đông


đúc, chủ yếu là người Kinh, người
Chăm và cùng một số dân tộc khác
sống hoà thuận.
* Cách tiến hành:
? Người dân ở ĐBDHMT là người - ...chủ yếu là người Kinh, người Chăm
dân tộc nào?
và một số dân tộc khác sống bên nhau
hoà thuận.
? Quan sát hình sgk nx trang phục - Người Kinh mặc áo dài, cao cổ.
của phụ nữ Kinh?
Hàng ngày để cho tiện sinh hoạt và sản
xuất, người Kinh mặc áo sơ mi và quần
dài.
b. Hoạt động 2: Hoạt động sản xuất
của người dân.


* Mục tiêu: Trình bày được những
đặc điểm của hoạt động sản xuất ở
ĐBDHMT, các nghành nghề, điều
kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sản
xuất.
- Dựa vào tranh ảnh để tìm thông
tin.
* Cách tiến hành:
- Cả lớp quan sát.
- Tổ chức HS quan sát các hình 3-8
sgk/139.
? Cho biết người dân ở đây có ngành
nghề gì?
- Các ngành nghề: trồng trọt, chăn nuôi,
? Kể tên một số loài thuỷ sản ở nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản, và
ĐBDHMT?
nghề làm muối.
- cá, tôm,.
- Vì họ có đất đai màu mỡ, họ gần biển,
? Giải thích vì sao người dân ở đây khí hậu nóng ẩm, ...
laị có những hoạt động sản xuất - ...chủ yếu là người Kinh, người Chăm
này?
và một số dân tộc khác sống bên nhau
? Người dân ở ĐBDHMT là người hoà thuận.
dân tộc nào?
- Người Kinh mặc áo dài, cao cổ.
? Quan sát hình sgk nx trang phục Hàng ngày để cho tiện sinh hoạt và sản
của phụ nữ Kinh?
xuất, người Kinh mặc áo sơ mi và quần
dài.
- Nghề muối là nghề rất đặc trưng của
? ở ĐBDHMT còn nghề nào nữa?
người dân ở ĐBDHMT.


- Vì họ có đất đai màu mỡ, họ gần biển,
? Giải thích vì sao người dân ở đây khí hậu nóng ẩm, ...
laị có những hoạt động sản xuất
này?
Kết luận: HS đọc ghi nhớ của bài.
3. Kết luận:
- HS nêu.
- Em hãy nêu những sản phẩm sản
xuất chủ yếu của người dân ở đồng
bằng Duyên hải miền trung
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..............................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×