Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 24

Tiết 2: Đạo đức.
Tiết 34: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Những kiến thức HS đã
Những kiến thức mới trong bài được hình
biết liên quan đên bài học
thành
- Có ý thức bảo vệ môi - Không khí bị ô nhiễm có hại cho sức khỏe
trường
- Biết một số việc làm bảo vệ môi trường
không khí
- Thái độ tán thành việc làm bảo vệ môi trường

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Không khí bị ô nhiễm có hại cho sức khỏe
2. Kỹ năng: Một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Thái độ tán thành việc làm bảo vệ môi trường
II. Đồ dùng dạy học:
- Hình ảnh nguyên nhân ô nhiễm môi trường không khí
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
* Bài cũ:
- Nêu một số việc làm thể hiện tính
kiên định?
2. Phát triển bài:
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò và ảnh
hưởng của không khí đối với sự sống
* Mục tiêu : Vai trò của không khí đối
với sự sống của con người, động vật,
thực vật
* Cách tiến hành
- Gv chia lớp thành 4 nhóm
- Câu hỏi thảo luận :
1. Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần
cho sự sông ?
2. Nêu hiện tượng ảnh hưởng của
không khí đến đời sống của con
người ?
GV kết luận
Hoạt động 2:

- Các nhóm thảo luận
- các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- HS nghe tình huống GV đưa ra
- HS thảo luận nhóm và cử người sắm
vai


* Mục tiêu : HS nêu được một số
nguyên nhân làm ô nhiễm không khí
ở Thái Nguyên
* Cách tiến hành
- Chia lớp thành 4 nhóm quan sát
tranh 2 và thảo luận : Em nêu những
việc làm để bảo vệ môi trường ở địa
phương mình ?
- Gv kết luận
Hoạt động 3 :
* Mục tiêu :Nêu việc làm càn bảo vệ
môi trường ở Thái Nguyên


* Cách tiến hành
- Chia lớp thành 4 nhóm quan sát
tranh và trả lời câu hỏi : Em hãy nêu
việc làm bảo vệ môi trường ở địa
phương mình ?
GV kết luận
- GV củng cố nội dung bài học
3. Kết luận:
- GV nhận xét tiết học
- GV hệ thống nội dung bài

- Thực hành sắm vai

- HS thảo luận
- Đại diện báo cáo

- HS thảo luận nhóm
- Báo cáo kết quả

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

___________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×