Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 18

Tiết 2: Đạo đức.
Tiết 27: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (Tiết 2)
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài
quan đên bài học
được hình thành
- Có ý thức tham gia các hoạt động - Tích cực tham gia các hoạt động
ủng hộ, quyên góp
nhân đạo phù hợp với khả năng của
mình.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo phù hợp với khả năng của
mình.
2. Kỹ năng: Tham gia các hoạt động nhân đạo nhiệt tình
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập
II.Đồ dùng dạy học:
- SGK Đạo đức
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

* Ôn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ: Thế nào là hoạt
động nhân đạo ? Vì sao phải tích
cực tham gia các hoạt động nhân
đạo?
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
* Hoạt động1: Thảo luận theo nhóm
2
- Gọi HS đọc yêu cầu BT4-SGK
- HS thảo luận theo yêu cầu bài tập
- Đại điện các nhóm lên bảng trình
bày
- Gọi HS nhận xét bổ sung
* Hoạt động 2: Xử lí tình huống
- Gọi HS đọc yêu cầu BT2-SGK
- Yêu cầu Hs thảo luận theo nhóm 4

- HS đọc
- HS các nhóm trình bày
Đáp án: b,c,e là hoạt động nhân đạo
a,d không phải là hoạt động nhân đạo
- HS nhận xét bổ sung

- HS đọc
- HS thảo luận theo nhóm


- HS các nhóm thảo luận
- HS đại diện các nhóm lên trình bày
- Gọi HS nhận xét
* GV kết luận: Tình huống (a) có thể
đẩy xe lăn giúp bạn. Quyên góp tiền
giúp bạn mua xe.
Tình huống (b)có thể thăm hỏi trò
chuyện với bà cụ giúp đỡ bà cụ công
việc lặt hàng ngày ….
* Hoạt động3: Thảo luận theo nhóm
5
- Gọi HS đọc yêu cầu BT5-SGk


- Các nhóm thảo luận và ghi kết quả
ra bảng phụ
- HS các nhóm đại điện trình bày
* GV kết luận: Chúng ta cần phải
thông cảm, chia sẻ giúp đỡ những
người có hoàn cảnh khó khăn , hoạn
nạn bằng cách tham gia những hoạt
động nhân đạo phù hợp với khả
năng.
3. Kết luận:
- Gọi HS đọc lại ghi nhớ SGK
* Liên hệ: Bản thân em và gia đình
đã tham gia những hoat động nhân
đạo nào?ở lớp, ở trường cũng như ở
địa phương?
- Vì sao phải tham gia các hoạt động
nhân đạo đó?
- Nhận xét giờ học

- HS nhận xét

- HS đọc

- HS nhận xét

- 1, 2 HS đọc
- HS trả lời

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×