Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 17

Tiết 2: Đạo đức.
Tiết 26: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Có ý thức tham gia các hoạt - Tích cực tham gia các hoạt động nhân
động ủng hộ, quyên góp
đạo phù hợp với khả năng của mình.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo phù hợp với khả năng của
mình.
2. Kỹ năng: Tham gia các hoạt động nhân đạo nhiệt tình
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ : Giáo dục thái độ học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- Thẻ màu.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:

* Ổn định tổ chức.
* Kiểm tra bài cũ: Nêu các công trình
công cộng ở địa phương mà em biết?
+ Nêu những việc làm để bảo vệ công
trình công cộng đó?
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1: Thảo luận cặp . Xử lí
thông tin ( 37- 38 )
- Cho HS thảo luận cặp 2 câu hỏi trong
SGK
- Câu hỏi 1: Em thấy các nạn nhân
- Gọi HS trình bày trước lớp.
gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi, em
rất thương những người dân đó
- Câu hỏi 2: Cảm thông chia sẻ với
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
họ, góp tiền giúp đỡ họ.
* GV: Trẻ em và nhân dân ở các vùng bị
thiên tai hoặc có chiến tranh đã phải
chịu nhiều khó kghăn thiệt thòi chúng ta


cần cảm thông chia sẻ với họ…
b. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 4 (bài
1)
- HS đọc các việc làm ở bài tập 1 thảo - Việc làm ở ý a, c thể hiện lòng
luận theo nhóm 4 ( 3 phút )
nhân đạo
- Hết thời gian đại diện trình bày.
- Việc làm ở ý b sai vì không xuất
phát từ tấm lòng cảm thông, chia sẻ
mà chỉ lấy thành tích cho bản thân.
* GV Việc làm ở ý a, c là việc làm nhân
đạo.
- Cho HS xem tranh.
3. Hoạt động 3: Ghi nhớ.
- HS đọc ghi nhớ
+ Những việc làm nào là hoạt động nhân
đạo?


- Gọi HS đọc ghi nhớ / 38.
4. Hoạt động 4: bày tỏ ý kiến ( bài 3 /
39)
- HS giơ thẻ: a: Đ; b: S; c: S; d: Đ
- GV đọc tình huống
3. Kết luận:
+ Kể những việc làm nhân đạo mà mình
đã làm?
+ Khi tham gia các hoạt động nhân đạo
em cảm thấy thế nào?
- Nhận xét giờ.
______________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×