Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 16

Tiết 2: Đạo đức.
Tiết 25: ÔN TẬP THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ 2
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết các kĩ năng kính trọng với người - Ôn tập để HS nắm được những kĩ
lao động, lịch sự với mọi người, giữ gìn năng, hành vi về kính trọng người
các công trình công cộng
lao động.
- Lịch sự với mọi người, giữ gìn các
công trình công cộng.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn tập để HS nắm được những kĩ năng, hành vi về kính trọng
người lao động.
2. Kỹ năng: Lịch sự với mọi người, giữ gìn các công trình công cộng.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện các kĩ năng
II. Đồ dùng dạy học:
- VBT, phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Ổn định tổ chức.
* Bài cũ:
+ 1 HS đọc phần ghi nhớ bài 11.
+ 1 HS nêu ý kiến của mình bảo vệ các
công trình công cộng.
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1: nhắc lại các bài đạo
đức đã học.
+ kể tên các bài đạo đức đã học từ đầu - HS nối tiếp báo cáo.
học kì II?
* Bài 9: Kính trọng biết ơn người lao
- Gọi HS trình bày trước lớp.
động


* Bài 10: Lịch sự với mọi người
* Bài 11: Giữ gìn các công trình
công cộng.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn ôn tập.
+ Nêu một số người lao động mà em
biết?
- HS lên bảng bốc thăm và trả lời câu
+ Tại sao phải kính trọng biết ơn người hỏi
lao động?
- HS nhận xét, bổ sung
+ Hãy nêu một vài câu tục ngữ, ca dao
về biết ơn ngời lao động?
+ Hãy nêu một số biểu hiện về biết ơn
ngời lao động?
+ Lịch sự với mọi ngời có lợi gì?
+ Nêu những công trình công cộng mà
em biết?
+ Tại sao phải giữ gìn các công trình


công cộng?
+ Hãy nêu các việc làm để giữ gìn các
công trình công cộng?
* GV ghi mỗi câu hỏi ra giấy cho HS
lên bốc thăm để trả lời câu hỏi. Sau
mỗi câu trả lời cho HS nhận xét, bổ
sung.
3. Kết luận:
+ Vì sao phải bảo vệ các công trình
công cộng?
- Nhận xét giờ.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×