Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 15

Tiết 2: Đạo đức.
Tiết 24: GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (tiết 2)
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết giữ gìn bàn ghế, trường, lớp
- Biết được vì sao phải bảo vệ,
giữ gìn các công trình công cộng.
- Nêu được một số việc cần làm
để bảo vệ các công trình công
cộng.
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các
công trình công cộng ở địa
phương.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.
2. Kỹ năng: Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương.
II. Đồ dùng dạy học:

- SGK, thẻ màu
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức.
* Bài cũ:
+ 1 HS đọc phần ghi nhớ
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
a.Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra
( bài tập 4 )
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả về những
công trình công cộng ở địa phơng.
- HS nối tiếp báo cáo.
+ Nêu tên các công ttrình.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
+ Thực trạng hiện tại
+ Biện pháp giữ gìn
* GV: Các công trình đang đợc giữ gìn tu bổ
và nâng cấp chúng ta phải có ý thức bảo vệ
không vứt giác bẩn không khắc tên lên tường.


b. Hoạt động 2: bày tỏ ý kiến.
* Bài tập 3.
- Phát thẻ cho HS
- GV nêu tình huống.

- HS dùng thẻ để bày tỏ ý kiến.
- ý kiến a là đúng
- ý kiến b, c là sai.

* GV: Mọi người đều phải có trách nhiệm
trong việc bảo vệ giữ gìn các công trình công
cộng.
- HS nêu ghi nhớ.
- 2 HS nêu lại phần ghi nhớ.
3. Kết luận:
+ Vì sao phải bảo vệ các công trình công


cộng?
- Nhận xét giờ.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×