Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 13

Tiết 2: Đạo đức.
Tiết 23: GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (Tiết 1)
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết giữ gìn bàn ghế, trường, lớp
- Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ
gìn các công trình công cộng.
- Nêu được một số việc cần làm để
bảo vệ các công trình công cộng.
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các
công trình công cộng ở địa
phương.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.
2. Kỹ năng: Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phóng to các tranh vẽ ở bài tập 1 (SGK) – nếu có điều kiện.

III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Kiểm tra bài cũ
+ Gọi 2 HS lên bảng:
- Tại sao cần phải lịch sự với mọi
người?
- Hãy nêu biểu hiện của phép lịch sự?
+ Nhận xét.
2. Phát triển bài:
* HĐ1: Xử lí tình huống (T 34 - SGK)
+ Nêu tình huống như SGK.
+ Chia lớp làm 4 nhóm. YC 4 nhóm
đóng vai xử lí tình huống.

+ 2 HS lên bảng trả lời.
+ Lớp nhận xét, bổ sung.

+ 2 HS nêu lại.
+ Các nhóm thảo luận, đóng vai xử lí
tình huống.
+ Đại diện các nhóm trình bày.
+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung .
Thống nhất cách trả lời đúng.
Nếu là bạn Thắng, em sẽ không
đồng tình với lời rủ của bạn Tuấn vì
nhà văn hóa xã là nơi sinh hoạt văn
hóa, văn nghệ của mọi người nên


mọi người cần phải giữ gìn, bảo vệ.
Kết luận: Công trình công cộng là tài Viết vẽ lên tường sẽ làm bẩn tường.
sản chung của xã hội. Mọi người dân
đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn.
* HĐ 2: Thảo luận cặp đôi (BT1 –
SGK)
+ YC HS thảo luận cặp đôi bài tập 1.
+ HS đọc thầm y/c bài 1 và thảo
+Y/C các nhóm trình bày, nhóm khác luận.
nhận xét.


+ Các nhóm trình bày, nhóm khác
nhận xét.
Tranh 1, 3: Sai
Tranh 2, 4: Đúng
+ Đại diện nhóm lí giải vì sao?
+ Theo dõi, kết luận: Mọi người dân,
không kể già,trẻ, nghề nghiệp...đều
phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các
công trình cộng cộng.
*. HĐ 3: Xử lí tình huống (BT2– SGK)
+ YC HS nêu yêu cầu của bài tập 3?
+ YC các nhóm giơ thẻ đỏ (Nếu đồng
+ 2 HS nêu.
ý), giơ thẻ xanh (nếu không đồng ý),
+ HS thảo luận nhóm đôi.
giơ thẻ vàng (nếu lưỡng lự).
+ Các nhóm giơ thẻ từng tình huống.
+ Chốt ý đúng: Giữ gìn các công trình Đáp án: Câu đúng: a.
công cộng cũng chính là bảo vệ lợi ích
Câu sai: b, c.
của mình. Đó là trách nhiệm của mọi
người dân, không kể già, trẻ, nghề
nghiệp… đều phải có trách nhiệm giữ
gìn các công trình công cộng.
 Ghi nhớ (SGK).
+ 2 HS đọc to.
3. Kết luận:
* Liên hệ thực tế:
+ Hãy kể 3 công trình công cộng mà + Một số HS nêu.
em biết?
+ Hãy đề ra việc làm của em để giữ gìn
bảo vệ các công trình công cộng đó?
- Củng cố lại nội dung bài.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×