Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 25

Tiết 2: Đạo đức.
Tiết 35: THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II
Những kiến thức học sinh đã biết có
Những kiến thức mới trong bài học
liên quan đến bài học
cần được hình thành
- Hệ thống lại những bài đạo đức đã học
- Nội dung các bài đạo đức đã học.
ở HKII.
- HS thực hành tốt những kĩ năng đã
học.
I. Mục tiêu:
- Hệ thống lại những bài đạo đức đã học ở HKII,
- HS thực hành tốt những kĩ năng đã học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi sẵn các câu hỏi
III. Các hoạt động dạy học:
Họat động của GV
Họat động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức.

2. Phát triển bài:
* Hoạt động 1: HS nêu lại các bài đạo - HS nối tiếp nêu các bài đạo đức đã
đức đã học ở HKII.
học
Bài 9: Kính trọng người lao động.
Bài 10: Lịch sự với mọi người.
Bài 11: Giữ gìn các công trình công
cộng.
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt
động nhân đạo.
Bài 13: Tôn trọng luật giao thông.
Bài 14: Bảo vệ môi trường.
* Hoạt động 2: HS hái hoa dân chủ trả - HS hái hoa dân chủ và trả lời:
lời các câu hỏi
+ Nêu một số người lao động trong xã - … Công nhân, nông dân, bác sĩ, kĩ
hội mà em biết?
sư…
+ Tại sao phải kính trọng và biết ơn
- Vì họ là những người đã làm ra các
người lao động?
sản phẩm, hàng hoá phục vụ cho lợi ích
của xã hội.
+ Lịch sự với mọi người thể hiện qua
- Chào hỏi lễ phép, cư xử lịch sự…
những hành vi nào?
+ Nêu các việc làm giữ gìn các công
- Bảo vệ cây xanh, giữ vệ sinh các công
trình công cộng?
trình công cộng, không vẽ bẩn lên
tường…


+ Hãy nêu các việc làm thể hiện lòng
nhân đạo?
+ Nêu các việc làm thể hiện việc tôn
trọng lật giao thông?
+ Nêu các việc làm để bảo vệ môi
trường?
3. Kết luận:
- Em hãy nêu tên các bài đạo đức học


trong học kì 2?
- Nhận xét tiết học.

- Quyên góp ủng hộ người nghèo, tàn
tật, hiến máu…
- Không đi hàng 2, 3 ra đường, đi xe
máy phải đội mũ bảo hiểm.
- Trồng cây, không vứt rác bừa bãi,…

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×