Tải bản đầy đủ

Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu bến bãi bốc xếp hàng hóa khu hợp tác song phương bắc luân 2, thành phố móng cái, tỉnh quảng ninh (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRẦN MINH TOÀN – KHÓA 2015 -2017, CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

TRẦN MINH TOÀN

QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU BẾN BÃI BỐC XẾP
HÀNG HÓA - KHU HỢP TÁC SONG PHƯƠNG BẮC LUÂN 2,
THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội – 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

TRẦN MINH TOÀN
KHOÁ 2015-2017

QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU BẾN BÃI BỐC XẾP
HÀNG HÓA - KHU HỢP TÁC SONG PHƯƠNG BẮC LUÂN 2,
THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số: 60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. TRẦN ANH TUẤN

Hà Nội – 2016


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội,
các Quý Thầy Cô đã giúp tôi trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong
suốt quá trình học tập của tôi tại Khoa Sau Đại Học và quá trình thực hiện luận văn
này.
Đặc biệt, với lòng kính trọng và biết ơn, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân
thành và sâu sắc tới TS. Trần Anh Tuấn đã khuyến khích, chỉ dẫn tận tình cho tôi
trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn.
Xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã hợp tác chia
sẻ thông tin, cung cấp cho tôi nhiều nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề
tài nghiên cứu. Đồng thời, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và bạn bè, đồng
nghiệp đã động viên, hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình làm việc, nghiên cứu
và hoàn thành luận văn.
Trân trọng!
Hà Nội, ngày

tháng


năm 2016.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

TRẦN MINH TOÀN


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan Luận văn Thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và
có nguồn gốc rõ ràng.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

TRẦN MINH TOÀN


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục hình và sơ đồ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................
DANH MỤC HÌNH ẢNH..........................................................................................
DANH MỤC BẢNG, BIỂU .......................................................................................
MỞ ĐẦU....................................................................................................................1
*Lý do chọn đề tài. ....................................................................................................1
*Mục đích nghiên cứu. .............................................................................................2
*Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ........................................................................2
*Phương pháp nghiên cứu. ......................................................................................3
*Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. .............................................................3
*Một số khái niệm. ....................................................................................................3
*Cấu trúc luận văn ...................................................................................................5
NỘI DUNG ................................................................................................................6
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUp. Để quản lý tốt hạ tầng kỹ thuật khu chức năng,
trước hết đòi hỏi mỗi đối tượng liên quan từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến
khi kết thúc và đi vào hoạt động cần nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, tận
tâm trong công việc, phối kết hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án.
Bộ máy quản lý luôn phải thay đổi phù hợp với sự thay đổi khoa học và
công nghệ xây dựng, vận hành khai thác sử dụng hệ thống.
- Luận văn đã đánh giá hiện trạng về quản lý hạ tầng kỹ thuật của
khu bến bãi bốc xếp hàng hóa nói riêng và khu hợp tác song phương Bắc
Luân 2 nói chung trên cơ sở khoa học quản lý xây dựng cho từng loại hệ
thống hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở pháp lý trong quản lý trong đó có các
văn bản của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh và Ban quản lý khu kinh tế
ban hành kết hợp với các kinh nghiệm trong nước và ngoài nước về quản lý
hệ thống ha tầng kỹ thuật cũng là cơ sở để đưa ra đề xuất giải pháp quản lý.
- Luận văn đề xuất ba nhóm giải pháp chính bao gồm:
+ Đề xuất nhóm giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật khu bến bãi bốc
xếp hàng hóa.
+ Đề xuất nhóm giải pháp tổ chức và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ
thuật khu bến bãi bốc xếp hàng hóa.
+ Đề xuất nhóm giải pháp quản lý kết nối hạ tầng ngoài hàng rào khu
bến bãi bốc xếp hàng hóa.
Với 3 nhóm giải pháp quản lý được đề xuất, việc thực hiện hiệu quả
công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu bến bãi bốc xếp hàng hóa
nói riêng và khu hợp tác song phương Bắc Luân 2 nói chung, tác giả tin
tưởng rằng sẽ hỗ trợ tốt cho BQL dự án hoàn thành đầu tư xây dựng theo


91

đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt cũng như góp phần quản lý vận hành
khai thác sử dụng của dự án đạt hiệu quả cao
2. Kiến nghị
- Đối với chính quyền địa phương:
+ Các cấp chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo
dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
quản lý, chuyên môn cao, chuyên sâu, trong công tác quản lý hạ tầng kỹ
thuật.
- Đối với Ban Quản lý khu kinh tế:
+ Quan tâm xem xét và sớm áp dụng chính sách thu hút vốn đầu tư
cho hệ thống HTKT, các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp và tổ
chức nhằm thu hút một nguồn lực góp phần phát triển khu bến bãi bốc xếp
hàng hóa cũng như các dự án phát triển đô thị khác.
+ Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý
vận hành hệ thống HTKT của các dự án phát triển đô thị nhằm kịp thời
phát hiện các sai phạm và có biện pháp ngăn ngừa và xử lý theo quy định
pháp luật.
+ Xem xét cơ chế hỗ trợ thuê đất đối với khu vực bến bãi bốc xếp
hàng hóa nói riêng và các dự án phát triển đô thị khác nói chung để tạo
điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, có điều kiện thu hồi vốn cũng như
tạo sự phát triển chung cho khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1)
Nguyễn Thế Bá (2007), Giáo trình Lý luận thực tiễn Quy hoạch xây dựng
đô thị ở trên thế giới và Việt Nam, Trường ĐH Kiến trúc Hà nội.
2)
Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, NXB Xây
dựng, Hà nội.
3)
Nguyễn Ngọc Châu (2001), Quản lý đô thị, NXB Xây dựng, Hà nội.
4)
Trần Trọng Hanh (2007), Công tác thực hiện Quy hoạch xây dựng đô thị,
Dự án nâng cao năng lực Quy hoạch và quản lý môi trường đô thị DANIDA,
Trường ĐH Kiến trúc Hà nội.
5)
Hoàng Văn Huệ (2007), Mạng lưới cấp nước, NXB xây dựng, Hà
Nội.
6)
Trần Thị Hường (chủ biên), Nguyễn Lâm Quảng, Nguyễn Quốc Hùng, Bùi
Khắc Toàn, Cù Huy Đấu (2009), Hoàn thiện kỹ thuật Khu đất xây dựng đô
thị, NXB Xây dựng, Hà nội.
7)
Phạm Trọng Mạnh (2006), Quản lý hạ tầng kỹ thuật, NXB xây dựng, Hà
nội.
8)
Vũ Thị Vinh (2001), Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị, NXB Xây
dựng, Hà nội.
9)

Thủ tướng Chính phủ (2015) Quyết định số 1626/2015/QĐ-TTg về việc
phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; Hà Nội.

10)

Bộ Xây dựng (2008), Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007,
Hà nội.
Bộ Xây dựng (2006), Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu
chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006, Hà Nội.
Bộ Xây dựng (2016), Thông tư 01/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 Ban
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, Hà nội.
Bộ Xây dựng (2016), Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng
kỹ thuật đô thị QCVN07:2016/BXD, Hà nội.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2009), Luật Quy hoạch
đô thị, Hà nội.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2014), Luật bảo vệ môi
trường, Hà nội.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2014), Luật Xây dựng,
Hà nội.

11)
12)
13)
14)
15)
16)


17)

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2008), Luật Giao thông
đường bộ, Hà nội.

18)

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất
đai, Hà Nội

19)

Chính phủ (2014), Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về
thoát nước và xử lý nước thải, Hà nội.
Chính phủ (2005), Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 17/8/2005 về Quy
định hành lang bảo vệ an toàn đường cáp ngầm, Hà nội.
Chính phủ (2010), Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 về Quy
định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Hà nội.
Chính phủ (2010), Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về
“Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị”, Hà nội.
Chính phủ (2015), Nghị định số 44/2015/NĐ-CP “Quy định chi tiết một
số nội dung về quy hoạch xây dựng”, Hà nội.
Chính phủ (2007), Nghị định 59/2007/NĐ-CP về “Quản lý chất thải
rắn”; Hà Nội.
Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng; Hà Nội.
Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NP-CP về “quản lý dự án đầu
tư xây dựng”; Hà Nội.
Chính phủ (2013), Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về “quản lý chất
lượng công trình xây dựng”; Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ (2005) Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg về việc
ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ (2009) Quyết định số 1929/QĐ-TTg về phê duyệt
định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ (2009) Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày
20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát
triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và
tầm nhìn đến năm 2050; Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ (2009) Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày
17/12/2009 phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải
rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Hà Nội.

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)

31)


32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

Thủ tướng Chính phủ (2013) Quyết định số 2622/QĐ-Ttg "Phê duyệt
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030"; Hà Nội.
UBND tỉnh Quảng Ninh (2015) Quyết định số 2050/QĐ-UBND “V/v
phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng ty lệ 1/2000 khu vực hai bên
đường dẫn cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái,
tỉnh Quảng Ninh”;Quảng Ninh.
UBND tỉnh Quảng Ninh (2011) Quyết định số 3992/QĐ-UBND về việc
phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bến bãi bốc xếp hàng
hóa tại khu 5 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái;Quảng Ninh.
UBND tỉnh Quảng Ninh (2012) Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc
phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bến bãi bốc xếp hang
hóa tại khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái;Quảng Ninh.
UBND tỉnh Quảng Ninh (2016) Công văn số 2606/UBND-QH2 “V/v
điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và đổi tên dự án Bến
bãi bốc xếp hàng hóa tại Khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng
Cái, Quảng Ninh”; Quảng Ninh.
Ban quản lý khu kinh tế - UBND tỉnh Quảng Ninh (2016) Công văn số
881/BQLKKT-QHXD “V/v hướng dẫn lập điều chỉnh Quy hoạch chi
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và đổi tên Dự án bến bãi bốc xếp hàng hóa tại
khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh”;Quảng
Ninh.
Ban quản lý khu kinh tế - UBND tỉnh Quảng Ninh (2016) Quyết định
số 155/QĐ-BQLKK "Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết
xây dựng tỷ lệ 1/500 Bến bãi bốc xếp hàng hóa, tại Khu 5, phường Hải
Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh";Quảng Ninh.
Website cổng thông tin điện tử một số cơ quan, đơn vị:
Chính phủ Việt nam:
www.chinhphu.gov.vn
Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng:
www.moc.gov.vn
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh:
www.quangninh.gov.vn
Cổng thông tin điện tử thành phố Móng Cái: www.mongcai.gov.vn
Và một số Website khác.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×