Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng (TT ASSOCIATES) (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

TRẦN QUỲNH TRANG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ
VẤN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG TT-AS (TT-ASSOCIATES)

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội – 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

TRẦN QUỲNH TRANG
KHÓA: 2015-2017


GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN
TRÚC - XÂY DỰNG TT-AS (TT-ASSOCIATES)
Chuyên nghành: Quản lý Đô thị & Công trình
Mã số: 60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. LÊ ANH DŨNG

Hà Nội – 2017


LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập, nghiên cứu, được sự giảng dạy, giúp đỡ của các
thầy cô giáo và sự cố gắng nỗ lực của bản thân, đến nay luận văn “Giải pháp
nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần
Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates)” đã hoàn thành.
Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp đã tạo điều kiện cho tác giả trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận
văn. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TS. Lê
Anh Dũng người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện
luận văn. Xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nền
khoa học và giáo dục của nước nhà.
Tác giả xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ở Công ty Cổ phần Tư
vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates) đã tạo điều kiện giúp đỡ tác
giả trong quá trình thu thập tài liệu, số liệu.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2017
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Trần Quỳnh Trang


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học
độc lập của riêng tôi. Các thông tin, tài liệu trích dẫn trong luận văn đã được ghi


rõ nguồn gốc. Kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công
bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào trước đây.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Trần Quỳnh Trang


MỤC LỤC

Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục bảng, biểu
Danh mục hình ảnh, sơ đồ.
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
* Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................... 1
* Mục đích nghiên cứu của đề tài ......................................................................... 1
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 2
* Phương pháp nghiên cứu..................................................................................... 2
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................................. 2
NỘI DUNG........................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY
DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG TTAS (TT-ASSOCIATES)....................................................................................... 4
1.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ............................................................................... 4
1.1.1 Vai trò nguồn nhân lực trong thiết kế công trình xây dựng ............................ 4
1.1.2 Vai trò của vật tư, máy móc, thiết bị .............................................................. 5
1.1.3 Quy trình thiết kế và quy trình kiểm soát hồ sơ thiết kế ................................. 5
1.2

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN

TRÚC - XÂY DỰNG TT-AS (TT-ASSOCIATES) ............................................ 6
1.2.1 .Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Xây dựng TT-As (TT-Associates) ...................................................................... 6
1.2.2 Chức năng nhiệm vụ: .................................................................................... 7
1.2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty ........................................................................... 8
1.2.4 Phân tích mô hình quản lý ........................................................................... 10
1.3

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG TT-AS (TTASSOCIATES).......................................................................................................1
1
1.3.1 Chính sách chất lượng ................................................................................. 11
1.3.2 Mục tiêu chất lượng .................................................................................... 12


1.4

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT

KẾ CTXD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG
TT-AS (TT-ASSOCIATES) .............................................................................. 12
1.4.1 Một số Dự Án TT-As (TT-Associates) đã và đang thiết kế.......................... 12
1.4.2 Thực trạng nhân lực, vật lực của công ty ..................................................... 18
1.4.3 Các quy trình quản lý của Công ty và sự tương tác giữa các quy trình ......... 22
1.4.4 Quy trình QT-03: Đánh giá nội bộ .............................................................. 25
1.4.5 Quy Trình QT-04: Kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng
ngừa. ................................................................................................................... 29
1.4.6 Quy trình QT-05: Quy trình thiết kế ............................................................ 33
1.4.7 Các lỗi hay mắc phải trong hồ sơ thiết kế .................................................... 48
1.5 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT
KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN
TRÚC - XÂY DỰNG TT-AS (TT-ASSOCIATES). ......................................... 62
1.5.1 Các thành quả đạt được ............................................................................... 62
1.5.2 Các hạn chế thiếu sót .................................................................................. 62
1.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót................................................... 63
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ NGHIÊN CỨU
CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
DÂN
DỤNG.....................................................................................................................66
2.1 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ............................................................................. 66
2.1.1 Công trình xây dựng ................................................................................... 66
2.1.2 Chất lượng công trình xây dựng .................................................................. 66
2.1.3 Hồ sơ thiết kế công trình xây dựng. ............................................................. 68
2.1.4 Các bước thiết kế công trình xây dựng ........................................................ 68
2.1.5 Nội dung phê duyệt thiết kế ........................................................................ 69
2.1.6 Chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng ............................................ 70
2.2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG ......................................................................................... 70
2.2.1 Khái niệm về quản lý chất lượng và quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế công
trình xây dựng ..................................................................................................... 70
2.2.2 Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng ............................................. 72


2.2.3 Các phương thức quản lý chất lượng ........................................................... 74
2.2.4 Các nguyên tắc quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế ........................................ 76
2.2.5 Nội dung cơ bản của hoạt động quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế công trình
xây dựng.............................................................................................................. 77
2.2.6 Quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng ................................ 80
2.2.7 Các mô hình quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế công trình Xây dựng ........... 81
2.2.8 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng ... 82
2.3 TỔNG QUAN VỀ ISO 9000 VÀ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 .............. 83
2.3.1 Vài nét về ISO 9000 .................................................................................... 83
2.3.2 Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ................................................................. 83
2.3.3 Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ........................................... 84
2.4 CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG ......................................................................................... 85
CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG TT-AS (TTASSOCIATES)….... .......................................................................................... 86
3.1 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG TT-AS (TTASSOCIATES)…………. .................................................................................. 86
3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
87
3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát quy trình thiết kế công trình xây
dựng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 .............................................................. 87
3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ........................................... 89
3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng vật lực ......................................................... 91
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC .................................................................. 96
3.3.1 Thành lập phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng ........................... 96
3.3.2 Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao nhận thức của nhân viên về quản lý
chất lượng theo ISO 9001:2015 ........................................................................... 97
3.3.3 Tăng cường công tác trao đổi thông tin nội bộ giữa các phòng ban.............. 98
3.3.4 Tổ chức tốt hoạt động thu thập thông tin thị trường ..................................... 98
3.4

PHÂN KỲ GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 .............................................................. 99
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................ 99
1. KẾT LUẬN: ................................................................................................. 100
2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................. 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
TTAS

Tên đầy đủ
Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây
dựng TT-As (TT-Associates)

QLCL

Quản lý chất lượng

CTXD

Công trình xây dựng

TTAS-i

Các phòng ban thiết kế

BC

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

CGĐG

Chuyên gia đánh giá

CNDA

Chủ nhiệm dự án

CTBM

Chủ trì bộ môn

ĐDLĐ/QMR

Đại diện lãnh đạo về chất lượngGiám đốc Công ty

HĐGK

Hợp đồng giao khoán

HĐKPPN

Hành động khắc phục phòng ngừa

HTCL

Hệ thống chất lượng

KCS

Nhân viên kiểm tra chất lượng

KPH

Không phù hợp

P.GĐ

Phó Giám đốc Công ty

P.KT

Phòng Kỹ thuật

P.KH

Phòng Kế hoạch

P.TCHC

Phòng Tổ chức Hành chính

QMR

Đại diện lãnh đạo về chất lượng

QMR

Đại diện lãnh đạo về chất lượng

TĐĐG

Trưởng đoàn đánh giá

TĐV

Trưởng đơn vị tư vấn

TK.ISO

Thư ký ISO


1

MỞ ĐẦU
* Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay cùng với sự phát triển của đất nước, xây dựng cơ bản càng được
chú trọng và đầu tư. Trong sự hoàn thiện của các công trình có vai trò không nhỏ
của công tác khảo sát thiết kế, tư vấn thiết kế. Công tác này góp phần nâng cao hiệu
quả đầu tư cho mỗi dự án, công trình.
Chất lượng của một công trình được quyết định chủ yếu trong giai đoạn thi
công và hoàn thiện công trình. Tuy nhiên để phục vụ một cách tốt nhất cho giai
đoạn thi công thì công tác khảo sát hồ sơ thiết kế và thiết kế bản vẽ thi công đóng
một vai trò hết sức quan trọng. Tạo điều kiện cho công trình được thi công đúng
chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.
Chất lượng công trình xây dựng không những liên quan trực tiếp đến an toàn
sinh mạng, an ninh công cộng, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình mà
còn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển của mỗi quốc gia. Do vậy, quản lý
chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng là vấn đề được nhiều quốc gia trên
thế giới quan tâm.
Bên cạnh đó cùng với sự phát triển của lĩnh vực xây dựng, các công ty tư
vấn thiết kế tại Hà Nội và các tỉnh thành càng ngày càng lớn mạnh. Việc cạnh tranh
chiếm lĩnh thị trường trong lĩnh vực tư vấn thiết kế ngày càng khó khăn hơn. Do đó
vấn đề nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế công trình nhằm nâng cao sức cạnh tranh
của đơn vị là yếu tố sống còn đến sự tồn tại và phát triển của Công ty Cổ phần Tư
vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates).
Xuất phát từ các vấn đề cấp thiết trên, tác giả luận văn đã chọn đề tài: “Giải
pháp nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ
phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates)” làm đề tài luận văn
Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị & công trình.
* Mục đích nghiên cứu của đề tài


2

- Phân tích thực trạng công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty
Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates).
- Đưa ra một số giải pháp về quản lý và kỹ thuật để nâng cao chất lượng hồ sơ
trong giai đoạn thiết kế công trình xây dựng.
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu:
Luận văn tập trung nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ thiết
kế công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As
(TT-Associates).
+ Phạm vi nghiên cứu:
- Về mặt lý luận: Chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận chung về công tác
thiết kế công trình xây dựng.
- Về mặt thực tiễn: Thực trạng công tác thiết kế công trình xây dựng tại Công
ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates). Tuy nhiên, trong
phạm vi luận văn này tập trung nghiên cứu một số tồn tại và đưa ra một số giải
pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế công trình xây dựng
tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates) trong
giai đoạn 2016-2018.
* Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tổng quan
- Phương pháp thu thập phân tích tài liệu
- Phương pháp áp dụng tiêu chuẩn chất lượng
- Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh.
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Làm rõ thực trạng công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng tại Công ty


3

Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates).
- Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý thiết kế công
trình xây dựng.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý thiết kế công trình
xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TTAssociates).


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


100

1. KẾT LUẬN:
Thiết kế công trình xây dựng là một hoạt động kinh tế, kỹ thuật quan trọng
của mọi quốc gia trên thế giới. Nó càng quan trọng hơn đối với nước ta trong quá
trình đổi mới kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, vì mục tiêu dân
giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bởi đó là điều kiện tất yếu
để mở rộng và tăng tiềm lực của nền kinh tế cả nước nói chung, tiềm lực sản xuất
kinh doanh của từng địa phương, cơ sở sản xuất nói riêng, là điều kiện chủ yếu để
tạo việc làm, nâng cao đời sống mọi mặt cho xã hội. Công tác quản lý thiết kế công
trình xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng là một hoạt động quản lý
kinh tế, kỹ thuật đặc thù, phức tạp, luôn biến động, nhất là trong điều kiện môi
trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh, thiếu
đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta hiện nay. Thiết kế và quản lý thiết kế là hai
mặt của quá trình thống nhất có liên quan chặt chẽ với nhau.
Để nâng cao hiệu quả thiết kế phải làm tốt công tác quản lý thiết kế công
trình xây dựng, công việc này đòi hỏi liên quan nhiều cấp nhiều ngành, nhiều chủ
thể, sự tuân thủ chặt chẽ, trật tự kỷ cương, thủ tục trình tự xây dựng cơ bản. Khắc
phục những tiêu cực trong quá trình đầu tư, khai thác các điều kiện đặc thù của địa
phương.
Tuy nhiên trong quá trình phát triển đi lên, mọi sự vật không bao giờ đứng
yên tại chỗ mà luôn vận động phát triển theo quy luật. Bởi vậy mọi cơ chế chính
sách về thiết kế xây dựng phải luôn luôn bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện cho phù
hợp với yêu cầu thực tế khách quan.
TT-Associates về cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng còn thiếu nhiều, chưa đồng
bộ. Đội ngũ nhân viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Do vậy, việc tìm các giải
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thiết kế công
trình xây dựng phải được đặt thành nhiệm vụ trọng tâm của Ban lãnh đạo, sự tham
gia tích cực của các thành viên Công ty.
Đề tài đã tập trung vào đánh giá thực trạng quản lý thiết kế công trình xây dựng tại
Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates) đồng thời


101

tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó. Và đề xuất những giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả về công tác quản lý thiết kế công trình xây dựng. Hy
vọng một số giải pháp chủ yếu nêu trên sẽ góp một phần nhỏ vào công tác quản lý
thiết kế công trình xây dựng tại công ty để nâng cao hiệu quả trong quá trình thiết
kế xây dựng những năm tới.
Kính mong các Thầy, Cô giáo, các nhà khoa học và bạn bè đồng nghiệp quan
tâm, đóng góp những ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn.
2. KIẾN NGHỊ
* Kiến nghị đối với nhà nước:
- Nhà nước cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung và ban hành cách quy chuẩn, tiêu
chuẩn cho phù hợp với tình hình xây dựng hiện nay. Các nghị định thông tư về
xây dựng cần rõ ràng và có chiều sâu.
- Đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây
dựng thông qua đổi mới hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng
công trình xây dựng. Đổi mới về cách thức quản lý thông qua xây dựng đội ngũ
cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.
- Phải hoàn thiện quản lý chất lượng thống nhất từ Cục giám định Nhà
nước về chất lượng công trình xây dựng tới các tỉnh thành phố trực thuộc trung
ương, các bộ và cơ quan ngang bộ, các tổng công ty lớn. Thực hiện chế độ phân
cấp, nhằm quản lý cho công tác quản lý chất lượng của các công trình xây dựng
trong phạm vi toàn quyền.
* Kiến nghị đối với Công ty:
- Cần nhanh chóng hoà nhập quan điểm mới về chất lượng và quản lý chất
lượng sản phẩm nói chung cũng như chất lượng thiết kế công trình xây dựng nói
riêng. Về nhận thức trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hiện tại đang là
một quan điểm tiến bộ nhất, đúng đắn nhất.Việc hoà nhập với quan niệm mới
này là một việc làm cần thiết và đúng đắn đối với Công ty. Trước mắt, cần tiến
hành các công tác quản lý chất lượng công trình ở tất cả các khâu, các giai đoạn
trong suốt quá trình thiết kế. Quá trình quản lý đó không chỉ dừng lại ở việc quản
lý cuối mỗi khâu mỗi giai đoạn mà nó phải được thực hiện một cách liên tục,


102

thông suốt, nghĩa là quán triệt nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu .
- Đẩy mạnh phát triển công nghệ mới và đầu tư trang thiết bị ngày càng
nâng cao trình độ công nghệ thiết kế. Các loại công trình trong giai đoạn hiện
nay rất đa dạng và có yêu cầu cao về nhiều mặt do đó việc sử dụng các phần
mềm ứng dụng hay phần mềm chuyên ngành cao vào thiết kế là rất cần thiết, đẩy
nhanh tiến độ và đảm bảo sự chính xác trong khâu tính toán.
- Có chính sách đãi ngộ để giữ chân các kiến trúc sư, kỹ sư có trình độ cao
trong Công ty và thu hút người có tài về Công ty. Đồng thời tổ chức các lớp đào
tạo định kỳ cũng như cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ bồi dưỡng về tư
tưởng chất lượng cho cán bộ nhân viên.
* Hướng nghiên cứu tiếp theo
- Sau khi nghiên cứu và áp dụng quản lý chất ISO 9001:2015 vào kiểm
soát chất lượng thiết kế. Căn cứ theo tình hình cụ thể và nhận thức của cán bộ
nhân viên về chất lượng để điều chỉnh các nội dung và quy trình cho phù hợp với
Công ty.
- Nghiên cứu và áp dụng các phương thức quản lý chất lượng tiên tiến
khác vào quản lý cơ quan nói chung và quản lý chất lượng thiết kế nói riêng như
áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quản lý chất lượng sản phẩm; ISO 9001:2009
quản lý tổ chức để thành công bền vững; ISO 19011: 2011 hướng dẫn đánh giá
các hệ thống quản lý.


103

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. TCVN ISO 9001 :2015, hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu.
2. Bộ xây dựng (2009), Quyết định số 957/QĐ-BXD, công bố định mức chi phí
quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
3. Bộ xây dựng (2012), QCVN 03 :2012/ BXD, phân loại, phân cấp công trình
xây dựng, dân dụng, công nghiệp, và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
4. Bộ xây dựng (2013), Quyết định số 310/QĐ-BĐHĐA, ban hành quy chế điều
hành thực hiện đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình
xây dựng ở Việt Nam.
5. Bộ xây dựng (2013), Thông tư số 10 /2013/TT-BXD, quy định chi tiết một số
nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
6. Chính phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Qui định chi tiết về hợp đồng
xây dựng
7. Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, quản lý chất lượng công
trình xây dựng.
8. Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình.
9. Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates)
(2015), Báo cáo tài chính năm 2015.
10. Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates)
(2015), Hồ sơ năng lực năm.
11. Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng TT-As (TT-Associates)
(2015), Văn bản nội bộ công ty.
12. Lê Anh Dũng (2015), Lập kế hoạch và quản lý dự án Đầu tư xây dựng. Nhà
xuất bản Xây dựng.
13. Đinh Tuấn Hải (2013), Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng, Nhà xuất bản
Xây dựng.
14. Lê Văn Kiểm (2015), Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng. Nhà xuất bản Xây
dựng.


104

15. Nguyễn Văn Phúc (2008), Quản lý dự án, cơ sở lý thuyết và thực hành. Nhà
xuất bản Xây dựng
16. Quốc hội (2015), Luật xây dựng số 50/2014/QH13.
17. Mỵ Duy Thành (2012), Bài giảng Chất lượng công trình. Trường Đại học
Thủy Lợi.
18. Bùi Ngọc Toàn (2011), Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng, Nhà xuất
bản Xây dựng.
19. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2012), Quản lý dự án công trình xây
dựng, Nhà xuất bản Lao động xã hội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×