Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường trung học phổ thông Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
–––––––––––––––––––––––––––

PHẠM KHẮC QUÂN

,

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
–––––––––––––––––––––––––––

PHẠM KHẮC QUÂN


,

Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60 14 01 14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN QUANG UẨN

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết
quả nghiên cứu là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình
nào khác.
Tác giả luận văn

Phạm Khắc Quân

i


LỜI CẢM ƠN
Tác giả trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:
- Trưởng khoa Sau đại học và Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học
sư phạm - Đại học Thái Nguyên;
- Các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo đã tận tình giảng dạy, hướng
dẫn cho tác giả trong suốt quá trình học tập;
- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học và các Cục, Vụ, Viện
liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, Lãnh đạo và
giáo viên các trường THPT trên địa bàn huyện Thủy Nguyên;
- Người hướng dẫn khoa học và các thầy, cô giáo trong Hội đồng khoa
học phê duyệt đề cương Luận văn đã hướng dẫn và chỉ bảo nhiều ý kiến quý


báu để tác giả hoàn thành bản Luận văn này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn bản Luận văn còn nhiều
thiếu sót. Kính mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy giáo, cô giáo và
các bạn đồng nghiệp.
Trân trọng!
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015
Tác giả

Phạm Khắc Quân

ii


MỤC LỤC
Lời cam đoan ........................................................................................................ i
Lời cảm ơn ........................................................................................................... ii
Mục lục ............................................................................................................... iii
Danh mục các chữ viết tắt .................................................................................. iv
Danh mục các bảng.............................................................................................. v
Danh mục các sơ đồ ............................................................................................ vi
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
................................................................................... 1
....................................................................................... 4
................................................................. 4
......................................................................................... 4
...................................................................................... 5
.......................................................................... 5
.......................................................................... 5
............................................................................................. 8
Chƣơng 1: LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC
TẬP Ở TRƢỜNG THPT .................................................................................. 9
.......... 9
.......................................................................... 9
1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước ......................................................................... 11
,
đánh giá kết quả học tập của học sinh ............................................................... 15
1.3. Lý luận về hoạt động kiểm tra đánh giá ..................................................... 17
1.3.1. Khái niệm kiểm tra, đánh giá .................................................................. 17
.................... 19
................ 28
........................................................................................... 36
iii


............................................................................................................. 36
...................................................................................................... 38
giá k

...................................... 44
......................................... 44

1.5.2. Các yếu tố khách quan ............................................................................. 47
Tiểu kết chương 1 .............................................................................................. 49
Chƣơng 2:
T
................................................................ 50
.......................................................................... 50
........................................................................... 50
.. 51
..... 55
............................................................. 55
, thi ................................. 57
................................................................................................. 60
.................................................................................... 63
................................................................................................. 67
.............................................................................................................. 69

iv


........ 69
.......................... 72
...................................................................................................... 75
................................................................................................. 78
.................................................................................... 81
.............................................................................. 82
2 .............................................................................................. 84
Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ QUẢN LÝ
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
TRƢỜNG THPT THỦY SƠN, HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH
PHỐ HẢI PHÒNG .......................................................................................... 85
3.
.............................................................................................................. 85
............................................................... 85
....................................................................................................... 87

.......................................................................................... 91
......................................................... 91
3.2.2. Nguyên tắc kế thừa .................................................................................. 91
3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống .......................................................... 92
3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tín

......................................................... 92
............................................................. 92

v


.... 93

.......................................................................... 94
3.3.2. Biện pháp kế hoạch hóa công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
học sinh của Hiệu trưởng. .................................................................................. 95
..................... 97
............................................................................... 98
..... 99
.................................................. 101
............................................... 102
..................................................................................................... 102
3.5.1. Mục đích của khảo nghiệm.................................................................... 102
................................................................................ 103
3 ............................................................................................ 104
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 106
1. Kết luận ........................................................................................................ 106
2. Khuyến nghị................................................................................................. 107
............................................................................. 109
PHỤ LỤC

vi


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CBQL

: Cán bộ quản lý

GD

: Giáo dục

GD&ĐT

: Giáo dục và đào tạo

GV

: Giáo viên

THPT

: Trung học phổ thông

TN

: Trắc nghiệm

iv


DANH MỤC CÁC BẢNG

......................................... 52

............................................................................................... 54
,
h

.......................... 55
, thi .......................... 57
, thi,
................................................................................. 60
,
........................................................ 63
,
.......................................................................... 67
,
....................................................................................... 69
........ 72
, thi,
................................................................................. 75
,
.................................................................... 78
,
.............................................................. 81

................................ 82
..... 103

v


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

.................................................................... 90
2.1:
.................................................................... 66
Sơ đồ 3.1:
......... 101

vi


MỞ ĐẦU

cùng quan trọng, cấp thiết,
ương XI chỉ rõ: Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượ

[18].
Trong những năm gần đây, cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học
để nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các môn học, thì việc đổi mới kiểm tra
đánh giá cũng được những người làm giáo dục quan tâm đặc biệt. Đổi mới
phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá là hai hoạt động có quan hệ
chặt chẽ với nhau; đổi mới kiểm tra, đánh giá là động lực đổi mới phương pháp
dạy học và ngược lại đổi mới phương pháp dạy học thì cũng phải đổi mới kiểm
tra, đánh giá. Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả của người học là một nhiệm
vụ không thể thiếu trong giáo dụ
giáo dục nói riêng.
Trong giáo dục việc kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục, hoạt động dạy
học được thực hiện trong suốt quá trình giáo dục, dạy học từ khâu tuyển chọn
học sinh vào học đến khâu kiểm tra đánh giá việc tiến hành quá trình giáo dục,
quá trình dạy học và khâu kết thúc quá trình kiểm tra đánh giá giúp người học
biết được kết quả học tập và rèn luyện để tiếp tục phấn đấu đi lên, giúp cho nhà
giáo dục, giáo viên, các nhà quản lý giáo dục nắm được kết quả giáo dục, dạy
học, quản lý giáo dục để khẳng định, điều chỉnh, rút kinh nghiệm hoạt động
giáo dục dạy học và quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục .
Về lý luận quản lý giáo dục, kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả hoạt
động của các bộ phận trong một cơ sở giáo dục, một trường học là một chức
1


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×