Tải bản đầy đủ

NUÔI CẤY NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE VÀ THU NHẬN SINH PHẨM BÊTAGLUCAN TỪ NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE

BỘ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y
****************
o

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NUÔI CẤY NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE
VÀ THU NHẬN SINH PHẨM BÊTA-GLUCAN TỪ NẤM
MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS NGUYỄN NGỌC HẢI
Sinh viên thực hiện : HỒ THANH TÚ
Lớp : DH07TY

Tháng 08/2012 

 

iBỘ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines
Formatted

KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y
****************
o

Formatted: English (United States)
Formatted: Centered
Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines

HỒ THANH TÚ

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines
Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines

NUÔI CẤY NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines

VÀ THU NHẬN SINH PHẨM BÊTA-GLUCAN TỪ NẤM
MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAENUÔI CẤY NẤM
MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE VÀ THU NHẬN
SINH PHẨM TỪ NẤM MEN
Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines

Khóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng Bác sỹ thú y

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 linesFormatted: Centered, Space After: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines

Giáo viên hướng dẫn
PGS. TS NGUYỄN NGỌC HẢI

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines
Formatted: Centered, Indent: Left: 0", Space
After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines

Tháng 08/2012

 

i

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines


Formatted: Font: 18 pt

 
XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS NGUYỄN NGỌC HẢI
Họ và tên sinh viên thực tập: HỒ THANH TÚ

Formatted: Normal, Centered, Line spacing:
1.5 lines
Formatted: Indent: First line: 0"
Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines

Formatted: Indent: First line: 0", Space After:
0 pt, Line spacing: 1.5 lines

Tên luận văn: “Nuôi cấy nấm men Saccharomyces cerevisiae và thu nhận
sinh phẩm bêta-glucan từ nấm men Saccharomyces cerevisiae”.

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines

Đã hoàn tất luận văn theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn và ý kiến nhận
xét, đóng góp của hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y, .
Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0",
Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines

Nngày…….tháng…….năm 2012
Giáo viên hướng dẫn

Formatted: Space After: 0 pt

PGS. TS NGUYỄN NGỌC HẢI

Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0",
Space After: 0 pt, Tab stops: 3.35", Left

Formatted: Space After: 0 pt

 

i


Formatted: Font: 13 pt

LỜI CẢM TẠ
Formatted: Font: 13 pt

Chân thành cám ơn
PGS. TS NGUYỄN NGỌC HẢI

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt

đã giảng dạy, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong việc thực hiện và hoàn thành đề tài

Formatted: Space After: 0 pt

tốt nghiệp.
Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Ban Chủ
Nhiệm Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, bộ môn Vi Sinh Truyền Nhiễm cùng quý thầy cô
Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức và kinh
nghiệm quý báu cho tôi trong suốt quá trình học tập tại trường.
Phòng Vi Sinh cô Nguyễn Thị Kim Loan, thầy Trương Đình Bảo và cô
Nguyễn Ngọc Thanh Xuân đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá
trình thực tập tại Phòng Vi Sinh.
Cám ơn và chia sẻ những thành quả đã đạt được với cha mẹ, anh chị và các
bạn đã tạo nguồn động viên to lớn cho tôi.
Sinh viên
Hồ Thanh Tú

Formatted: Indent: First line: 4.33", Space
After: 0 pt
Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines

 

i


TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu:” Nuôi cấy nấm men Saccharomyces cerevisiae và thu
nhận sinh phẩm bêta-glucan từ nấm men Saccharomyces cerevisiaeSản xuất chế
phẩm sinh học từ nấm men Saccharomyces cerevisiae” được tiến hành tại phòng vi
sinh khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, thời gian thực
hiện từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012. Đề tài thực hiện với mục đích tìm
hiểu điều kiện nuôi cấy thích hợp và quá trình tách chiết bêta-glucan từ thành tế bào
nấm men S. cerevisiae nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh
học bổ sung trong thức ăn vật nuôi.
Kết quả thu được:
Môi trường nước mía là môi trường thích hợp cho sự phát triển của gốc phân
lập S. cerevisiae hơn môi trường rỉ mật đường, nước chiết cám gạo và nước chiết
giá đậu. Thời điểm thu hoạch sinh khối cao nhất là sau 30 giờ nuôi cấy.
Nuôi cấy 30 giờ chủng S. cerevisiae phân lập từ chế phẩm 1, trung bình 1 lít
môi trường nước mía thu được 15 g vật chất khô của tế bào nấm men S. cerevisiae
với tỷ lệ nạp giống 10%, sục khí, ở nhiệt độ phòng.
Thành tế bào S. cerevisiae phân lập từ chế phẩm 1 nuôi cấy trên môi trường
nước mía, sục khí ở nhiệt độ phòng, sau 30 giờ, ở nồng độ NaOH 4%, ở nhiệt độ
110 oC, chiếm khoảng 28 % vật chất khô tế bào nấm men S. cerevisiae.
Bêta-glucan từ thành tế bào S. cerevisiae phân lập từ chế phẩm 1 nuôi cấy
trên môi trường nước mía sục khí ở nhiệt độ phòng sau 30 giờ ở nồng độ NaOH 3,9
%, ở nhiệt độ 80 oC, chiếm khoảng 30 % vật chất khô thành tế bào, 11 % vật chất
khô tế bào nấm men S. cerevisiae.
Nuôi cấy sau 30 giờ chủng S. cerevisiae phân lập từ chế phẩm 1, trong môi
trường nước mía, thu bêta-glucan cao nhất so với các thời điểm 30 giờ.

 

i

Formatted: Indent: First line: 0.5"
Formatted: Font: Not Bold


 

i


MỤC LỤC
TRANG
Trang tựa ..................................................................................................................... i

Formatted: Font: Not Bold

Phiếu xác nhận của giáo viên hướng dẫn ................................................................... ii
Lời cảm tạ.................................................................................................................. iii
Tóm tắt ...................................................................................................................... iv
Mục lục........................................................................................................................v
Danh sách các chữ viết tắt ......................................................................................... ix
Danh sách các bảng .....................................................................................................x
Danh sách các hình.................................................................................................... xi
Danh sách các biểu đồ .............................................................................................. xii
Chương 1 MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề .............................................................................................................1

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines

1.2 Mục đích................................................................................................................1
1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn...............................................................................2
Chương 2 TỔNG QUAN ............................................................................................3
2.1 Saccharomyces cerevisiae .....................................................................................3
2.1.1 Cấu tạo vỏ tế bào ................................................................................................4
2.1.2 Sự sinh trưởng của nấm men..............................................................................5
2.1.2.1 Giai đoạn thích nghi ........................................................................................6
2.1.2.2 Giai đoạn logarit ..............................................................................................6
2.1.2.3 Giai đoạn ổn định ............................................................................................7
2.1.2.4 Giai đoạn thoái hóa .........................................................................................7
2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đấn sự sinh trưởng của nấm men trong điều kiện nuôi
cấy thu sinh khối tế bào ...............................................................................................7
2.1.3.1 Môi trường nuôi cấy ........................................................................................7
2.1.3.1.1 Dinh dưỡng cacbon ......................................................................................8

 

i

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines


2.1.3.1.3 Dinh dưỡng các nguyên tố vô cơ .................................................................9
2.1.3.2.4 Dinh dưỡng các chất sinh trưởng ...............................................................10
2.1.3.3 Nhiệt độ .........................................................................................................10
2.1.3.4 pH của môi trường ........................................................................................11
2.1.3.5 Tốc độ sục khí và khuấy trộn ........................................................................11
2.1.4 Ứng dụng nấm men ..........................................................................................11
2.2 Bêta-glucan .........................................................................................................12
2.2.1 Cấu tạo .............................................................................................................12
2.2.2 Thu nhận...........................................................................................................14
2.2.2.1 Phương pháp hóa học ....................................................................................15
2.2.2.2 Phương pháp sinh học ...................................................................................15
2.2.3 Ứng dụng bêta-glucan ......................................................................................16
2.2.3.1 Ứng dụng bêta-glucan trong thực phẩm........................................................16
2.2.3.2 Ứng dụng bêta-glucan trong y dược, mỹ phẩm ............................................17
2.2.3.3 Ứng dụng bêta-glucan trong nuôi trồng thủy sản .........................................18
2.2.3.4 Ứng dụng bêta-glucan trong chăn nuôi .........................................................19
Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................22
3.1 Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài ................................................................22
3.1.1Thời gian ...........................................................................................................22
3.1.2 Địa điểm ...........................................................................................................22
3.2 Vật liệu thí nghiệm ..............................................................................................22
3.2.2 Mẫu khảo sát ....................................................................................................22
3.2.3 Thiết bị và dụng cụ ...........................................................................................22
3.2.4 Hóa chất ...........................................................................................................23
3.2.5 Môi trường nuôi cấy .........................................................................................23
3.3 Nội dung ..............................................................................................................23
4. Lên men thu nhận sinh khối S. cerevisiae. ...........................................................23
3.4 Phương pháp nghiên cứu....................................................................................23
3.4.1 Phân lập nấm men S. cerevisiae .......................................................................23

 

i

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines


3.4.2 Tìm chủng nấm men S. cerevisiae cho sinh khối cao ......................................24
3.4.2.1 Mục đích........................................................................................................24
3.4.2.2 Thông số cố định ...........................................................................................25
3.4.2.3 Bố trí thí nghiệm ...........................................................................................25
3.4.2.4 Chỉ tiêu theo dõi ............................................................................................25
3.4.3 Xác định môi trường nhân giống, chủng nấm men và thời gian thu sinh khối
nấm men Saccharomyces cerevisiae cao nhất ..........................................................25
3.4.3.1 Mục đích........................................................................................................25
3.4.3.2 Thông số cố định ...........................................................................................25
3.4.3.3 Bố trí thí nghiệm ...........................................................................................25
3.4.3.3 Chỉ tiêu theo dõi ............................................................................................26
3.4.4 Qui trình lên men thu sinh khối Sacharomyces cerevisiae ..............................26
3.4.4.1 Bố trí..............................................................................................................26
3.4.4.2 Chỉ tiêu theo dõi ............................................................................................27
3.4.5 Tách và thu nhận thành tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae ..............27
3.4.5.1 Mục đích........................................................................................................27
3.4.5.2 Các thông số cố định .....................................................................................27
3.4.5.3 Bố trí..............................................................................................................27
3.4.5.4 Chỉ tiêu theo dõi ............................................................................................28
3.4.6 Tách chitin, manoprotein ra khỏi thành tế bào và thu nhận bêta -glucan ........28
3.4.6.1 Mục đích........................................................................................................28
3.4.6.2 Các thông số cố định .....................................................................................28
3.4.6.3 Bố trí..............................................................................................................28
3.4.6.4 Chỉ tiêu theo dõi ............................................................................................29
3.4.7 Xác định thời gian thu hoạch sinh khối tế bào nấm men S. cerevisiae để thu
bêta-glucan cao nhất ..................................................................................................29
3.4.7.1 Mục đích........................................................................................................29
3.4.7.2 Các thông số cố định .....................................................................................29
3.4.7.4 Bố trí thí nghiệm ...........................................................................................29

 

i


3.4.7.3 Chỉ tiêu theo dõi ............................................................................................29
3.5 Phương pháp xử lý số liệu ...................................................................................29
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .................................................................30
4.1 Phân lập nấm men Saccharomyces cerevisiae từ 5 nguồn mẫu khảo sát .........30

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines

4.1.1 Quan sát đại thể ................................................................................................30
4.1.2 Quan sát vi thể ..................................................................................................31
4.2 Xác định chủng nấm men S. cerevisiae cho sinh khối cao .................................31
4.3 Xác định môi trường nhân giống và chủng nấm men S. cerevisiae cho sinh khối
cao .............................................................................................................................33
4.4 Lên men thu nhận sinh khối Saccharomyces cerevisiae .....................................37
4.5 Tách và thu nhận thành tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae .................38
4.6 Tách chitin, manoprotein ra khỏi thành tế bào và thu nhận bêta-glucan ............41
4.7 Xác định thời gian thu hoạch sinh khối tế bào nấm men S. cerevisiae để thu
bêta-glucan cao nhất ..................................................................................................44
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ......................................................................45
5.1 Kết luận ...............................................................................................................45

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines

5.2 Đề nghị ................................................................................................................45
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................46
PHỤ LỤC ..................................................................................................................48
Trang bìa ..................................................................................................................... i
Phiếu xác nhận của giáo viên hướng dẫn ................................................................... ii
Lời cám ơn ................................................................................................................ iii
Tóm tắt ...................................................................................................................... iv
Mục lục.................................................................................................................... viv
Danh sách các chữ viết tắt .................................................................................... xivix
Danh sách các bảng ............................................................................................... xvix
Danh sách các hình.............................................................................................. xviixi
Danh sách các biểu đồ ....................................................................................... xviiixii
Chương 1 MỞ ĐẦU ..................................................................................................1

 

i

Formatted: Font: Not Bold


1.1 Đặt vấn đề .............................................................................................................1

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines

1.2 Mục đích................................................................................................................1
1.3 Yêu cầu..................................................................................................................2
Chương 2 TỔNG QUAN ........................................................................................43
2.1 Saccharomyces cerevisiae ...................................................................................43
2.1.1 Cấu tạo vỏ tế bào ................................................................................................4
2.1.2 Sự sinh trưởng của nấm men..............................................................................5
2.1.2.1 Giai đoạn thích nghi ........................................................................................6
2.1.2.2 Giai đoạn logarit ..............................................................................................6
2.1.2.3 Giai đoạn ổn định ............................................................................................6
2.1.2.4 Giai đoạn thoái hóa .........................................................................................6
2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đấn sự sinh trưởng của nấm men trong điều kiện nuôi
cấy thu sinh khối tế bào ...............................................................................................7
2.1.3.1 Môi trường nuôi cấy ........................................................................................7
2.1.3.1.1 Dinh dưỡng cacbon ......................................................................................8
2.1.3.1.3 Dinh dưỡng các nguyên tố vô cơ .................................................................9
2.1.3.2.4 Dinh dưỡng các chất sinh trưởng ...............................................................10
2.1.3.3 Nhiệt độ .........................................................................................................10
2.1.3.4 pH của môi trường ........................................................................................10
2.1.3.5 Tốc độ sục khí và khuấy trộn ........................................................................10
2.1.4 Ứng dụng nấm men ..........................................................................................11
2.2 Bêta-glucan .........................................................................................................12
2.2.1 Cấu tạo .............................................................................................................12
2.2.2 Thu nhận...........................................................................................................13
2.2.2.1 Phương pháp hóa học ....................................................................................14
2.2.2.2 Phương pháp sinh học ...................................................................................14
2.2.3 Ứng dụng bêta-glucan ......................................................................................15
2.2.3.1 Ứng dụng bêta-glucan trong thực phẩm........................................................15
2.2.3.2 Ứng dụng bêta-glucan trong y dược, mỹ phẩm ........................................1615

 

i

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines


2.2.3.3 Ứng dụng bêta-glucan trong nuôi trồng thủy sản .....................................1817
2.2.3.4 Ứng dụng bêta-glucan trong chăn nuôi .....................................................1918
Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................222121
3.1 Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài ............................................................2221
3.1.1Thời gian .......................................................................................................2221
3.1.2 Địa điểm .......................................................................................................2221
3.2 Vật liệu thí nghiệm ..........................................................................................2221
3.2.2 Mẫu khảo sát ................................................................................................2221
3.2.3 Thiết bị và dụng cụ .......................................................................................2221
3.2.4 Hóa chất .......................................................................................................2221
3.2.5 Môi trường nuôi cấy .....................................................................................2321
3.3 Nội dung ..........................................................................................................2422
4. Lên men thu nhận sinh khối S. cerevisiae. .......................................................2422
3.4 Phương pháp nghiên cứu................................................................................2422
3.4.1 Phân lập nấm men S. cerevisiae ...................................................................2422
3.4.2 Tìm chủng nấm men S. cerevisiae cho sinh khối cao ..................................2523
3.4.2.1 Mục đích....................................................................................................2523
3.4.2.2 Thông số cố định .......................................................................................2523
3.4.2.3 Bố trí thí nghiệm .......................................................................................2623
3.4.2.4 Chỉ tiêu theo dõi ....................................................................................262324
3.4.3 Xác định môi trường nhân giống, chủng nấm men và thời gian thu sinh khối
nấm men Saccharomyces cerevisiae cao nhất ..................................................262324
3.4.3.1 Mục đích....................................................................................................2624
3.4.3.2 Thông số cố định .......................................................................................2624
3.4.3.3 Bố trí thí nghiệm .......................................................................................2624
3.4.3.3 Chỉ tiêu theo dõi ........................................................................................2724
3.4.4 Qui trình lên men thu sinh khối Sacharomyces cerevisiae ..........................2724
3.4.4.1 Bố trí..........................................................................................................2724
3.4.4.2 Chỉ tiêu theo dõi ........................................................................................2725

 

i

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines


3.4.5 Tách và thu nhận thành tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae ..........2725
3.4.5.1 Mục đích....................................................................................................2725
3.4.5.2 Các thông số cố định .................................................................................2825
3.4.5.3 Bố trí......................................................................................................282526
3.4.5.4 Chỉ tiêu theo dõi ........................................................................................2826
3.4.6 Tách chitin, manoprotein ra khỏi thành tế bào và thu nhận bêta - glucan ...2826
3.4.6.1 Mục đích....................................................................................................2826
3.4.6.2 Các thông số cố định .................................................................................2926
3.4.6.3 Bố trí......................................................................................................292627
3.4.6.4 Chỉ tiêu theo dõi ........................................................................................2927
3.4.7 Xác định thời gian thu hoạch sinh khối tế bào nấm men S. cerevisiae để thu
bêta-glucan cao nhất ..............................................................................................3027
3.4.7.1 Mục đích....................................................................................................3027
3.4.7.2 Các thông số cố định .................................................................................3027
3.4.7.4 Bố trí thí nghiệm ...................................................................................302728
3.4.7.3 Chỉ tiêu theo dõi ....................................................................................302728
3.5 Phương pháp xử lý số liệu...............................................................................3028
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..........................................................3129
4.1 Phân lập nấm men Saccharomyces cerevisiae từ 5 nguồn mẫu khảo sát .....3129
4.1.1 Quan sát đại thể ............................................................................................3129
4.1.2 Quan sát vi thể ..............................................................................................3229
4.2 Xác định chủng nấm men S. cerevisiae cho sinh khối cao .............................3330
4.3 Xác định môi trường nhân giống và chủng nấm men S. cerevisiae cho sinh khối
cao .........................................................................................................................3532
4.4 Lên men thu nhận sinh khối Saccharomyces cerevisiae .................................3835
4.5 Tách và thu nhận thành tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae .........403736
4.6 Tách chitin, manoprotein ra khỏi thành tế bào và thu nhận bêta-glucan ........4239
4.7 Xác định thời gian thu hoạch sinh khối tế bào nấm men S. cerevisiae để thu
bêta-glucan cao nhất ..............................................................................................4542

 

i

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines


Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ...............................................................4743
5.1 Kết luận ...........................................................................................................4743
5.2 Đề nghị ............................................................................................................4743
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................4844
PHỤ LỤC .................................................................................................................46

 

i

Formatted: Indent: Left: 0", Space After: 0
pt, Line spacing: 1.5 lines


DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
FAO Food and Agriculture Organization
AND Acid Deoxyribo Nucleic
ATP Adenosin Triposphat.
HIV Human immunodeficiency virus

 

i

Formatted: Indent: First line: 0"


LDL Low-Density Lipoprotein
HDL High-Denisty Lipoprotein
PRRSV

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus

MMA Mastitis Metritis Agalactia
CFU Colony Forming Unit
S. cerevisiae Saccharomyces cerevisiae
S. boulardii Saccharomyces boulardii
E. coli

Escherichia coli

TLR Toll-Like Receptor
NFkB Nuclear Factor kB

 

i


DANH SÁCH CÁC BẢNG
TRANG
Bảng 2.1 Các thành phần chính của thành tế bào S. cerevisiae ........................131313
Bảng 3.1 Phản ứng lên men đường S. cerevisiae với S. boulardii....................252223
Bảng 3.2 Xác định dương tính của lên men đường...........................................252323
Bảng 4.1 Tỉ lệ tế bào nấm men S. cerevisae nảy chồi trên tế bào S. cerevisae phân
lập từ các nguồn sống nuôi cấy trên môi trường Sabouraud 24 giờ ................343131
Bảng 4.2 Số tế bào nấm men S. cerevisiae log10/ml dịch nuôi cấy ứng với từng
nguồn phân lập ..................................................................................................353232

Formatted: Right
Formatted: Justified
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed

Bảng 4.3 Số tế bào nấm men S. cerevisiae log10/ml dịch nuôi cấy ứng với từng môi

Formatted: Font: Not Bold

trường nhân giống. ............................................................................................353232

Field Code Changed

Bảng 4.4 Số tế bào nấm men S. cerevisiae log10/ml dịch nuôi cấy ứng với thời điểm
...........................................................................................................................363333
Bảng 4.5 Khối lượng vật chất khô thành tế bào S. cerevisiae ứng với các nồng độ
NaOH ................................................................................................................403737
Bảng 4.6 Khối lượng vật chất khô thành tế bào S. cerevisiae ứng với các nhiệt độ
...........................................................................................................................403737
Bảng 4.7 Khối lượng bêta-glucan ứng với các nồng độ NaOH .......................423939
Bảng 4.8 Khối lượng bêta-glucan ứng với các nhiệt độ ...................................434040
Bảng 4.9 Bêta-glucan của S. cerevisiae phân lập nuôi trên môi trường nước mía
thu hoạch sinh khối ...........................................................................................454242

Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed

 

i


Formatted: Right
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Formatted: Justified
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold

TRANG
Hình 2.1 Tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae ............................................444
Hình 2.2 Chu kỳ sống của nấm men S. cerevisiae ..................................................555
Hình 2.3 Cấu tạo thành ngoài của tế bào nấm men S. cerevisiae .................12121213
Hình 2.4 Cấu trúc bêta-glucan ..........................................................................131313
Hình 4.1 Khuẩn lạc của nấm men S. cerevisiae phân lập từ chủng bánh mì nồng độ
pha loãng 10-3. ...................................................................................................322929
Hình 4.2 Tế bào nấm men S. cerevisiae phân lập từ chủng bánh mì nuôi trên môi
trường canh Sabouraud sau 24 giờ, phóng đại 400 lần. ....................................333030

Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed

Hình 4.3 Tế bào nấm men S. cerevisiae chế phẩm 1 trên buồng đếm hồng cầu nuôi

Field Code Changed

cấy trên môi trường nước mía sau 24 giờ với nồng độ pha loãng 10-1 độ phóng đại

Formatted: Font: Not Bold

400 lần ...............................................................................................................343131

Field Code Changed

Hình 4.4 Sinh khối tươi nấm men S. cerevisiae môi trường nước mía.............393636
Hình 4.5 Sinh khối khô khô tế bào nấm men S. cerevisiae ..............................403636
Hình 4.6 Thành tế bào nấm men S. cerevisiae ..................................................423939

Field Code Changed

Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed

Hình 4.7 Bêta-glucan tươi của chủng nấm men S. cerevisiae phân lập nuôi cấy trên

Field Code Changed

môi trường nước mía .........................................................................................444141

Formatted: Font: Not Bold

Hình 4.8 Bêta-glucan khô của chủng nấm men S. cerevisiae phân lập nuôi cấy
trong môi trường nước mía ...............................................................................444141

Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Field Code Changed
Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines

 

i


 
 

DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ
Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
1.5 lines

TRANG
Biểu đồ 4.1: Đường cong phát triển của từng nấm men S. cerevisiae trên môi
trường nước mía ....................................................................................................3734 
Biểu đồ 4.2: Đỉnh phát triển (30 giờ) của 5 chủng S. cerevisiae nuôi cấy trên 4 môi
trường ....................................................................................................................3835 

 

i

Formatted: Font: Bold
Formatted: Right, Space After: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines


 

i


Formatted
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt
Formatted: Centered
Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt

i


Chương 1

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề

Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0"

Trên thị trường luôn yêu cầu người chăn nuôi luôn cung cấp sản phẩm thịt
sạch
Sau nhiều năm nghiên cứu, Trung Tâm Khuyến Nông Thành Phố Hồ Chí
Minh khuyến cáo, việc sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi heo sẽ giúp
tăng tỉ lệ nạc hóa đàn heo vượt ngưỡng 50 %, giải quyết tốt môi trường chăn nuôi
vốn là một khó khăn cho ngành chăn nuôi.
Nhóm chế phẩm sinh học chứa tế bào nấm men S. cerevisiae dưới dạng đậm
đặc sẽ kích thích tăng trưởng và hoạt động các vi sinh vật có lợi cho đường ruột,
chuyển hóa thức ăn nhanh, nâng cao khả năng sinh sản.
Nhóm chế phẩm chiết từ thành tế bào nấm men S. cerevisiae có khả năng thu
hút và làm giảm phần lớn các vi khuẩn đường ruột có hại như E. coli, Samonella,
các độc tố nấm như aflatoxin, ngăn chặn định vị của mầm bệnh, kích thích miễn
dịch tiềm ẩn, tăng cường hệ thống phòng thủ của cơ thể, có tác dụng tích cực đến hệ
thống bảo vệ vật chủ đối với phần lớn các bệnh nhiễm khuẩn, nấm, virus cùng với
nhiều vi sinh vật kí sinh khác và giúp vật nuôi tăng trọng nhanh.
Những lợi ích từ những sản phẩm lấy từ nấm men S. cerevisiae đã thúc đẩy
chúng tôi tiến hành đề tài:“ Nuôi cấy nấm men Saccharomyces cerevisiae và thu

Formatted: Font: Not Bold

nhận sinh phẩm bêta-glucan từ nấm men Saccharomyces cerevisiaeNuôi cấy nấm
men S. cerevisiae và thu nhận sinh phẩm từ nấm men”.
Formatted: Indent: First line: 0.5"
Formatted: Indent: First line: 0"

Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt

1.2 Mục đích

Formatted: Centered
Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt

1


Chiết bêta-glucan từ thành tế bào nấm men S. cerevisiae sử dụng trong sản
xuất chế phẩm sinh học bổ sung trong thức ăn vật nuôi.
Chọn chủng nấm men S. cerevisiae thu sinh khối cao.
Xác định qui trình tách chiết để thu bêta-glucan từ thành tế bào nấm men S.
cerevisiae.

1.3 Yêu cầuÝ nghĩa khoa học và thực tiễn
Chọn chủng nấm men S. cerevisiae thu sinh khối cao.
Xác định qui trình tách chiết để thu bêta-glucan từ thành tế bào nấm men S.
cerevisiae.
Chiết bêta-glucan từ thành tế bào nấm men S. cerevisiae sử dụng trong sản
xuất chế phẩm sinh học bổ sung trong thức ăn vật nuôi.

Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt
Formatted: Centered
Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt

2


Formatted: Font: 13 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt
Formatted: Centered
Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt

3


Chương 2

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
Formatted

TỔNG QUAN
2.1 Saccharomyces cerevisiae
Giới

Eumycophyta (nấm)

Formatted: Font: Not Italic

Lớp

Ascomycetes

Formatted: Font: Not Italic

Bộ

SaccharomycetalesEndomycetes

Formatted: Font: Not Italic

Họ

Saccharomycetaceae

Giống

Saccharomyces

Formatted: Font: Not Italic

Loài

Saccharomyces cerevisiae

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: Not Italic

(Theo Lương Đức Phẩm, 2009)

Formatted: Right

Meyen mô tả vào năm 1938, tế bào S. cerevisiae có dạng hình trứng, bầu
dục…, kích thước trung bình 3-6 * 5-12 µm, sinh sản bằng hình thức nảy chồi
không theo qui luật, có thể xuất hiện từng cái một, từng đôi hoặc một chuỗi.
Khuẩn lạc nấm men S. cerevisiae có màu trắng nhạt, rìa tròn, lồi lên, bề mặt
sáng lấp lánh, đường kính 1-2 mm vào ngày nuôi cấy thứ ba.
Nấm men S. cerevisiae phát triển tối ưu ở 33 - 35oC trong môi trường chứa
10 – 30 % glucose. Nhiệt độ tối thiểu là 4 oC trong 10 % glucose và 13 ooC trong 50
% glucose, nhiệt độ tối đa là 38 – 39 oC (Jermini and Schmidt- Lorenz, 1987, trích
từ Lê Nguyễn Bảo Trân, 2005).
Nấm men S. cerevisiae có khả năng phát triển môi trường có pH=1,6 trong
HCl; pH=1,7 trong H3PO4 và pH =1,8-2 trong acid hữu cơ, có sức chịu đựng lớn
nhất đối với acid benzoic 100mg/kg ở pH=2,5-4 và acid sorbic 200 mg/kg ở pH=4
(Juven et al, 1978, trích từ Lê Nguyễn Bảo Trân, 2005).
Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt
Formatted: Centered
Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt

4


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×