Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG WEB SITE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỒ HOẠ 3D

Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

Truờng đại học thái nguyên
Khoa công nghệ thông tin

Báo cáo
thực tập tốt nghiệp
Đề tài :

Xây dựng Web Site H-ớng dẫn sử dụng
phần mềm đồ hoạ 3D

Giáo viên h-ớng dẫn : Thầy Lê Hồng Linh
Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2008
Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

1Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

Mục lục
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Đề tài thực tập tốt nghiệp
Đánh giá kết quả thực tập của thầy giáo h-ớng dẫn
Đánh giá kết quả bảo vệ thực tập của Khoa CNTT


Báo cáo kết quả
Lời nói đầu
Mô tả bài toán cần giải quyết do đề tài đặt ra
Phần I : Cơ sở lý thuyết cho việc giải quyết bài toán
1.1.Dịch vụ WWW trên Internet
1.2.Cơ bản về HTML
1.3.Công nghệ Web động của Microsoft ASP (Active server
page)
1.4.CSS
Phần II : Phân tích thiết kế hệ thống
2.1.Mô tả hoạt động của hệ thống
2.2.Biểu đồ
2.3.Các thực thể và thuộc tính
2.4.Biểu đồ luồng dữ liệu
2.5.Cơ sở dữ liệu vật lý
2.6.Sơ đồ Site
2.7.Thiết kế giao diện web site
Phần III : Viết lệnh xử lý các hoạt động diễn ra trong web site
3.1.Mã lệnh xử lý giao diện
3.2.Mã lệnh xử lý ngôn ngữ dùng trong site
3.3.Mã lệnh xử lý kết nối tới CSDL Access
3.4.Mã lệnh xử lý các hoạt động của Admin
3.5.Mã lệnh xử lý các hoạt động của thành viên
3.6.Một số hàm
3.7.Sản phẩm Web site HDSD phần mềm 3D
Phần IV : Kết luận và định h-ớng phất triển
Phụ lục

Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

Trang
3
4
6
8
9
10
11
12
13
21
23
26
27
28
31
33
37
42
43
59
60
62
64
67
70
72
77
79
81

2


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

Đề tài thực tập tốt nghiệp :
Xây dựng một web site h-ớng dẫn sử dụng
phần mềm đồ hoạ 3D
Yêu cầu đề tài thực tập :
1. Phân tích thiết kế một hệ thống thông tin trực tuyến, là một web site
2. Thiết kế giao diện web site t-ơng tác với ng-ời dùng
3. Viết mã lệnh để thực hiện việc quản lý thông tin trong web site bằng
các ngôn ngữ lập trình đã học.

Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

3


Sinh viªn : NguyÔn L-¬ng T©m

Khoa CNTT Tr-êng §H Th¸i Nguyªn

§¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tËp cña
thÇy gi¸o h-íng dÉn
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

X©y dùng web site h-íng dÉn sö dông phÇn mÒm 3D

4


Sinh viªn : NguyÔn L-¬ng T©m

Khoa CNTT Tr-êng §H Th¸i Nguyªn

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………

X©y dùng web site h-íng dÉn sö dông phÇn mÒm 3D

5


Sinh viªn : NguyÔn L-¬ng T©m

Khoa CNTT Tr-êng §H Th¸i Nguyªn

§¸nh gi¸ kÕt qu¶ b¶o vÖ thùc tËp cña
Khoa C«ng NghÖ Th«ng Tin
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

X©y dùng web site h-íng dÉn sö dông phÇn mÒm 3D

6


Sinh viªn : NguyÔn L-¬ng T©m

Khoa CNTT Tr-êng §H Th¸i Nguyªn

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………

X©y dùng web site h-íng dÉn sö dông phÇn mÒm 3D

7


Sinh viªn : NguyÔn L-¬ng T©m

Khoa CNTT Tr-êng §H Th¸i Nguyªn

B¸o c¸o kÕt qu¶

X©y dùng web site h-íng dÉn sö dông phÇn mÒm 3D

8


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

Lời nói đầu
Khi nhắc tới đồ hoạ 3D ở n-ớc ta mọi ng-ời th-ờng nghĩ đến một cái gì đó
cao xa và đẳng cấp, chỉ dành cho những ng-ời chuyên nghiệp, những ng-ời tốt
nghiệp chính quy các tr-ờng Mỹ Thuật Công nghiệp hay Kiến Trúc. Không,
3D rất gần gũi với mọi ng-ời, nó không dành riêng cho ai cả mà dành cho tất
cả những ai yêu thích nó. Chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều và 1
chiều thời gian (các nhà khoa học th-ờng nói gọn lại là không thời gian 4
chiều). Trong máy tính, để mô phỏng lại các vật thể của thế giới thật ng-ời ta
nghĩ ra không gian ảo, đây chính là cốt lõi của công nghệ 3D trên máy tính.
Để có đ-ợc không gian ảo đó các nhà phân tích, thiết kế, phát triển, lập
trình viên đã tạo ra rất nhiều các phần mềm 3D chuyên nghiệp hiệnn có trên
thị tr-ờng nh- : 3D Max, Maya, Rhino, Poser, Blenđer, Với 1 ch-ơng trình
đồ họa 3D công việc chúng ta có thể làm là vô hạn. Nh-ng để bắt đầu từ đâu,
dùng phần mềm gì, b-ớc đầu sử dụng nh- thế nào, khi thắc mắc biết hỏi ai
Tất cả những ai mới b-ớc vào thế giới đồ hoạ 3D d-ờng nh- đều có chung
những thắc mắc, băn khoăn đó. Chính vì lẽ đó mà tôi một ng-ời cũng yêu
thích đồ hoạ 3D muốn tạo ra một không gian ảo trên Internet để kết nối tới
mọi ng-ời quan tâm, yêu thích đồ hoạ 3D nh-ng còn bỡ ngỡ vì thế giới 3D
quá rộng lớn và tráng lệ. Từ đó ý t-ởng thiết kế một trang web chuyên về đồ
hoạ 3D nhen nhóm trong tôi.
Lúc đầu, em vẫn rụt rè và e ngại vì nhiều lý do nh-ng tới khi đ-ợc thầy Lê
Hồng Linh và các thầy trong Bộ môn Công nghệ Điều khiển tự động động
viên khích lệ thì em đã quyết tâm nhận đề tài này. D-ới sự h-ớng dẫn trực tiếp
của Thầy Lê Hồng Linh em đã đ-ợc tiếp xúc với nhiều tài liệu chuyên nghành
liên quan tới đề tài khiến em vỡ vạc ra nhiều điều bổ ích. Cùng với Thầy Linh,
các thầy trong Bộ môn CN Điều khiển tự động cũng đã nhiệt tình h-ớng dẫn
em thực hiện đề tài này.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Lê Hồng Linh, các thầy trong
Bộ môn CN Điều khiển tự động đã tận tình chỉ dạy cho em. Em cũng gửi lời
biết ơn tới các thầy cô trong Khoa CNTT tr-ờng ĐH Thái Nguyên đã giảng
dạy tận tình tạo cho em một nền tảng kiến thức vững vàng để em hoàn thành
đề tài này.
Em chân thành cảm ơn !
HP, ngày 04 tháng 08 năm 2008
Sinh viên
Nguyễn L-ơng Tâm

Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

9


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

Mô tả bài toán cần giải quyết do đề tài đặt ra
Bài toán đặt ra là : xây dựng web site để làm nơi trao đổi cho những ng-ời
yêu thích đồ hoạ 3D (trọng tâm vào những ng-ời mới bắt đầu). Nh- vậy cần
giải quyết các bài toán chức năng của web site : l-u thông tin của thành viên
sau khi đăng ký, đ-a các thông tin h-ớng dẫn lên cho thành viên đọc, tải về
máy cá nhân, tìm kiếm thông tin trong web site. Chức năng quản lý site của
quản trị viên : quản lý thông tin thành viên, thêm - xoá - sửa thông tin thành
viên và các bài h-ớng dẫn, giải quyết các thắc mắc của thành viên, thiết lập
cấu hình quản trị.

Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

10


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

Phần I :

Cơ sở lý thuyết
cho việc giải quyết bài toán

Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

11


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

1.1.Dịch vụ WWW trên Internet
Word Wide Web gọi tắt là Web, dựa trên một kỹ thuật thông tin gọi là
Hypertext. Web là dịch vụ đ-ợc sử dụng nhiều nhất và phát triển mạnh nhất
trên Internet. Công nghệ Web cho phép ta tạo ra các trang tin mà dữ liệu chứa
trên đó không chỉ là văn bản mà còn có thể là âm thanh hay hình ảnh mà ta
gọi chung là trang tin đa ph-ơng tiện (Multimedia). Trên trang tin đó có các
liên kết đến các trang tin khác để ng-ời duyệt thông tin có thể dễ dàng tìm
kiếm thông tin trên Internet. Để xây dựng một trang tin nh- vậy Web sử dụng
một ngôn ngữ tên là HTML (hypertext markup language), nó cho phép đọc,
hiển thị và liên kết nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trên cùng 1 trang tin. Đến
thời điểm này có rất nhiều công nghệ hỗ trợ phát triển Web cho phép tạo ra
các trang tin nh- ASP, PHP, XML
Để thực hiện việc truy nhập, liên kết các tài nguyên thông tin khác nhau
theo công nghệ Web ta sử dụng khái niệm URL (Uniform Resourrce Locator).
Đây là 1 đạng để định danh duy nhất cho một tài liệu hoặc một dịch vụ trong
Web. Cấu trúc URL nh- sau :
Giao thức Internet đ-ợc dùng://vị trí Server/vị trí đặt tài liệu
Ví dụ một địa chỉ Web : http://www.vietphotoshop.com/index.php
Các máy chủ Web đ-ợc cài đặt trình ứng dụng Web Server cho phép tạo ra
các trang l-u giữ, xử lý thông tin. Máy khách dùng trình duyệt Web gọi là
Web Browser để nối kết tới các web site nhằm yêu cầu thông tin từ Server.
Thông tin từ máy chủ trả về sẽ hiển thị trên màn hình ng-ời dùng. Ngoài ra
với các Web site động thì web server còn liên kết với CSDL (Database Store),
đây là mô hình :
MáY KHáCH Page.html
Browser

MáY CHẹ

KHO Dữ LIệU

Webserver

Data
Store

Page.html

Yêu cầu và phản hồi trang tài liệu (web site) giữa web browser và
webserver.

Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

12


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

1.2.Cơ bản về HTML
1.2.1.Khái Niệm
HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản có nghĩa nó không là một trong
các ngôn ngữ lập trình phức tạp nh- ta th-ờng thấy mà là một ngôn ngữ thân
thiện, thuận lợi cho mục đích thiết lập nhanh các trang Web.
Có thể nói ngôn ngữ đánh dấu là một tập hợp các qui tắc và thủ tục hình
thức dùng để chuẩn bị văn bản cho việc thông dịch và biểu diễn ra bằng
ph-ơng pháp điện tử. Với HTML đó là các qui tắc và thủ tục giúp ta tạo ra
những kết nối, cách thể hiện, trình diễn các trang web (trang tin toàn cầu) nhờ
đó ta tạo ra các tài liệu để giới thiệu trên World Wide Web. Các trang tài liệu
này đ-ợc thông dịch bằng các Browser. Nói một cách đơn giản thì HTML là
một sự định dạng để báo cho Web Browser làm thế nào để hiển thị một trang
web. HTML là chất keo gắn kết tất cả các trang Web, không có nó các trang
Web không thể tồn tại. Quá trình chuẩn bị tài liệu cho Web ta phải đính kèm
các từ khóa đặc biệt gọi là các Tag (thẻ) vào từng phần văn bản. Các thẻ này
không chỉ thiết đặt hiệu ứng trên từng phần văn bản mà còn trên các đối t-ợng
Data (dữ liệu) nh-: Sound (âm thanh), Image (hình ảnh)...
HTML là một ngôn ngữ luôn luôn phát triển tức là nó luôn đ-ợc bổ sung
các thẻ mới và nh- thế mới đáp ứng đ-ợc yêu cầu của các nhà xuất bản Web
và ng-ời dùng Web.

1.2.2.Các thành phần cơ bản của 1 trang web viết bởi HTML
1.2.2.1.Nội dung căn bản tập tin HTML

Tiêu đề của trang (giới hạn 60 ký tự)
phần thân của tài liệu HTML.
(bao gồm các dòng văn bản và các Tag (thẻ) diều khiển).
Một tập tin tài liệu HTML luôn đ-ợc bắt đầu bằng một thẻ mở
và thẻ đóng . Thẻ mở giúp cho trình duyệt nhận ra tài liệu và bắt
đầu thông dịch để hiện thị nên trang tài liệu đó. Thẻ đóng để kết thúc việc
Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

13


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

thông dịch tập tin tài liệu này. Thẻ mở và đóng là phần
đầu của trang tài liệu, phần thân của trang đ-ợc bắt đầu bằng thẻ .
Các thẻ điều khiển và nội dung của trang tin đ-ợc đặt ở đây. kết thúc phần
thân của trang tin là thẻ đóng . Thẻ , đ-ợc dùng
để đặt lên tiêu đề cho trang tài liệu. Giới hạn tiêu đề là 60 ký tự.
Thực ra phụ thuộc vào trình duyệt duyệt tập tin HTML nh- thế nào mà cấu
trúc tập tin chỉ cần đ-ợc bắt đầu bằng thẻ và kết thúc bằng thẻ đóng
mà không cần thẻ cho tiêu đề, phần đầu, phần thân hoặc chỉ cần
xuất hiện thẻ điều khiển của ngôn ngữ HTML.
Với cấu trúc nội dung nh- vậy để tạo nên trang tin có giá trị chỉ cần vận
dụng linh hoạt các thẻ điều khiển khi ta sử dụng chúng, các thẻ này sẽ đ-ợc đề
cập đến trong phần sau.
1.2.2.2.Đặc tính khi sử dụng các Tag trong HTML
+ Có thể đặt lồng các thẻ để qui định nhiều loại khuôn thức cho dữ liệu (data)
+ Có thể cung cấp thêm cho một thẻ cụ thể nào đó các thuộc tính (attribute),
đó là các từ khoá đặc biệt giúp cho việc xác định những thẻ đó sẽ tác động
nh- thế nào. Các thuộc tính đó tạo ra các hiệu ứng khi xử lý dữ liệu nh-: cách
trình diễn, sự hiển thị, khả năng liên kết và hiệu ứng liên kết, khả năng xử lý
dữ liệu...phần sau sẽ đề cập đến các thuộc tính đó.
+ Có thể gắn các siêu liên kết vào bất kỳ loại đối t-ợng nào đang nằm trên
Web. Liên kết mang đến cho ta khả năng đi đến bất cứ đâu trên World Wide
Web. Để liên kết ta dùng thẻ liên kết và nh- vậy dự án Web ta tạo ra là một
tập các trang tin đ-ợc liên kết.

1.2.3.Cách sử dụng các Tag điều khiển
1.2.3.1.Định dạng tiêu đề
Trong HTML có sáu cấp tiêu đề từ H1 -> H6. T-ơng ứng là sáu Tag sau:

,

,

,

,
,

.
1.2.3.2.Thẻ nhập văn bản
Có các thẻ cơ bản sau để nhập văn bản cho phần thân của tài liệu HTML
1)

phần văn bản


2)
 phần văn bản 

3)

4)  
5)
phần văn bản

6)
phần văn bản

Cách sử dụng các thẻ ở trên.
1) Khi văn bản hiển thị sẽ liền một mạch với nhau.
Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

14


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

2) Khi văn bản hiển thị sẽ giữ nguyên định dạng khi nhập.
3) Dùng ngắt dòng
4) Non breaking space: tạo ra khoảng cách giữa các từ
5) Toàn bộ phần văn bản thụt vào ở đầu dòng
6) Tạo đoạn văn bản làm nổi bật địa chỉ.
1.2.3.3.Thẻ định dạng vật lý cho văn bản
vùng văn bản chữ đậm
vùng văn bản chữ nghiêng
vùng văn bản chữ gạch chân
vùng văn bản chữ bình th-ờng
vùng văn bản giảm cỡ chữ đi 50%
vùng văn bản tăng cỡ chữ nên gấp đôi
vùng văn bản
vùng văn bản tạo chữ nhấp nháy (duyệt với trình
duyệt Nestcape Navigator, không dùng đ-ợc với trình duyệt Internet
Explorer).
vùng văn bản báo cho trình duyệt biết đây là đoạn trích
dẫn, th-ờng đ-ợc in nghiêng
vùng văn bản báo cho trình duyệt biết đây là đoạn cần
nhấn mạnh, th-ờng đ-ợc in nghiêng
vùng văn bản (no break line) phần văn bản đ-ợc
trình bày không xuống dòng
vùng văn bản vùng văn bản bị gạch ngang
vùng văn bản thông báo tên của biến đ-ợc dùng trong
ch-ơng trình máy, đ-ợc in nghiêng
vùng văn bản dùng để đánh chỉ số d-ới
vùng văn bản dùng để đánh chỉ số trên

Tạo đ-ờng kẻ ngang
Các thuộc tính nh- sau:
Size=number: đặt giá trị bề dày cho đ-ờng thẳng
Width=?%: độ rộng của đường thẳng so với cửa sổ
Align=?: căn chỉnh đ-ờng thẳng. Thuộc tính này nhận giá trị left (trái),
right (phải), center (giữa).
Color=#RRGGBB: đặt mầu đường. Mầu ở đây được pha trộn giữa ba
mầu là RED (đỏ), GREEN (xanh lá cây), BLUE (xanh da trời). Ba giá trị mầu
này đ-ợc định theo hệ cơ số 16 [0...F]
Noshade: bỏ chế độ bóng.
1.2.3.4.Phông nền và màu sắc trên trang HTML

Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

15


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

+ Ta sử dụng thẻ FONT với các thuộc tính của nó để định dạng với cấu trúc
nh- sau:
vùng văn bản
Các thuộc tính:
color=#RRGGBB: đặt màu cho chữ
face=kiểu font: sử dụng font nào để hiển thị
size=kích cỡ: định kích cỡ của font
+ Thẻ
vùng văn bản
dùng để căn đoạn văn bản
vào chính giữa màn hình.
+ Đặt màu nền hoặc hình ảnh nền cho trang tàI liệu HTML thông qua các
thuộc tính sau trong trẻ BODY
bgcolor=#RRGGBB: đặt màu nền
background=file ảnh: đặt ảnh nền
1.2.3.5.Chèn hình ảnh vào trang HTML

Các thuộc tính của thẻ
+ Align: Xác định vị trí ảnh đặt lên trang để văn bản bao quanh nó. Các giá
trị Align có thể nhận 1 trong 9 giá trị:top, left, right, bootom, textop,
absbootom, middle, absmiddle, base line.
+ Top: chỉnh đáy dòng văn bản ngang với đỉnh của ảnh
+ Middle: chỉnh đáy dòng văn bản nằm khoảng giữa ảnh
+ Bottom: chỉnh đáy dòng văn bản bằng đáy ảnh
+ Right: chỉnh văn bản sang phải
+ Left: chỉnh văn bản sang trái
+ Height=#px: chiều cao của ảnh tính theo pixel
+ Width=#px: chiều rộng của ảnh tính theo pixel
+ Vspace=#, hspace=#: định vùng trên và d-ới một ảnh.
+ Alt=text: dùng đoạn văn bản thay thế ảnh khi dùng trình duyệt(browser)
không hỗ trợ đồ hoạ.
+ Border: nhận giá trị số cho đ-ờng viền bao quanh ảnh. Border=0: bỏ đ-ờng
viền.
1.2.3.6.Thẻ Marquee
...........
Thẻ Marquee có khả năng xử ký động một cách linh động các đối t-ợng
đặt trong thẻ. Trong khung thẻ là các đối t-ợng đ-ợc đ-a vào để xử lý, đó có
thể là đoạn văn bản, một hình ảnh... đ-ợc trình diễn trên màn hình.
Các thuộc tính :
+ Behavior: nhận một trong các giá trị biểu thị kiểu trình bày sau:
Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

16


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

Scroll {kiểu trình diễn}
Alternate {va đập hai bên}
Slide {chạy vào từ một phía do ta quy định sau đó dừng}
+ ScroollDelay=tốc độ: đây là giá trị số biểu thị tốc độ di chuyển của đối
t-ợng trong khung thẻ.
+ Align=middle: căn chỉnh
+ Drection=h-ớng dịch chuyển: left, right, up, down.
+ Width=độ rộng: là độ rộng vùng trình diễn của đối t-ợng.
+ Style=position:absolute\relative;visibility:visible\hidden;top:number;
left:number;width:number;height:number;backgroundcolor:#RRGGBB;color:#RRGGBB;font-family:font;fontsize:number;font-weight:format style.
1.2.3.7.Tạo Link trên trang HTML
Các liên kết(link) giúp ta có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác trên
một trang hoặc các trang tài liêu HTML có trên World Wide Web mà chỉ
bằng thao tác di chuyển và kích chuột vào các liên kết. Vận dụng liên kết vào
trong dự án ta sẽ có đ-ợc một hiệu quả linh động nhờ kết dính giữa các trang
tin thành một thể thống nhất. Thẻ dùng cho mục đích liên kết nh- sau:
...........
Trong phạm vi thẻ ta có thể đặt vào đó bất kỳ đối t-ợng nào để thực hiện
kích chuột tạo liên kết. Nó có thể là dòng chữ, hình ảnh hay vùng nào đó đ-ợc
hiển thị trên màn hình ...
Tạo liên kết với tập tin âm thanh (các tập tin có đuôI WAV, MP3...)
kích chuột vào đây để nghe nhạc
khi tạo liên kết với tập tin âm thanh dùng thẻ neo ..trình
duyệt sẽ liên kết với một trình xử lý đa ph-ơng tiện(multimedia) để mở tập tin
đó. Ví dụ khi dùng Internet Explorer để duyệt trang tàI liệu có liên kết đến tập
tin âm thanh thì trình duyệt này sẽ gọi Windows Media Player để chạy tập tin.

Khi dùng thẻ Bgsound trình duyệt sẽ dùng đối t-ợng trong thuộc tính scr
để làm nhạc nền cho trang tài liệu.
Nhúng các tập tin multimedia :
Để nhúng các tập tin đa ph-ơng tiện vào trang tài liệu ta dùng thẻ EMBED.
Dùng thẻ này trên trang tài liệu khi duyệt sẽ xuất hiện một khung chứa phần
trình diễn của multimedia:
........
Các thuộc tính:
+ height=number: xác định chiều cao của khung dành cho hiển thị trình
duyệt multimedia
Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

17


Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

+ width=number: xác định chiều rộng của khung dành cho hiển thị trình
duyệt multimedia.
1.2.3.8.Tạo danh sách
Các thẻ trong HTML giúp ta có thể tạo đ-ợc các danh sách một cách đa
dạng linh động với các kiểu danh sách có thứ tự, không có thứ tự, danh sách tự
định nghĩa, và các ký hiệu, con số đ-ợc chèn vào danh sách (Bullets and
Numbering).
Sử dụng danh sách trong HTML ta có các thẻ sau :

 • phần văn bản
 • phần văn bản
 • phần văn bản

  Thẻ mở cho ta bắt đầu một danh sách, và kết thúc bằng thẻ
  đóng
  . Sau thẻ
 • là phần văn bản cho mỗi list. Nếu để mặc
  định (không đặt thuộc tính) thì ký hiệu chèn đầu dòng cho mỗi list là hình tròn
  (circle).
  1.2.3.9.Tạo bảng trong trang HTML
  Bảng là phần cơ bản, nền tảng để tạo các trang tài liệu, đ-ợc ứng dụng
  rộng rãi.Vận dụng linh động thẻ tạo bảng và các thuộc tính của nó ta có thể
  tạo ra các bảng nh- ý muốn từ đó ta lập nên khung s-ờn của trang và đ-a dữ
  liệu nên đó.
  Bảng đ-ợc bắt đầu bằng thẻ và kết thúc bằng thẻ đóng
  trong đó dòng đ-ợc định bằng thẻ .... cột đ-ợc định
  bằng thẻ ....
  Một số thuộc tính của bảng
  + border: xác định độ rộng đ-ờng viền của bảng
  + bordercolor: màu đ-ờng viền
  + bgcolor: màu nền của bảng
  + bakground: ảnh nền của bảng
  + width: xác định độ rộng của bảng tính theo %
  + height: xác định chiều cao của bảng tính theo %
  + cellpadding: xác định vị trí đặt dữ liệu cách vách của ô là bao nhiêu (tính
  bằng pixcel)
  + cellspacing: xác định vị trí đặt dữ liệu giữa các vách của bảng và vào giữa
  các ô là bao nhiêu (tính bằng pixcel)
  Để tạo cảm giác không gian ta sử dụng các thuộc tính sau:
  + bordercolordark: màu khung tối
  + bordercolorlight: màu khung sáng
  Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

  18


  Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

  Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

  1.2.3.10.Frame và hiệu chỉnh Frame
  Để tạo Frame trên trang tin ta dùng thẻ mở bắt đầu cho
  thiết lập khung và thẻ đóng kết thúc tạo một khung. Thuộc
  tính Rows dùng chia một khung làm hai khung ngang. Thuộc tính Cols dùng
  chia một khung thành hai khung dọc. Để định l-ợng độ lớn khung dọc và
  khung ngang ta gán giá trị cho thuộc tính, giá trị của nó có thể nhận là số hoặc
  phần trăm. Cấu trúc thuộc tính ví dụ nh- sau:


  Ví dụ về Frame


  L-u ý rằng Frameset tạo ra một khung trên trang tin do đó không lồng
  trong thẻ . Nội dung trong khung là nội dung đ-ợc tạo ra trên trang
  khác đ-ợc đặt trong khung thông qua thuộc tính SRC của thẻ Frame. Tóm lại
  Frameset là một trong các cách giúp ta tạo ra bộ khung s-ờn cho trang tin để
  đặt nội dung.
  Ví dụ trên đ-a ra một Frameset có hai khung ngang, độ lớn mỗi khung là
  50%. Ta có thể thay thế giá trị thứ hai bằng dấu * biểu thị l-ợng còn lại.
  Để tạo đ-ợc khung theo ý muốn ta sẽ đặt các Frameset lồng nhau một
  cách linh động, xét ví dụ sau:

  Thẻ : thẻ này không có dạng thẻ đóng, đ-ợc đặt trong thẻ
  có vai trò xác định đối t-ợng hiển thị trong khung.

  Thuộc tính src="URL" xác định địa chỉ của đối t-ợng xuất hiện trong
  khung. Đó có thể là một hình ảnh, một trang tin khác...
  Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

  19


  Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

  Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

  Thuộc tính name="" dùng định danh tên của đối t-ợng Frame. Điều này
  rất hay, nó giúp ta định danh đối t-ợng Frame này và nh- vậy ta có thể đ-a
  các thông tin khác lên nó bằng cách chỉ ra tên đối t-ợng.
  Một số thuộc tính:
  + Border=number: độ rộng đ-ờng viền.
  + Bordercolor="#RRGGBB": mầu cho đ-ờng viền.
  + Scrolling="no" hoặc "yes":cho phép xuất hiện thanh cuộn hay không.
  + Width=number Height=number: xác định độ rộng, chiều cao của đối t-ợng
  xuất hiện trong SRC="URL".
  + Marginwidth=number Marginheight=number: tạo đ-ờng viền với độ rộng
  bằng "number" giữa nội dung của đối t-ợng xuất hiện trong SRC="URL" với
  các cạnh của Frame.
  Để đặt trang web vào Frame ta dùng thuộc tính SRC=URL để chỉ đến
  trang có nội dung muốn hiển thị.
  Ví dụ:


  New Document

  Muốn chọn khung nào để hiển thị thì nội dung thông qua SRC=URL
  trong thẻ Frame phải đ-ợc đặt sau khung đ-ợc tạo ra t-ơng ứng trong
  Frameset.
  Trên trang dùng Frame muốn xuất một nội dung đến một khung cụ thể ta
  dùng thuộc tính Target=name trong thẻ như sau:
  link
  Điều đó có nghĩa là trên trang đang hiển thị có một liên kết đến URL thông
  qua URL sẽ được xuất vào Frame có tên name gán cho thuộc tính target.

  Xây dựng web site h-ớng dẫn sử dụng phần mềm 3D

  20


  Sinh viên : Nguyễn L-ơng Tâm

  Khoa CNTT Tr-ờng ĐH Thái Nguyên

  Với thẻ