Tải bản đầy đủ

dòng tiền dự án Cash flow


DÒNG TIỀN DỰ ÁN LÀ GÌ?

Dòng tiền ròng của dự án là dòng của mức chênh lệch giữa các khoản thu chi trong từng năm hoạt động của dự án.

Cash flow = dòng tiền thu vào (inflow) – dòng tiền chi ra (outflow)


Dòng các khoản thu chi trong dự án dùng để tính dòng tiền

Dòng chi phí đầu tư ban đầu

Giá trị bổ sung tài sản

Chi phí vận hành hàng năm

Dòng thu của dự án

3Vì sao không thẩm định dự án dựa vào lợi nhuận?

Bởi vì, lợi nhuận kế toán có thể bị bóp méo thông qua việc sử dụng các kỹ thuật kế toán sáng tạo và các cách
thức phân bổ chi phí. Do đó, lợi nhuận không đáng tin cậy bằng dòng tiền.

4


Vì sao không thẩm định dự án dựa vào lợi nhuận?

• 1. Doanh thu để tính lợi nhuận có thể bao gồm doanh thu bán chịu (không bằng tiền tính ở thời điểm ghi nhận).

• 2. Chi phí để tính lợi nhuận cũng có những chi phí không bằng tiền như khấu hao.

• 3. Có những chi phí đã chi (bằng tiền) nhưng không được tính hết vào lợi nhuận mà chỉ tính 1 phần (chi phí phân bổ).

• 4. Có những chi phí chưa chi nhưng đã được tính vào lợi nhuận (những chi phí trích trước).

• 5. Lợi nhuận mang tính chủ quan do phụ thuộc vào các phương pháp kế toán khác nhau.

5


6

Đánh giá dự án dựa trên dòng tiền vì:

Phản ánh chính xác hiệu quả tài chính thực của dự án.

Đảm bảo nguyên tắc tiền tệ có giá trị theo thời gian


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DÒNG TIỀN DỰ ÁN


Chi phí đất đai

NWC tăng thêm

Chi phí chìmChi phí lắp đặt

Chi phí cơ hội

Chi phí trực tiếp và
gián tiếp

Thuế

Khấu hao

Ảnh hưởng đến các bộ
phận khác


1. Chi phí đất đai

Chi phí cải thiện, san lấp,

Chi phí của việc sử
giải phóng mặt bằng

Chi phí mua đấtKhông

được

tính vào dòng
tiền

Chi phí thuê đất
hằng năm

dụng đấtĐược tính vào
dòng tiềnĐược

tính

vào dòng tiềnĐược

tính

vào dòng tiền


2. Chi phí chìmLà khoản đầu tư thời gian và tiền
bạc đã phát sinh trước khi thực hiện
dự án ( như các chi phí nghiên cứu
thị trường, nghiên cứu phát triển
sản phẩm,….).

Chi phí này không được tính vào
dòng tiền dự ánChi phí này thể hện quá khứ, dù
dự án có được thực hiên hay
không thì cũng không lấy lại
được nên làm ảnh hưởng tới
dòng tiền tăng thêm


3. Chi phí cơ hội

 Là những khoản thu nhập là công ty phải mất đi do dử dụng nguồn lực của công ty vào dự
án.

 Chi phí cơ hội không phải là khoản thực chi nhưng vẫn được tính vào dòng tiền vì đó là
khoản chi phí mà doanh nghiệp mất đi khi sử dụng dự án


4. Vốn lưu động ròng tăng thêm


Tăng tài sản lưu động: nhà đầu tư sẽ đầu tưGiảm các khoản phải trả như lại vay ngắn

thêm về các tài sản lưu động như tiền, các

hạn, các nợ phải trả ngăn hạn,…làm tăng

nguyên vật liệu,… vào dự án đầu tư => dòng

vốn lưu động ròng.

tiền chảy vào nhiều hơn.

Điều kiện cần và đủ để làm cho dự án mang tính khả thi hơn, và tiến hành dự
án nhanh chóng và hiệu quả hơn


www.websitename.com

05

06

07

CHI PHÍ GIAO HÀNG

CHI PHÍ GIÁN TIẾP VÀ

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA

VÀ LẮP ĐẶT

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

DỰ ÁN ĐẾN CÁC BỘ
PHẬN KHÁC

08

09

THUẾ

KHẤU HAO

13


CHI PHÍ GIAO HÀNG VÀ LẮP ĐẶTChi phí giao hàng và lắp đặt xảy ra khi công
ty mua sắm TSCĐ phục vụ cho dự án.

⇒ Làm tăng nguyên giá TSCĐ
=> Làm tăng dòng tiền chi ra

www.websitename.com

14


CHI PHÍ TRỰC TIẾPChi phí trực tiếp bao gồm tất cả các chi phí có quan

CHI PHÍ GIÁN TIẾPChi phí gián tiếp là tất cả các chi phí khác ngoài chi phí

hệ trực tiếp, hay việc sản xuất ra sản phẩm hay

trực tiếp . Đó là các chi phí chung cho toàn bộ hoạt

dịch vụ đó.

động kinh doanh.Vd: Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếpVd: Chi phí quản lí doanh nghiệp

Chi phí lao động khác : lương thưởng,..


SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN CÁC BỘ PHẬN KHÁC

CHIỀU HƯỚNG XẤUCông ty A tiến hành đầu tư thêm vốn để xây dựng cửa hàng mới.

o

Nếu cửa hàng cũ gặp vấn đề về thiếu vốn thì việc huy động vốn
sẽ khó khăn hoặc chậm trễ.

 Cần 1 lượng vốn lớn để tiến hành xây dựng.

CHIỀU HƯỚNG TỐT

 Một tập đoàn có 1 công viên giải trí lớn.


Tập đoàn dự định xây dựng thêm một khu vực riêng dành cho du khách nghỉ ngơi,
mua sắm.

o

Giúp phục vụ khách đến chơi được trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.

o

Tăng nguồn thu từ cả 2 dịch vụ . Như vậy DA mới sẽ hỗ trợ cho HĐKD
của tập đoàn

16


THUẾ

THUẾ TĂNG => Tăng dòng tiền chi => Dòng tiền giảm

01

THUẾ GIẢM => Giảm dòng tiền chi => Dòng tiền tăng

02

17


www.websitename.com

LÃI VAY

 KHÔNG TÍNH LÃI VAY VÀO DÒNG TIỀNĐể quyết định đầu tư của doanh nghiệp độc lập với quyết định tài trợ của nhà cho
vay thì ta không đưa lãi vay vào dòng tiền chi của dự án đầu tư.

 Để thể hiện được hiệu quả thực sự của dự án mang lại

18


www.websitename.com

Khấu hao

Khấu hao là việc phân bổ có hệ thống chi phí một tài sản cố định qua thời gian sử dụng.

Tăng khấu hao => giảm thuế => giảm dòng tiền chi và ngược lại.

19


III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẤU HAO

 Phương pháp khấu hao theo đường thẳng ( straight-line method)

 Phương pháp khấu hao nhanh bổ sung (MACRS)

www.websitename.com

20


III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẤU HAO

www.websitename.com

1. PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO THEO ĐƯỜNG THẲNG
 Khấu hao

hằng năm =

Ví dụ:
 

Bài giải:

 Công ty đưa vào dự án một tài sản có trị giá là 110 triệu dồng,


Nguyên giá = 110 + 10 = 120 triệu đồngKhấu hao hằng năm :

 Chi phí lắp đặt sản phẩm là 10 triệu đồng.
 Thời gian trích khao hao là 5 năm.
 Tính nguyên giá và khấu hao hằng năm của tài sản đó?

= /năm

21


III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẤU HAO

1. PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO MACRS
-Là một phương pháp khấu hao nhanh, trong đó các tài sản được chia làm
6 nhóm với tỉ lệ khấu hao trong từng năm của từng nhóm được thiết lập
sẵn.

Cách tính:

Khấu hao hằng năm = Tỷ lệ MARCS * Nguyên Giá Tài Sản

www.websitename.com

22


www.websitename.com

Tỉ lệ khấu hao MACRS
Năm

Khấu hao hằng năm
(%)

1

14,29

1.429$

2

24,49

2.449$

Vd:

Nguyên giá tài sản 10.000$,

thuộc nhóm tài sản khấu hao 7
3

17,49

1.749$

năm.

 

4

12,49

1.249$

5

8,93

893$

6

8,92

892$

7

8,93

893$

8

4,46

446$

100,00

10.000$

23


BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ KIẾN
( pro forma financial statement)Báo cáo tài chính giả định thể hiện các tài sản và nợ phải trả, hay thu nhập và chi phí có thể ghi
nhận trong tương lai.Các báo cáo tài chính dự kiến cũng có thể minh họa lợi nhuận dự kiến nếu công ty sẽ sát nhập với
một công ty khác, hay bán một phần các hoạt động kinh doanh của nó


BÁO CÁO DỰ KIẾN DÒNG TIỀN

Báo cáo dự kiến về dòng tiền vào và dòng tiền ra trong một hoặc nhiều giai đoạn trong tương lai.

Hữu ích cho việc ra quyết của nhà quản trị


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x