Tải bản đầy đủ

môn tin học 0_DT_187_9_tinhoc.do

Phòng GD & ĐT huyện tây hòa
Trờng THCS Phạm đình quy
phút

đề kiểm tra 1 tiết
Môn : Tin Họa 9 Thời gian : 45

BI KIM TRA MT TIT
Câu 1 (3đ): Mạng máy tính là gì ? Có những loại mạng máy tính
nào ?
Câu 2 (2đ): Trình bày cấu trúc của địa chỉ th điện tử ? Viết 3
ví dụ về địa chỉ th điện tử?
Câu 3 (4đ): Nêu các bớc tìm kiếm thông tin trên Internet bằng máy
tìm kiếm ? Nêu các loại máy tìm kiếm thông tin trên Internet ?
Câu 4 (1đ): Cách truy cập trang chủ của báo điện tử tuổi trẻ ?


MA TRN KIM TRA
Mc
Nhn bit
Tờn ch

1/ Mạng
máy tính
S cõu: 1
S im: 3

Mạng máy
tính

gì ? S ý:
1
S im:1
T l: 10%

2/Mạng
internet
Số câu: 1
S im: 3

Viết 3 ví
dụ về
địa chỉ
th điện
S cõu: 3
tử?
S im: 6 S ý: 1
S im:0.5
T l: 5%

3/ Th
điện tử

4/Truy
cập
thông tin

Thụng
hiu

Vn dng
Cp


thp

Cp cao


những
loại mạng
máy tính
nào ?
S ý: 2
S im:2
T l: 20%
Nêu các
loại máy
tìm
kiếm
thông tin
trên
Internet
?
S ý: 4
S im:2
T l: 2%

Tng cng
S ý: 3
S im:3
T l: 30%

Nêu các
bớc tìm
kiếm
thông tin
trên
Internet
bằng
máy tìm
kiếm
?
S ý: 3
S im:2
T l: 20%

S ý: 7
S im:4
T l: 40%

Trình
bày cấu
trúc của
địa chỉ
th điện
tử?
S ý: 1
S
im:1.5
T l: 15%

S ý: 2
S im:2
T l: 20%

Cách truy
cập trang
chủ
của
báo điện
tử tuổi trẻ


Tng s
cõu:4
Tng s
im: 10

S ý: 2
S im:1.5
T l: 15%

S ý: 7
S
im:5.5
T l: 55%

S ý:3
S im:2
T l:20%

?
S ý: 2
S im:1
T l: 10%
S ý: 2
S im:1
T l: 10%

S ý: 14
S im:10
T l100%

đáp án - biểu điểm
Câu 1(3.0 điểm):
Mạng máy tính là tập hợp các máy tính đợc kết nối với nhau
theo
một phơng thức thông qua các phơng tiện truyền dẫn tạo thành
một hệ
thống cho phép ngời dùng chia sẽ tài nguyên. 1.0
+ Phân loại:
- Mạng có dây và mạng không dây 1.0
- Mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN)1.0
Câu 2 (3.0 điểm):
Cấu trúc địa chỉ th điện tử:
@
1.5
Ví dụ:

Mỗi ví dụ đúng

0.5

Câu 3 (4.0 điểm):
Các bớc tìm kiếm thông tin trên Internet:
1. Truy cập máy tìm kiếm
0.5
2. Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá

0.75

3. Nhấn Enter hoặc nháy nút Tìm kiếm.

0.75

Các loại máy tìm kiếm thông tin:
Google: http://www.google.com.vn 0.5
Yahoo: http://www.yahoo.com 0.5
Microsoft: http://bing.com
0.5
Alta Vista: http://altavasta.com
0.5
Câu 4 (1.0 điểm): Cách truy cập
Nhập địa chỉ trang Web: www.tuoitre.com.vn vào ô địa chỉ
0.75
Nhấn Enter.
0.25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x