Tải bản đầy đủ

Bài tập Siêu Cao Tần

BÀI TẬP BỔ XUNG CHƯƠNG ĐƯỜNG TRUYỀN SIÊU CAO TẦN
Bài 2.21
Chiều dài ngắn nhất của một đường dây không tổn hao ngắn mạch đ ầu
cuối, có trở kháng đặc tính Z0=300Ω phải là bao nhiêu để cho trở kháng
vào của nó là cảm kháng và bằng trị số trở kháng đặc tính của đường dây.
Bài 2.22
Chiều dài một đường dâykhông tổn hao, ngắn mạch đầu cuối là l=354m,
rở kháng đặc tính là Z0=100 Ω. Hãy xác định trở kháng vào và dẫn nạp vào
của đường dây ở tần số f=10MHz , 10GHz bằng đồ th ị Smith
Bài 2.23
Dùng đồ thị Smith để biểu diễn thành phần trở thuần và điện kháng của
trở kháng vào của đường dây không tổn hao có tr ờ kháng đặc tính Z 0=600
Ω ở bước sóng λ=73mm, chiều dài đường truyền là l=500m theo chiều dài
điện của đường dây.
Bài 2.24
Một đường dây không tổn hao có trở kháng đặc tính Z0 =70 Ω đầu cuối
mắc tải Zr=(100 – j50) Ω. Xác định : hệ số phản xạ, hệ số sóng đ ứng và c ự
ly từ tải đến điểm nút điện áp đầu tiên.
Bài 2.25
Một đưởng truyền không tổn hao, đàu cuối hở mạch, truy ền lan sóng đi ện
từ có bước sóng là λ =50cm. Đường dây dài l=210m, tr ở kháng đ ặc tính

Z0=600 Ω. Biên độ điện áp đầu cuối của nó bằng 500v. Tính và vẽ đ ồ th ị
phân bố điện áp và dòng điện dọc đường dây. Đồng thời xác định trở
kháng vào của đường dây.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×