Tải bản đầy đủ

BAI 35 DIA 10CB vai tro dịch vụ

Ch­ư¬ng­IX­-­®Þa­lý­dÞch­CHƯƠNG IX: ĐỊA LÍ NGÀNH
DỊCH VỤ
BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN

TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC
ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC
NGÀNH DỊCH VỤ.


TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI
I.Cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ
1. Cơ cấu
2. Vai trò
3. Xu hướng phát triển
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giớiEm hãy kể tên một số ngành hoạt động
kinh tế thuộc lĩnh vực Nông nghiệp,
Công nghiệp?


DỊCH VỤ LÀ GÌ?
Dịch vụ là một ngành không trực tiếp
tạo ra của cải vật chất nhưng nó phục
vụ cho các nhu cầu trong sản xuất và
sinh hoạt.


I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH
DỊCH VỤ
1. Cơ cấu: Phức tạp.
DV kinh doanh
DV tiêu dùng
DV công


Bài tập tình huống


I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH
DỊCH VỤ
2. Vai trò:
-

-

Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất
phát triển.
Sử dụng tốt hơn nguồn lao động
Khai thác tốt hơn TNTN.


Thấy
Mũi Né


đẹp
tư xây
Cần vậtNGÀNH
liệu xây dựng,
VAI TRÒ CỦA
DỊCHĐầu
VỤ?
đồ trang trí nội
thất…..

Thuê mướn người làm trong resort

resort


? Dựa vào biểu đồ nhận xét cơ cấu lao động
và GDP trong ngành dịch vụ của 2 nhóm
nước


Bài 35 - VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN
VÀ PHÂN BỐ DV Thảo luận nhóm: Gồm 6 nhóm:

I. CƠ CẤU VÀ
VAI TRÒ CỦA
CÁC NGÀNH
DỊCH VỤ
1. Cơ cấu
2. Vai trò.
3. Xu hướng
phát triển
II. CÁC
NHÂN TỐ
ẢNH
HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT
TRIỂN VÀ
PHÂN BỐ DV

Nhân tố
- Trình độ phát triển kinh tế.
- Năng suất lao động xã hội

1

Quy mô, cơ cấu dân số

2

Phân bố dân cư và
mạng lưới quần cư

3

Truyền thống văn hoá và
phong tục tập quán

4

Mức sống
và thu nhập thực tế
TNTN, di sản văn hoá,
lịch sử, cơ sở hạ tầng

Ảnh hưởng

Ví dụ


- Trình độ phát triển kinh tế.
- Năng suất lao động xã hội

Đầu tư, bổ sung lao động
cho ngành dịch vụ

Ví dụ: Ngành CN và NN có
trình độ cao sẽ giải phóng
lao động cho ngành DV.


Nhân tố
- Trình độ phát triển
kinh tế
- Năng suất lao động xã
hội
- Quy mô, cơ cấu dân
số

ảnh hởng
- ầu t, bổ sung lao
động cho ngành dịch vụ
- Nhịp độ phát triển và
cơ cấu ngành dịch vụ

- Phân bố dân c và
mạng lới quần c

- Mạng lới ngành dịch
vụ

- Truyền thống văn
hóa, phong tục tập
quán

- Hinh thức tổ chức
mạng lới ngành dịch vụ

- Mức sống và thu
nhập thực tế
- Tài nguyên thiên
nhiên
- Di sản lịch sử, vn

- Sức mua, nhu cầu dịch
vụ
- Sự phát triển và
phân bố ngành dịch
vụ du lịch


Quy mô, cơ cấu dân số

VD: Dân càng đông và tăng
nhanh nhu cầu dịch vụ càng
lớn.
Cơ cấu ds già sẽ xuất hiện các
dịch vụ chăm sóc người già…

Nhịp độ phát triển và
cơ cấu ngành dịch vụ


Mạng lưới ngành dịch vụ

Phân bố dân cư và
mạng lưới quần cư

VD:Nơi có mật độ dân cư cao
(thành phố, thị xã) sẽ có
nhiều cơ sở và loại hình DV
hơn những khu vực thưa dân.


Truyền thống văn hoá và
phong tục tập quán

Nêu các
ví dụ về
DV phục
vụ tết
Nguyên
Đán ở
Việt
Nam?

Hình thức tổ chức
mạng lưới ngành DVVD: Mức sống được cải
thiện sẽ làm tăng sức mua
và làm thay đổi thói quen
tiêu dùng, tăng nhu cầu DV
nhất là du lịch cuối tuần
Mức sống
và thu nhập thực tế

Sức mua, nhu cầu dịch vụ


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT
TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

- TNTN
- Di sản văn hóa, lịch
sử
- Cơ sở hạ tầng du
lịch

- Sự phát triển và
phân bố ngành DV
du lịch

VD: Hình thành nhiều điểm du lịch ( Hạ long,
Cố đô Huế,….)
Đại
nội Huế
Tháp
Vịnh
Chàm
Hạ
Long
ở Ninh Thuận


TNTN, di sản văn hoá,
lịch sử, cơ sở hạ tầng

Sự phát triển và phân bố
ngành dịch vụ du lịch


Sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và
phân bố các ngành dịch vụ
Nhân tố

Ảnh hưởng

- Trình độ phát triển kinh tế.
- Năng suất lao động xã hội

Đầu tư, bổ sung lao động
cho ngành dịch vụ

Quy mô, cơ cấu dân số

Nhịp độ phát triển và
cơ cấu ngành dịch vụ

3

Phân bố dân cư và
mạng lưới quần cư

Mạng lưới ngành dịch vụ

4

Truyền thống văn hoá và
phong tục tập quán

Hình thức tổ chức
mạng lưới ngành DV

5

Mức sống
và thu nhập thực tế

Sức mua, nhu cầu dịch vụ

6

TNTN, di sản văn hoá,
lịch sử, cơ sở hạ tầng

Sự phát triển và phân bố
ngành dịch vụ du lịch

1
2


III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI


Hoa Kỳ

Canađa

Anh, Pháp, Thụy điển...

Liên Bang Nga
AI CẬP
Nhật Bản

Angiêri;
Xuđăng …

Vênêxuêla
Angôla, hạ Công gô…

Đông nam Á;
Nam Á;
Trung Quốc …

BraXin

Achentina

Ôtrâylia
Nam Phi

Hình: 35. Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước, năm 2001


III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
TRÊN TG

Ở các nước phát triển ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao
trong cơ cấu GDP(trên 60%). Các nước đang phát
triển chỉ chiếm dưới 50%.


III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
TRÊN TG
- Các thành phố cực lớn là các trung tâm dịch vụ lớn,
có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu như:
tài chính, viễn thông, GTVT,...

Hãy kể tên các trung tâm
dịch vụ lớn trên thế giới
mà em biết?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×