Tải bản đầy đủ

Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HOA

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN
CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9340402

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

HÀ NỘI - 2018


Công trình được hoàn thành tại:
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HOC:
1) PGS.TS. HỒ VIỆT HẠNH
2) TS. PHAN HẢI HỒ

Phản biện 1: TS. Bùi Phương Đình
Phản biện 2: PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh
Phản biện 3: PGS.Ts. Trần Khánh Đức

Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp tại
Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Vào hồi ….giờ … ngày … tháng … năm 201…

Có thể tìm hiểu luận án tại:
- Thư viện Quốc gia Việt Nam
- Thư viện Học viện Khoa học Xã hội


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Là một bộ phận của công tác tư tưởng do Đảng Cộng sản Việt Nam tiến
hành, công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò quan trọng, góp phần vào
việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và
hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi đường
lối, nhiệm vụ của cách mạng do Đảng đề ra [44, tr.19]. Nói cách khác, giáo dục
lý luận chính trị luôn là nhiệm vụ cốt yếu, được Đảng và Nhà nước quan tâm
hàng đầu [100]. Xuất phát từ vai trò quan trọng này mà công tác giáo dục lý
luận chính trị trong thời gian qua nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà
nước và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn
còn nhiều hạn chế. Một trong những hạn chế này rơi vào đội ngũ giảng viên
chính trị.
Từ góc độ chính sách, chính sách phát triển giảng viên chính trị của nước
ta đang còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.
Thứ nhất, hiện nay nước ta chưa xây dựng được khung năng lực giành
cho giảng viên chính trị.
Thứ hai, về chính sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chính trị hiện
nay chưa phù hợp, chưa đủ sức tạo ra bước độ phá trong khâu đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên chính trị.
Thứ ba, chính sách của Nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên


chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu và có vai trò quyết định đến sự phát
triển chất lượng của giảng viên chính trị.
Nói tóm lại, đội ngũ giảng viên chính trị là lực lượng giảng viên đặc
thù, giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống quan
điểm và tư duy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xã hội, đặc biệt
đối với nguồn nhân lực có trình độ đại học trở lên, nhằm định hướng sự phát
triển của đất nước theo đường lối của Đảng. Việc nghiên cứu chính sách phát
triển giảng viên chính trị có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh xây dựng đất
nước Việt nam theo đường lối của Đảng. Thế nhưng hiện nay có rất ít nghiên
cứu khoa học làm rõ những vấn đề đặt ra của chính sách này. Xuất phát từ nhu
cầu của thực tiễn, những khoảng trống trong nghiên cứu khoa học từ các công
trình nghiên cứu trước đó, tác giả chọn đề tài: “Chính sách phát triển giảng
viên chính trị ở Việt Nam hiện nay” cho luận án tiến sĩ của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu: Luận án hướng đến mục đích đưa ra những
đề xuất luận cứ khoa học, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển
1


giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Luận giải, hệ thống hoá bổ sung cơ sở lý luận về chính sách phát triển
giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay.
- Nghiên cứu thực trạng chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt
Nam hiện nay. Khảo sát, phân tích, đánh giá nội dung chính sách phát triển
giảng viên chính trị hiện nay nhằm phát hiện các vấn đề cần giải quyết.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách phát triển giảng
viên chính trị ở Việt Nam hiện nay.
3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
3.1. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu về
chính sách phát triển giảng viên chính trị ở các trường cao đẳng, đại học,
trường chính trị cấp tỉnh, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Phạm vi về thời gian: Thời gian khảo sát được tiến hành từ tháng
1/2017 đến 5/2017; Thời gian đánh giá thực trạng giảng viên chính trị từ năm
2011 đến nay.
- Phạm vi về nội dung: Chính sách phát triển giảng viên chính trị rất
rộng, bao gồm nhiều mảng quan trọng từ khâu tuyển dụng, chế độ, đào tạo, bồi
dưỡng đến đánh giá. Do hạn hẹp về thời gian nghiên cứu nên tác giả Luận án
tập trung chủ yếu vào hoạch định và thực thi chính sách phát triển giảng viên
chính trị.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên chính trị ở Việt Nam.
4. Phương pháp và lý thuyết nghiên cứu
4.1. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp tìm hiểu tư liệu: Là nghiên cứu về mặt lý luận thông qua
những tài liệu có liên quan đến chính sách giáo dục nói chung và chính sách phát
triển giảng viên chính trị nói riêng qua đó, xây dựng khung lý thuyết của đề tài.
- Phương pháp điều tra, khảo sát: Kết quả điều tra, khảo sát thực tế là một
trong những cơ sở để dự báo và đề xuất các giải pháp hoàn thiện xây dựng
chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở các tài liệu, thông tin và
dữ liệu thu thập được, tác giả sẽ phân tích, đánh giá, xem xét trên các khía cạnh
của khoa học chính sách công.
4.2. Lý thuyết nghiên cứu
Câu hỏi nghiên cứu:
2


- Nhóm câu hỏi thứ nhất: số lượng và chất lượng giảng viên chính trị hiện
nay. Số lượng giảng viên chính trị hiện nay đã đảm bảo chưa?Chất lượng giảng
viên chính trị hiện nay đã đạt chuẩn chưa?Cần có những giải pháp nào để phát
triển giảng viên chính trị hiện nay nhằm đảm bảo về số lượng cũng như chất
lượng?
- Nhóm câu hỏi thứ 2: về chính sách phát triển giảng viênchính trị.
Hiện nay đã có chính sách phát triển giảng viên chính trị chưa?Nếu đã có
là những chính sách gì?Những chính sách đã có phù hợp và thỏa đáng chưa?
Hiện nay cần phải bổ sung thêm những chính sách gì?Xây dựng các chính sách
nên theo hướng nào?
Lý thuyết nghiên cứu, một số cơ sở lý thuyết dự kiến sử dụng trong luận
án:
Luận án nghiên cứu vấn đề tiếp cận chủ yếu trên phương diện lý thuyết
của khoa học chính sách công, các phương diện khác như: chính trị học, xã hội
học, quản trị nguồn nhân lực; hành chính học và các vấn đề khác như đặc điểm
của ngành, môi trường làm việc, chính sách kinh tế - xã hội chỉ là phương diện
bổ trợ để làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu, đề xuất giải quyết các vấn đề
của luận án.
Giả thuyết nghiên cứu
Chính sách phát triển giảng viên chính trị đã ban hành chưa phù hợp với
yêu cầu phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
5. Đóng góp mới về khoa học của Luận án
Thực hiện nghiên cứu “Chính sách phát triển giảng viên lý luận chính trị” ở
nước ta hiện nay, Luận án hướng đến những điểm mới quan trọng như sau:
Thứ nhất luận án tập trung làm rõ khái niệm giảng viên chính trị, vốn
chưa được bàn luận một cách sâu sắc và đầy đủ trong các nghiên cứu trước đây.
Thứ hai, điểm mới của Luận án là tiếp cận chính sách phát triển giảng
viên chính trị - từ góc độ chính sách công, vốn ít được sử dụng trong lĩnh vực
phát triển giảng viên chính trị. Nói cách khác, những nội dung mới mà Luận án
mang lại là trình bày vấn đề hoạch định và thực thi chính sách với sự tương tác
và tham gia của nhiều chủ thể khác nhau có liên quan đến vấn đề phát triển
giảng viên chính trị.
Thứ ba, điểm mới của Luận án còn thể hiện ở một số giải pháp chưa
từng xuất hiện trong các nghiên cứu trước đây về đề tài này. Đó là việc đề xuất
quy trình hoạch định và quy trình thực hiện chính sách phát triển giảng viên
chính trị. Luận án còn đưa ra khung năng lực giảng viên chính trị.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
3


Việc nghiên cứu chính sách phát triển giảng viên chính trị ở nước ta
trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn.
Về ý nghĩa lý luận, Luận án cung cấp một hệ thống lý thuyết tương đối
hoàn chỉnh về chính sách phát triển giảng viên chính trị như khái niệm giảng
viên chính trị, chính sách phát triển giảng viên chính trị, hoạch định và thực
hiện chính sách phát triển giảng viên chính trị. Những lý thuyết này góp phần
làm phong phú thêm kho tàng lý thuyết về chính sách công vốn còn ít ỏi ở Việt
Nam. Giúp có một cách nhìn cụ thể hơn về chính sách công trong một lĩnh vực
cụ thể.
Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của Luận án bao gồm những đề
xuất, giải pháp mới và khoa học là những kiến nghị có ý nghĩa cho công tác
xây dựng và thực hiện chính sách phát triển giảng viên chính trị tốt hơn. Không
những vậy, kết quả nghiên cứu khoa học của Luận án còn là tài liệu tham khảo
và giảng dạy có giá trị giành cho đối tượng quan tâm đến vấn đề này.
7. Kết cấu của luận án
Về cấu trúc, luận án gồm 4 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu
Chương 2: Lý luận chung về chính sách phát triển giảng viên chính trị ở
Việt Nam hiện nay
Chương 3: Thực trạng chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt
Nam hiện nay.
Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển giảng viên
chính trị ở Việt Nam hiện nay
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1 Các nghiên cứu về giảng viên chính trị
1.1.1. Nhóm nghiên cứu khái niệm giảng viên chính trị
Các nghiên cứu nhóm này, đều thống nhất rằng, giảng viên chính trị bao
gồm các nhóm đối tượng là những người giảng dạy các bộ môn lý luận chính
trị ở các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và thực hiện chức năng nhiệm vụ
theo quy định của giảng viên nói chung; giảng viên ở các trường chính trị cấp
tỉnh, cấp huyện; giảng viên đang giảng dạy ở các Học viện chính trị. Đây là đội
ngũ nồng cốt đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi cả nước.
1.1.2. Nhóm nghiên cứu về đặc điểm của giảng viên chính trị
Các công trình nghiên cứu nhóm này đều nhấn mạnh đến đặc điểm
giảng viên chính trị là ngoài kiến thức chuyên môn của người giảng viên còn
có tính Đảng ở trong họ. Do đó, trong quá trình nghiên cứu vấn đề của luận
4


án, chúng tôi sẽ nhấn mạnh vấn đề này trong quá trình hoạch định chính sách
phát triển giảng viên chính trị.
1.1.3. Nhóm nghiên cứu về vai trò của giảng viên chính trị
Các nghiên cứu ở nhóm này đều nhấn mạnh vai trò của giảng viên chính
trị đó là giáo dục tư tưởng chính trị và trung thành với lý tưởng cách mạng của
Đảng ta. Đây là những vai trò quan trọng mà tác giả luận án sẽ làm sáng tỏ hơn
trong quá trình nghiên cứu.
1.2. Các nghiên cứu về chính sách phát triển giảng viên chính trị
1.2.1. Các nghiên cứu của nước ngoài
Nhìn chung, các nghiên cứu này đều nhấn mạnh đến việc nâng cao chất
lượng cho đội ngũ giảng viên nói chung và giảng viên chính trị nói riêng. Tuy
nhiên, do đặc thù của mỗi quốc gia có những nét riêng biệt nên đây sẽ là những
cơ sở lý luận cho tác giả trong quá trình nghiên cứu vấn đề của luận án.
1.2.2. Các nghiên cứu trong nước
1.2.2.1. Nhóm nghiên cứu về mục tiêu chính sách phát triển giảng
viên chính trị
Nghiên cứu của nhóm này, các tác giả đã đề cập đến mục tiêu cụ thể về
phát triển giảng viên trong thời gian tới ở các trường. Theo đó, các nghiên cứu
đều chú ý đến mục tiêu chung là: phát triển cả chất lượng lẫn số lượng giảng
viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo của các trường. Tuy nhiên, các nghiên cứu
nhóm này chưa làm sáng rõ được mục tiêu phát triển giảng viên chính trị theo
các tiêu chí phát triển của nhà trường mà chỉ đề cập đến mục tiêu phát triển
giảng viên nói chung. Mặt khác, chưa có công trình nghiên cứu nào trên
phương diện khoa học chính sách công nên mục tiêu của các chính sách phát
triển giảng viên chính trị chưa được khai thác rõ, cần phải có những nghiên cứu
chuyên sâu hơn.
1.2.2.2. Nhóm nghiên cứu về giải pháp chính sách phát triển giảng
viên chính trị
Nhìn chung, công trình nghiên cứu của nhóm này, các tác giả đã đề xuất
nhiều giải pháp chính sách dựa trên thực trạng của đội ngũ giảng viên chính trị
hiện nay. Những giải pháp này ít nhiều đã đem lại những lý luận cần thiết cho
các hướng nghiên cứu về chính sách phát triển giảng viên chính trị hiện nay.
Tuy nhiên, các nghiên cứu này chưa có tác giả nào nghiên cứu trên phương
diện khoa học chính sách công nên các giải pháp đưa ra chưa được khai thác cụ
thể, rõ ràng.
1.2.2.3. Nhóm nghiên cứu về chủ thể chính sách phát triển giảng viên
chính trị
5


Các công trình nghiên cứu về chủ thể chính sách phát triển giảng viên
chính trị, hầu hết chưa làm sáng tỏ, chưa phân tích sâu các chủ thể phát triển giảng
viên chính trị, chưa phân tích vai trò, sự tương tác của họ trong quá trình ban hành
chính sách. Do đó, những khiếm khuyết này, tác giả sẽ bổ sung trong quá trình
nghiên cứu luận án.
1.2.2.4. Nhóm nghiên cứu về các yếu tố tác động đến chính sách phát
triển giảng viên chính trị
Nghiên cứu ở nhóm này, các tác giả đã làm sáng tỏ những yếu tố ảnh
hưởng tới chất lượng phát triển giảng viên chính trị ở các trường hiên nay. Tuy
nhiên, dưới góc độ chính sách công thì các yếu tố này cần phải được khai thác
chuyên sâu hơn và rõ ràng hơn nên vấn đề nghiên cứu của luận án sẽ bổ sung
những vấn đề khiếm khuyết này.
1.2.2.5. Nhóm nghiên cứu về khó khăn và trở ngại của chính sách
phát triển chính trị hiện nay
Công trình nghiên cứu nhóm này, các tác giả đã đề cập được một số hạn
chế, khó khăn về vấn đề chính sách phát triển giảng viên chính trị như: chính
sách đãi ngộ chưa thảo đáng,chưa thực sự đem lại hiệu quả, chính sách còn quá
ích, nội dung các chính còn chồng chéo...Tuy nhiên, ở nhóm công trình này,
hầu hết các nghiên cứu chỉ đề cập đến vấn đề chính sách một cách chung nhất
nên chưa làm rõ được những khó, khăn vướng mắc của chính sách phát triển
giảng viên chính trị hiện nay. Các nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc giới thiệu chứ
chưa làm rõ vấn đề chính sách một cách chuyên sâu.
Tóm lại, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài cho thấy,
những vấn đề lý luận, thực tiễn về giảng viên LLCT đã được nhiều tác giả bàn
luận, nghiên cứu. Thế nhưng có thể thấy có ít công trình nghiên cứu một cách
hệ thống về chính sách phát triển giảng viên chính trị, hầu hết chỉ tập trung làm
rõ các vấn đề như: phân tích thực trạng, đề ra giải pháp cơ bản nhằm phát huy
vai trò của đội ngũ giảng viên này trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy
của các trường hiện nay. Cụ thể:
Một là, các nghiên cứu đã đề cập đến yêu cầu đối với giảng viên nhưng
chỉ là những yêu cầu trong việc nâng cao chất lượng với vai trò người lao động
nghề nghiệp. Các yêu cầu về chính sách để thu hút nguồn giảng viên cũng như
năng lực của họ thì lại chưa được làm sáng rõ.
Hai là, các nghiên cứu trên chủ yếu bàn về chất lượng và giải pháp để
nâng cao chất lượng giảng viên chính trị chứ chưa có sự đề cập vấn đề chính
sách một cách có hệ thống. Các nghiên cứu chỉ chú ý đến việc làm thế nào để
nâng cao chất lượng của họ nhưng lại không chú ý tới các văn bản, các yếu tố
6


về chính sách liên quan đến vấn đề này.
Ba là, một số chính sách đã được đề cập nghiên cứu như: chính sách
tuyển dụng, đãi ngộ, tôn vinh …nhưng chỉ dừng lại ở việc đề xuất một cách
chung chung mà chưa hề được các tác giả chú trọng làm rõ trên khoa học của
chính sách. Do đó, hầu hết các chính sách chưa được khai thác một cách
chuyên sâu.
Bốn là, vai trò người giảng viên nói chung và giảng viên chính trị nói
riêng được chú trọng trong phát triển giáo dục. Nhưng các công trình này chưa
làm nổi bật được vai trò của nhà nước trong việc hoạch định và ban hành các
chính sách nhằm phát triển đội ngũ này.
Đây chính là những khoảng trống mà luận án cần hướng tới để làm rõ.
Các hướng nghiên cứu tiếp theo mà luận án phải thực hiện là:
Thứ nhất, làm rõ hơn một số vấn đề lý thuyết về chính sách phát triển
giảng viên chính trị như khái niệm giảng viên chính trị, khái niệm chính sách
phát triển giảng viên chính trị, các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển
giảng viên chính trị, và quan trọng hơn cả là nghiên cứu để hình thành khung
tiêu chí đánh giá chính sách phát triển giảng viên chính trị.
Thứ hai, các nghiên cứu được tổng thuật ở trên chưa có nghiên cứu nào
đánh giá một cách tổng quan thực trạng chính sách phát triển giảng viên chính
trị. Cho nên Luận án này tập trung tổng thuật nội dung chính sách phát triển
giảng viên chính trị, đánh giá thực trạng chính sách này trên cơ sở khảo sát các
đối tượng có liên quan.
Thứ ba, Luận án còn hướng đến việc nghiên cứu quy trình hoạch định và
thực thi chính sách phát triển giảng viên chính trị từ đó đưa ra khuyến nghị về
một quy trình phù hợp với đối tượng đặc thù này.
Nói cách khác, có thể khẳng định rằng, cho đến nay, chưa có tác giả nào
nghiên cứu chuyên sâu vấn đề chính sách phát triển đội ngũ giảng viên chính
trị ở Việt Nam. Chính vì vậy, tác giả chọn vấn đề “Chính sách phát triển giảng
viên chính trị ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu với hy vọng góp phần vào
việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục của nước ta nói chung và công tác
phát triển giảng viên chính trị nói riêng.
CHƯƠNG 2
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN
CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1. Một số khái niệm cơ bản về giảng viên chính trị
2.1.1 Khái niệm giảng viên
Theo Luật Giáo dục năm 2013, giảng viên (gọi tắt của từ giảng viên
7


đại học) là những người chọn việc giảng dạy như một nghề nghiệp chính thức
và lâu dài, được xếp vào ngạch giảng viên và đã hoặc đang chịu sự quản lý
thường xuyên và liên tục của cơ sở giáo dục đại học.
2.1.2. Khái niệm giảng viên chính trị
Từ những luận cứ trên, tác giả Luận án xây dựng khái niệm giảng viên
chính trị theo các tiêu chí đặc thù, đó là những người thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy các môn chính trị hoặc có liên quan đến chính trị tại các cơ sở giáo dục
như đại học, cao đẳng, các trường chính trị cấp tỉnh, cấp huyện và giảng viên
ở hệ thống học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
2.1.3. Đặc điểm của giảng viên chính trị
Thứ nhất là tính phụ thuộc chặt chẽ vào hệ thống chính trị.
Thứ hai, một bộ phận giảng viên chính trị chỉ phục vụ trực tiếp cho hoạt
động đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng là CBCCVC.
Thứ ba, giảng viên chính trị nói chung và công tác phát triển giảng viên
chính trị nói riêng phải gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền tronh điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền.
2.1.4. Vai trò của giảng viên chính trị
Thứ nhất, với vai trò là một giảng viên của cơ sở đào tạo, giảng viên
chính trị đóng góp cho sự phát triển của hệ thống giáo dục [72,tr. 45].
Thứ hai, giảng viên chính trị giữ vai trò quan trọng trong việc góp phần
xây dựng nên con người xã hội chủ nghĩa, phục vụ cho công cuộc đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thứ ba, giảng viên chính trị góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ
thống chính trị bản lĩnh, vững mạnh và chuyên nghiệp.
Thứ tư, bên cạnh vai trò trong nền giáo dục, giảng viên chính trị thực
hiện vai trò tuyên truyền những tư tưởng chính trị chính thống của Đảng và nhà
nước đến toàn thể người học.
Thứ năm, giảng viên trường Chính trị với vai trò là người nghiên cứu
khoa học về LLCT.
2.2. Một số khái niệm cơ bản về chính sách phát triển giảng viên
chính trị
2.2.1. Khái niệm chính sách
Chính sách được hiểu là chương trình hành động do các nhà lãnh đạo
hay nhà quản lý đề ra để giải quyết vấn đề vì mục tiêu phát triển của tổ chức.
2.2.2. Khái niệm chính sách công
Chính sách công là tập hợp các quyết định do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành hướng đến các nhóm đối tượng thụ hưởng nhằm phục vụ cho
8


lợi ích công, cho sự phát triển của xã hội.
2.2.3 Khái niệm chính sách phát triển giảng viên chính trị
Chính sách phát triển giảng viên chính trị là tập hợp các các quyết định
có liên quan của Đảng và Nhà nước nhằm lựa chọn mục tiêu, giải pháp, công
cụ để làm thay đổi số lượng và chất lượng của đối tượng là giảng viên chính trị
theo hướng đáp ứng nhu cầu giảng dạy chính trị trong giai đoạn hiện nay.
2.2.4 Các yếu tố cấu thành của chính sách phát triển giảng viên chính trị
2.2.4.1 Mục tiêu chính sách phát triển giảng viên chính trị
Mục tiêu của chính sách phát triển giảng viên chính trị là xây dựng đội
ngũ giảng viên chính trị đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để có thể đáp
ứng tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy LLCT trong giai đoạn mới làm cho người học
có hứng thú, hăng say và hiểu tốt hơn các vấn đề LLCT được giảng dạy trong
nhà trường.
2.2.4.2 Giải pháp chính sách phát triển giảng viên chính trị
Thứ nhất là giải pháp liên quan đến tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự
quản lý của nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận
chính trị.
Thứ hai, kiện toàn hệ thống cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên chính trị
để nâng cao chất lượng đào tạo.
Thứ ba, giải pháp liên quan đến tăng cường bản lĩnh chính trị đối với
đội ngũ giảng viên chính trị.
Thứ tư liên quan đến tuyển dụng và chiêu mộ, đãi ngộ, sử dụng và
sàng lọc những người giỏi vào đội ngũ giảng viên chính trị.
2.2.4.3 Công cụ chính sách phát triển giảng viên chính trị
Thứ nhất, các quy chuẩn về tiêu chuẩn giành cho giảng viên chính trị:
tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn được thể hiện
trong các văn bản về đánh giá giảng viên chính trị.
Thứ hai, ngân sách nhà nước giành để phát triển giảng viên chính trị
thông qua việc phân bổ cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong nước và
ngoài nước.
Thứ ba, các dự án, chương trình do nhà nước đưa ra nhằm phát triển đội
ngũ giảng viên chính trị như chương trình học bổng, chương trình, dự án hợp
tác với nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy, nhằm nâng
cao năng lực của giảng viên chính trị.
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển giảng viên
chính trị
2.3.1 Môi trường chính sách
9


2.3.1.1 Môi trường chính trị
Trong chính sách phát triển đội ngũ giảng viên chính trị, lợi ích chính trị
là các nhóm giảng viên chính trị khác nhau có mối quan hệ khác nhau với chủ
thể hoạch định và ban hành chính sách.
2.3.1.2. Môi trường kinh tế-xã hội
Ở chính sách phát triển giảng viên chính trị, môi trường kinh tế-xã hội
thể hiện ở sự thay đổi về tư duy và động lực phát triển giảng viên chính trị.
2.3.1.3 Môi trường văn hoá
Văn hoá là một trong những yếu tố tác động đến chính sách phát triển
giảng viên chính trị. Văn hoá bao gồm những giá trị được xã hội thừa nhận
chung vốn có ảnh hưởng chính trị tạo thành một nét văn hoá chính trị khác biệt
ở từng quốc gia.
2.3.1.3 Môi trường quốc tế
Môi trường quốc tế cũng ảnh hưởng đến chính sách phát triển giảng
viên chính trị. Yếu tố quốc tế bao gồm những ảnh hưởng của các diễn biến, xu
thế của các nước trên thế giới hoặc khu vực tới chính sách công nói chung và
chính sách phát triển giảng viên chính trị nói riêng.
2.3.2 Chủ thể chính sách
2.3.2.1. Năng lực của đội ngũ hoạch định chính sách phát triển
giảng viên chính trị
Năng lực của đội ngũ hoạch định là yếu tố đầu vào quan trọng để tạo ra
chất lượng chính sách phát triển giảng viên chính trị [80].
2.3.2.2. Năng lực thực hiện chính sách phát triển giảng viên chính trị
Năng lực thực thi chính sách công bao gồm một số yếu tố cấu thành:
(1) năng lực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách; (2) năng lực
phổ biến, tuyên truyền chính sách; (3) năng lực phân công, phối hợp thực hiện
chính sách; (4) năng lực duy trì chính sách; và (5) năng lực điều chỉnh chính
sách [103].
2.3.2.3 Năng lực đánh giá chính sách công
Đánh giá chính sách công là một trong những hoạt động quan trọng
giúp cho chính sách gần với thực tiễn hơn và hiệu quả hơn, tạo ra được những
tác động như mong muốn của chủ thể ban hành.
2.3.3. Các đối tượng chịu sự tác động của chính sách phát triển
giảng viên chính trị
Các đối tượng chịu sự tác động của chính sách cũng là yếu tố tác động
trực tiếp đến thực hiện chính sách phát triển giảng viên chính trị. Trong chính
sách phát triển giảng viên chính trị đối tượng chịu sự tác động của chính sách
10


là: giảng viên chính tri và các trường trực tiếp quản lý đội ngũ giảng viên.
2.4. Nội dung của chính sách phát triển giảng viên chính trị
2.4.1. Quy hoạch đội ngũ giảng viên chính trị
Quy hoạch đội ngũ giảng viên chính trị có vai trò quan trọng trong công
tác phát triển nguồn nhân lực của các trường trong bối cảnh hiện nay. Các
trường, các cấp quản lý sẽ chủ động trong công tác quản lý cán bộ, giảng viên.
Qua đó, tập hợp, đào tạo và bố trí sử dụng một đội ngũ giảng viên có trình độ
chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cao hơn; cơ cấu giới, chuyên ngành...
tiến bộ hơn đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.
2.4.2. Thu hút, tuyển dụng đội ngũ giảng viên chính trị
Thu hút và tuyển dụng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng
và số lượng giảng viên chính trị ở các trường hiện nay. Chính sách thu hút phù hợp
với yêu cầu thực tế và đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của giảng viên chính trị thì ắt
hẳn sẽ tuyển dụng được đội ngũ giảng viên chính trị đáp ứng nhu cầu, đảm bảo về
số lượng cũng như chất lượng của các trường hiện nay.
2.4.3. Sử dụng, đánh giá giảng viên chính trị
Từ góc độ chính sách phát triển giảng viên chính trị, vấn đề sử dụng
giảng viên chính trị thể hiện ở những quy định, nguyên tắc và yêu cầu liên quan
đến sử dụng giảng viên chính trị mà của nhà nước đưa ra buộc các đơn vị trực
tiếp sử dụng đội ngũ này sử dụng họ một cách phù hợp và đúng đắn theo quy
định của pháp luật. Trên cơ sở sử dụng hợp lý, việc đánh giá chất lượng giảng
viên chính trị sẽ rõ ràng hơn và cụ thể hơn, tránh tình trạng đánh giá “cào
bằng” như hiện nay.
2.4.4. Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chính trị
Từ góc độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chính trị là những
định hướng, chương trình và đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao năng lực của
giảng viên chín trị.
2.4.5. Đãi ngộ, tôn vinh giảng viên chính trị
Đãi ngộ là một hình thức ghi nhận, trả công sự tiến bộ và những đóng
góp của giảng viên chính trị trong quá trình làm việc. Thực hiện trả công theo
khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành, không cào bằng.
2.5 Tiêu chí đánh giá chính sách phát triển giảng viên chính trị
Đánh giá chính sách nói chung và chính sách phát triển giảng viên chính
trị nói chung bao gồm 02 loại là đánh giá quá trình chính sách và đánh giá kết
quả đầu ra của chính sách. Ở Luận án này, tác giả chỉ tập trung vào đánh giá kết
quả đầu ra của chính sách phát triển giảng viên chính trị.

11


CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
3.1. Khái quát về nội dung chính sách phát triển giảng viên chính trị ở
nước ta hiện nay
3.1.1. Quy hoạch đội ngũ giảng viên chính trị
Nhìn chung, nội dung nay, dù đã được đề cập đến trong các văn bản
hiện nay nhưng nội dung này vẫn còn chung chung và mờ nhạt. Chính vì vậy,
công tác quy hoach giảng viên chính trị ở các trường hiện nay còn thờ ơ thậm
chí không được chú trọng nên hiệu quả không cao.
3.1.2. Thu hút, tuyển dụng đội ngũ giảng viên chính trị
Nhìn chung, chính sách tuyển dụng giảng viên chính trị như hiện nay đã
được các trường áp dụng theo quy trình tuyển dụng của Luật viên chức là
tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên, do giảng viên chính trị có những đặc thù riêng
nên việc tuyển dụng và ban hành chính sách thu hút hiện nay của các trường là
còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, do thu hút chất xám và thiếu vắng người có
học hàm, học vị giữa các trường không đồng đều nên khi áp dụng thu hút và
tuyển dụng giữa các trường có nhiều điểm không tương đồng dẫn đến thực
trạng chung là chất lượng tuyển dụng và thu hút giữa các trường hiện nay
không đồng đều.
3.1.3. Sử dụng, đánh giá giảng viên chính trị
Việc đánh giá viên chức theo tiêu chuẩn như hiện nay còn mang nặng
tính hình thức. Các tiêu chí đánh giá không rõ ràng, chung chung chưa ban
hành những tiêu chí đánh giá cụ thể nên vô hình trung việc đánh giá giảng viên
chính trị hiện nay ở các trường cao bằng như nhau. Chính sách về sử dụng,
đánh giá chưa phù hợp với tính chất và đặc điểm của giảng viên chính trị sẽ dẫn
đến tình trạng “hành chính hóa”. Chính sách thiếu định hướng, kiến tạo, thiếu
tính thực tế, chưa tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi cho giảng viên
nên chưa khai thác được năng lực cũng như hiệu quả công việc của họ. Công
tác sử dụng giảng viên chính trị hiện nay ở các trường chưa tạo thành một quy
trình chuẩn hóa, thiếu tính chủ động nên chưa thực sự thu hút được giảng viên.
Chính sách biên chế suốt đời đã tạo ra tính ỷ lại, không phấn đấu của giảng
viên. Nhìn chung, thực tế hiện nay ở nước ta còn thiếu nhiều chính sách để
đánh giá để sử dụng có hiệu quả đội ngũ giảng viên chính trị hiện nay ở các
trường.
3.1.4. Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chính trị
Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đối với chính sách phát triển giảng viên chính
12


trị đã được đề cập trong các chính sách nhưng nó chưa được chú trọng trong
việc ban hành các chính sách riêng lẻ cho giảng viên chính tri. Do đó, phải xây
dựng chính sách hợp lý về đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ giảng viên chính trị
từng bước được chuyên nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Nhìn
chung, vấn đề này chưa đặt ra theo nhu cầu công việc, đào tạo theo vị trí việc
làm, đào tạo tại chỗ; Chưa có những chính sách khuyến khích, động viên đối
với giảng viên tự phấn đấu nâng cao trình độ.
3.1.5. Đãi ngộ, tôn vinh giảng viên chính trị
Chính sách đãi ngộ và tôn vinh giảng viên chính trị hiện nay chưa thực
sự đáp ứng được nhu cầu. Việc phong học hàm, học vị cũng chưa thực sự chú
ý đến chất lượng mà cũng còn mang nặng hình thức và cơ chế.
3.2. Thực trạng chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam
hiện nay
3.2.1. Số lượng giảng viên chính trị hiện nay
Số lượng giảng viên năm 2012 so với năm 2016 đã giảm gần 4,1%, chỉ
số tăng này chưa phù hợp với định hướng và phát triển của ngành. Với xu
hướng hội nhập và phát triển đất nước như hiện nay, điều tất yếu rằng vấn đề
chính sách phát triển giảng viên chính trị phải đặt lên hàng đầu cho theo kịp với
định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta đã chọn.
3.2.2. Về chất lượng giảng viên chính trị
3.2.2.1. Thực trạng về năng lực giảng dạy của giảng viên chính trị
Nhìn chung, năng lực giảng dạy của giảng viên chính trị có nhiều
chuyển biến tích cực cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ. Tuy nhiên, để nâng cao
chất lượng giáo dục chính trị trong bối cảnh hiện nay thì giảng viên chính trị
cần phải được chú trọng phát triển để đáp ứng được nhu cầu đặt ra.
3.2.2.2 Thực trạng về năng lực nghiên cứu của giảng viên chính trị ở
Việt Nam hiện nay.
Đối với năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên chính trị tuy có
được cải thiện so với trước đây, nhưng so với nhu cầu hiện tại vẫn còn chưa
đảm bảo, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
3.2.2.3 Thực trạng về năng lực chính trị của giảng viên chính trị
Hầu hết giảng viên chính trị hiện nay đều được trang bị trình độ lý luận
chính theo đúng tiêu chuẩn nên bản thân họ là những người có tư tưởng chính
trị vững vàng, kiên định với lý tưởng. Tuy nhiên, do chưa được đào tạo, bồi
dưỡng đầy đủ những kiến thức cần thiết về lý luận chính trị nên đa số giảng
viên chính trị còn gặp nhiều thách thức trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
3.2.2.4 Thực trạng về trình độ quản lý nhà nước
13


Nhìn chung, về trình độ quản lý nhà nước của giảng viên chính trị
trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ số giảng viên có trình
độ từ trung cấp quản lý nhà nước chiếm tỷ lệ 56% , tỷ lệ số giảng viên có trình
độ đại học quản lý nhà nước chiếm 33% là những con số phù hợp. Tuy nhiên,
do yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay, trong thời gian tới giảng viên chính
trị cần phải được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý nhà nước nhằm
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
3.3. Đánh giá chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam
hiện nay
3.3.1. Đánh giá mặt đạt được
Mặc dù, chính sách phát triển giảng viên chính trị chưa được bản hành
một cách đơn lẻ, chủ yếu nằm rải rác trong các chính sách phát triển giảng viên
nói chung, nhưng có thể thấy rằng: các vấn đề chính sách cho giảng viên chính trị
đã thúc đẩy số lượng và chất lượng của đội ngũ này, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục chính trị ở nước ta.
3.3.2. Đánh giá mặt hạn chế
3.3.2.1. Hạn chế về số lượng giảng viên chính trị
Về số lượng, số lượng giảng chính trị tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp
ứng được nhu cầu giảng dạy hiện nay. Đội ngũ giảng dạy các môn lý luận
chính trị ở các trường đại học, cao đẳng còn thiếu trầm trọng và thường ít được
quan tâm về vấn đề học tập và bồi dưỡng năng lực chuyên môn, năng lực
nghiên cứu khoa học.
3.3.2.2. Hạn chế về năng lực chuyên môn của giảng viên chính trị
Về năng lực chuyên môn của một bộ phận giảng viên chính trị chưa
tương xứng với yêu cầu của công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học nói
chung và chuyên ngành chính trị nói riêng.
3.4. Nguyên nhân của những hạn chế
3.4.1. Nguyên nhân liên quan đến hoạch định chính sách phát triển
giảng viên chính trị
3.4.1.1. Các chủ thể tham gia ban hành chính sách phát triển giảng
viên chính trị chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa có một cơ quan “cầm
trịch”.
Giữa các cơ quan ban hành chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa có một cơ
quan “cầm trịch” để tạo ra nét đặc thù, đặc sắc trong phát triển giảng viên chính trị.
3.4.1.2. Quy trình hoạch định chính sách phát triển giảng viên chính
trị chưa được quy định một cách bài bản và riêng biệt.

14


Tham gia vào quá trình hoạch định chính sách phát triển giảng viên chính
trị có nhiều chủ thể với những nhiệm vụ khác nhau. Mỗi chủ thể với thẩm quyền
của mình, ban hành những văn bản tương ứng điều chỉnh những nội dung liên quan
đến quản lý, phát triển giảng viên chính trị ở các trường. Do đó, quy trình hoạch
định chưa được quy định rõ ràng, cụ thể dẫn đến chất lượng chính sách chưa cao.
3.4.2. Nguyên nhân xuất phát từ thực hiện chính sách phát triển
giảng viên chính trị
Việc thực hiện chính sách phát triển giảng viên chính trị là sự thay đổi
trong đối tượng thụ hưởng chính sách chưa được quan tâm đúng mức. Đánh
giá, tổng kết rút kinh nghiệm là công việc khó, phức tạp trong quá trình thực
hiện chính sách, thế nhưng các cơ quan, tổ chức và CBCC tham gia vào công
việc này chưa trình độ, năng lực, kiến thức và kỹ năng nhất định nên khó có thể
đánh giá được chính xác kết quả thực hiện và rút ra được các bài học kinh
nghiệm trong thực hiện chính sách.
3.4.3. Những nguyên nhân khác
Thứ nhất, chưa có sự quan tâm và đầu tư đúng mức của các cấp lãnh
đạo đối với chính sách phát triển giảng viên chính trị
Thứ hai, chưa có chiến lược phát triển giảng viên chính trị.
Thứ ba, quá trình hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi, cũng đặt ra
không ít khó khăn cho việc phát triển giảng viên chính trị ở nước ta hiện nay.
3.5. Một số vấn đề đặt ra liên quan đến chính sách phát triển giảng
viên chính trị ở Việt Nam hiện nay
Từ phân tích trên thực trạng chính sách phát triển ở trên, có một số
vấn đề đặt ra như sau:
Thứ nhất, chưa hình thành được tiêu chuẩn giảng viên chính trị(khung
năng lực) phù hợp với bối cảnh hội nhập nên chưa hình thành nên một cái
chuẩn chung phục vụ cho công tác thu hút, đánh giá, tuyển dụng, khen thưởng
và phát triển giảng viên chính trị trên phạm vi cả nước cũng như ở từng phạm
vi của đơn vị sử dụng.
Thứ hai, vấn đề thu thập của giảng viên chính trị nhìn chung vẫn còn
thấp, trong khi cơ hội cải thiện thu nhập không cao bằng giảng viên ở các
ngành khác nên cũng là yếu tố làm hạn chế khả năng thu hút những giảng viên
có chất lượng vào lĩnh vực này.
Thứ ba, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để có được giảng viên chính
trị chưa được đảm bảo.

15


Thứ tư, quy trình hoạch định chính sách phát triển giảng viên nói riêng
và chính chính sách nói chung được hình thành một cách bài bản và quy chuẩn,
chưa mở rộng sự tham gia của đối tượng thụ hưởng và các chuyên gia
Thứ năm, quá trình thực hiện chính sách phát triển giảng viên chính trị
chưa được tốt.
CHƯƠNG 4
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
4.1. Vấn đề chính sách phát triển giảng viên chính trị
Trong thời gian qua, chính sách phát triển giảng viên chính trị tuy có
những thành tựu góp phần tạo dựng một đội ngũ giảng viên chính trị đảm bảo về số
lượng và chất lượng. Thế nhưng, hiện nay chính sách này vẫn còn một số vấn đề
cần quan tâm. Nói cách khác vấn đề của chính sách phát triển giảng viên chính trị
hiện nay là chưa thật sự hình thành được một đội ngũ giảng viên chính trị đủ về số
lượng, đảm bảo về chất lượng để có thể trở thành một lực lượng chủ chốt trong
công cuộc nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị [101, tr.201]
4.2. Mục tiêu chung của các giải pháp
Thứ nhất là góp phần tạo ra được một chính sách hợp lý đồng bộ để có thể
thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên chính trị một cách tốt nhất.
Thứ hai là góp phần hình thành một quy trình hoạch định chính sách phát
triển giảng viên chính trị quy cũ để có thể thu hút được sự tham gia đầy đủ và có
trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, trong đó có giảng viên chính trị-là đối
tượng hướng tới chính của chính sách này [102].
Thứ ba, giải pháp hướng tới mục tiêu đưa ra những gợi ý góp phần thực
hiện hiệu quả chính sách phát triển giảng viên chính trị vào thực tế của đời sống.
4.3 Các giải pháp giải quyết vấn đề chính sách phát triển giảng viên
chính trị
4.3.1. Nhóm giải pháp liên quan đến điều chỉnh về nội dung chính
sách phát triển giảng viên chính trị
4.3.1.1. Giải pháp liên quan đến tiêu chuẩn giảng viên chính trị
a) Mục tiêu của giải pháp: hoàn thiện các tiêu chuẩn cho giảng viên
chính trị để nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị hiện nay.
b) Yêu cầu của giải pháp
- Tiêu chuẩn giảng viên chính trị vừa phải phản ánh được thực trạng,
vừa mang tính đón đầu trong tương lai.
- Bộ tiêu chí giảng viên chính trị phải đóng vai trò như một khung năng
lực phản ánh được đầy đủ các khía cạnh về năng lực của giảng viên chính trị.
16


- Bộ tiêu chí giảng viên chính trị phải mang tính định lượng. Định
lượng có nghĩa là có thể đo lường được.
- Cần bám sát quy định của nhà nước về quản lý nhà nước về cán bộ,
công chức trong các đơn vị sự nghiệp [35], [36], [38].
c) Mô tả giải pháp
Tác giả Luận án đề xuất tiêu chuẩn giảng viên chính trị theo bảng dưới đây.
Tiêu chí đo Định
Định
lường
mức đo mức đo
lường
lường
TT Nội dung
trong
trong
Ngắn
Dài hạn
hạn
I
Về năng lực giảng dạy
Khả năng tạo được hứng thú Đánh giá của Hài lòng
Rất
hài
1
trong sinh viên, học viên
người học
lòng
Khả năng biết cách nhấn Đánh giá nội Đảm bảo Đảm bảo
mạnh đến những vấn đề liên dung của bài ở mức độ ở mức độ
2
quan đến thực tế của bài giảng giảng, người khá
xuất sắc
mà người học có khả năng áp học và nhà
dụng trong tương lai
trường
Sẵn sàng giải thích thêm cho Đánh giá của Hài lòng
Rất
hài
3
người học
người học
lòng
Trình bày rõ ràng mục tiêu bài Đánh giá của Hài lòng
Rất
hài
4
giảng
người học
lòng
Khả năng cung cấp những bài Đánh giá của Hài lòng
Rất
hài
5
giảng hữu ích
người học
lòng
II
6
7
8
9
10
11

Năng lực nghiên cứu
Khả năng xác định vấn đề
nghiên cứu
Khả năng viết đề cương
nghiên cứu.
Nắm các bước nghiên cứu
Có khả năng tìm kiếm và
viết tổng quan
Có khả năng vận dụng
phương pháp nghiên cứu
Có khả năng quản lý và
giám sát đề tài nghiên cứu

Bài
nghiên
và đề
nghiên
khoa học

báo
cứu
tài
cứu

Đề tài nghiên
cứu khoa học
17

02
bài
trong
nước/năm

1 bài quốc
tế/năm

1
đề
tài/năm


12

13
14

15

16

Hiểu biết về ứng dụng
thống kê trong nghiên cứu,
phân tích dữ liệu,
Biết cách tổ chức hội thảo
khoa học
Có khả năng cải thiện và
nộp nghiên cứu, viết tóm tắt
và báo cáo
Có kỹ năng trình bày và
bảo vệ kết quả nghiên cứu,
trình bày chủ đề nghiên cứu
khoa học.
Có khả năng áp dụng các
quy trình thủ tục hành
chính, chuyển giao kết quả
nghiên cứu khoa học

17

Có khả năng xác lập các
thành phần nghiên cứu, và
viết bài báo nghiên cứu
khoa học

III

Năng lực chính trị

18

Có hiểu biết về chính trị

19

Có bản lĩnh tư tưởng vững
vàng

20

Có khả năng tạo cảm hứng,
niềm tin yêu cho người học
về hệ thống tư tưởng chính
trị.

Bài
báo
nghiên cứu
và công trình
nghiên cứu
Hội
thảo
khoa học
Đề tài nghiên
cứu khoa học

1
hội
thảo/năm

2
hội
thảo/năm

Nghiên cứu
về lĩnh vực
chính trị

Bài
báo
trong lĩnh
vực chính
trị

Không

hành vi thể
hiện sự thiếu
bản lĩnh vững
vàng

Phát ngôn
trên trang
mạng

hội,
với
báo chí và
truyền
thông và
với
học
viên
01
buổi/năm

Bài
báo
quốc
tế
trong lĩnh
vực chính
trị
Phát ngôn
trên trang
mạng

hội,
với
báo chí và
truyền
thông

với
học
viên
02
buổi/năm

Đề tài nghiên
cứu khoa học

Bài
nghiên
và đề
nghiên
khoa học

báo
cứu
tài
cứu

Tổ chức các
buổi
ngoại
khoá
cho
người học về
18


21

Phục vụ tốt cho mục đích
đấu tranh về mặt tư tưởng
trước sự xuyên tạc của các
thế lực thù địch.

vấn đề chính
trị
Những
bài
viết, nghiên
cứu có nội
dung bảo vệ
chế độ chính
trị trước thế
lực thù địch

01 Bài báo
nghiên cứu
khoa học,
bài
đăng
nhật báo

Trên 01 bài

d) Tính khả thi của giải pháp
Nhìn chung, việc xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá giảng viên chính trị
đáp ứng được nhiều vấn đề về thực tiễn. Nó không những đáp ứng nhu cầu cần
thiết hiện nay mà còn có tính khả thi cao.
e) Công cụ của giải pháp
Để giải pháp trên có thể đi vào thực tế, giải pháp này cần phải thể hiện
thông qua một số công cụ như Nghị định, Thông tư…
4.3.1.2. Giải pháp liên quan đến thu nhập dành cho giảng viên chính trị
a) Mục tiêu giải pháp
Thứ nhất, giúp cải thiện cuộc sống của giảng viên chính trị.
Thứ hai, giải quyết được vấn đề lương thoả đáng cho giảng viên chính
trị còn góp phần quan trọng vào việc thu hút giảng viên chính trị có chất lượng.
Thứ ba, giải quyết vấn đề lương thoả đáng cho giảng viên chính trị, còn
góp phần quan trọng vào việc hạn chế chảy máu chất xám từ các cơ quan này
sang các cơ quan khác.
b) Yêu cầu của giải pháp
Thứ nhất, giải pháp về thu nhập phải tạo được cú huých thật sự về mặt
thu nhập của giảng viên chính trị để có thể giúp họ ổn định cuộc sống, sống khá
để mà yên tâm cống hiến cho công việc nghiên cứu và giảng dạy.
Thứ hai, giải pháp về thu nhập phải gắn liền với tăng năng suất lao động
của giảng viên chính trị. Theo lý thuyết về kinh tế, năng suất và tiền lương phải
tương ứng với nhau thì việc tăng lương mới không ảnh hưởng đến ngân sách
của nhà nước. Cho nên việc tăng thu nhập cho giảng viên chính trị cũng phải
gắn liền với tăng năng suất làm việc, giảng dạy của giảng viên.
Thứ ba, việc trả lương cho giảng viên chính trị nên thể hiện tính đặc thù
của tính chất công việc là giảng dạy các môn về chính trị.
c) Mô tả giải pháp
- 45%: Đảm bảo yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu theo quy định hiện tại.
- 50%: Có được tối thiểu 2 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.
- 60%: Có được 2 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành và 1 đề tài
nghiên cứu khoa học từ cấp sở trở lên.
- 80%: Có được 2 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 1

19


bài đăng trên tạp chí uy tính của thể giới, và 1 đề tài nghiên cứu khoa học từ
cấp sở trở lên.
d) Tính khả thi của giải pháp
Thông thường, những giải pháp liên quan đến ngân sách nhà nước
thường có tính khả thi không cao do phải tăng ngân sách cho việc thực hiện
giải pháp đó. Tuy nhiên, giải pháp nàycó thể khả thi cao do có những ưu điểm
của giải pháp.
e) Công cụ của giải pháp
Để tiến hành giải pháp này, cần hướng đến một số công cụ như điều
chỉnh các tiêu chí, các quy định, tuyên truyền….
4.3.1.3. Giải pháp liên quan đến nội dung đào tạo, bồi dưỡng giảng
viên chính trị
a) Mục tiêu giải pháp
Thứ nhất, giải pháp này nhằm làm cải thiện năng lực giảng dạy và
nghiên cứu của giảng viên chính trị nhằm giúp họ phục vụ tốt hơn cho công
việc mà họ gắn bó.
Thứ hai, giải pháp này giúp các trường chính trị có động lực hơn trong
quá trình phát triển giảng viên chính trị mà cụ thể là phát triển chính sách đào
tạo giảng viên chính trị.
Thứ ba, giải pháp này thể hiện sự quan tâm của nhà nước trung ương
trong việc hỗ trợ các địa phương trong việc phát triển chính sách đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên chính trị.
b) Yêu cầu của giải pháp
Thứ nhất, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chính trị
phải phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn giành cho giảng viên chính trị.
Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chính trị phải tạo ra những đột
phá về chất lượng giúp giảng viên chính trị có khả năng hội nhập trong nghiên
cứu và giảng dạy.
Thứ ba, công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chính trị phải đảm bảo
tính hội nhập.
Thứ tư cần bám sát văn bản quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng
chẳng hạn như Nghị định số 115 của Chính phủ [33]
c) Mô tả giải pháp
Thứ nhất, cần xây dựng một chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cho giảng
viên chính trị trong ngắn hạn và dài hạn.
Thứ hai, tiếp theo chiến lược phát triển giảng viên chính trị là xây
dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chính trị hàng năm.

20


Thứ ba, liên kết với nước ngoài để tận dụng các cơ hội đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên chính trị ở nước ngoài nhằm thúc đẩy lộ trình nâng tầm giảng
viên chính trị trong giai đoạn tới.
Thứ tư, có chính sách khuyến khích, khen thưởng và bắt buộc hỗ trợ
cho những giảng viên chính trị nếu họ tự tìm được các cơ hội đào tạo ở nước
ngoài.
Thứ năm, cần sử dụng chính sách đào tạo như một sự khuyến khích, bù
đắp những hạn chế về thiệt thòi do thu nhập thấp tạo ra.
d) Tính khả thi của giải pháp
Giải pháp này sẽ khả thi nếu được sự ủng hộ của hệ thống chính trị và
hệ thống hành chính. Nếu không có sự ủng hộ của hệ thống này thì giải pháp
này khó có khả năng thành công.
e) Công cụ của giải pháp
Để giải pháp đảm bảo tính khả thi, cần vận dụng các công cụ như:
chiến lược, kế hoạch…
4.3.2.1. Giải pháp liên đến hoàn thiện quy trình hoạch định chính
sách giảng viên chính trị
a) Mục tiêu của giải pháp
Thứ nhất, hoàn thiện quy trình hoạch định chính sách phát triển giảng
viên chính trị để làm cho hoạt động hoạch định chính sách được chuyên nghiệp
và quy cũ.
Thứ hai, nhờ có quy trình chuẩn mà các chủ thể có cơ sở và căn cứ để
tham gia vào quy trình chính sách, phát huy được vai trò của họ trong quá trình
b) Yêu cầu của giải pháp
Thứ nhất, quy trình hoạch định chính sách phải có các bước rõ ràng, và
được sắp xếp theo một diễn tiến phù hợp, để đảm bảo tính khoa học và hợp lý
của quy trình, tránh gây khó khăn cho người hoạch định và tham gia.
Thứ hai, quy trình không những đòi hỏi tính khoa học mà còn đảm bảo
tính giản đơn để tránh tình trạng cầu kì và phức tạp không đáng có.
Thứ ba, quy trình phải hướng đến tính dân chủ, công khai và minh bạch
trong suốt quá trình hoạch định.
Thứ tư, cần bám sát theo quy định về quy trình ban hành văn bản quy
phạm pháp luật [34]
c) Mô tả giải pháp
Bước 1. Xây dựng chương trình nghị sự
Bước 2. Lựa chọn giải pháp
Bước 3. Thông qua giải pháp
d) Tính khả thi của giải pháp

21


Giải pháp này có thể mang tính khả thi, tuy nhiên còn đòi hỏi sự ủng hộ
mạnh mẽ từ phía chính trị và hành chính.
e) Công cụ của chính sách
Để giải pháp đảm bảo tính khả thi, cần vận dụng các công cụ như:
Nghị định của Chính Phủ, Thông tư của Bộ, địa phương…
4.3.2.2. Giải pháp liên quan đến các chủ thể trong quá trình hoạch
định chính sách
a) Mục tiêu của giải pháp
Thứ nhất, sự tham gia của nhiều chủ thể vào quy trình hoạch định chính
sách giúp quá trình hoạch định thu được nhiều ý kiến tham gia.
Thứ hai, sự tham gia của nhiều chủ thể vào quy trình chính sách giúp
quá trình hoạch định chính sách phát triển phản ảnh được nguyện vọng, mong
đợi của nhiều đối tượng và làm cho chính sách sát với thực tiễn hơn.
Thứ ba, sự tham gia của các chủ thể giúp mở rộng dân chủ và giúp cho
quá trình thực thi chính sách sau này được dễ dàng và thuận lợi hơn.
b) Yêu cầu của giải pháp
Thứ nhất là phải xác định được những chủ thể nào có thể tham gia vào
quy trình hoạch định chính sách phát triển giảng viên chính trị.
Thứ hai là phải xây dựng được cơ chế phù hợp để thu hút sự tham gia
của các đối tượng này vào quy trình hoạch định chính sách.
c) Mô tả giải pháp
Các chủ thể tham gia vào quy trình hoạch định chính sách gọi là các
cộng đồng chính sách, và bao gồm một số loại cơ bản sau:
Thứ nhất là cộng đồng chính sách ‘thân chính phủ’.
Thứ hai gọi là cộng đồng “thay thế”.
Thứ ba là cộng động “cốt lõi”.
Ngoài ra cần thiết phải nhấn mạnh đến việc hình thành cơ chế thu hút
sự tham gia của các chủ thể, theo một số hướng như sau:
Thứ nhất, cần đưa ra quy định bắt buộc phải thu hút sự tham gia trong
các bước của quy trình hoạch định chính sách.
Thứ hai, việc xử lý các ý kiến tham gia phải được ghi chép thành biên
bản một cách rõ ràng và minh bạch, và đăng tải công khai.
Thứ ba, việc lấy ý kiến từ đối tượng thụ hưởng phải là bắt buộc.
Thứ tư, quá trình lấy ý kiến về chính sách cần được tổ chức thành diễn
đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
d) Tính khả thi của giải pháp
Tính khả thi của giải pháp ở mức cao. Lý do quan trọng nhất để khẳng
định tính khả thi của giải pháp này cao là vì trong Luật Ban hành văn bản quy

22


phạm pháp luật đã quy định cụ thể và chi tiết về quy trình lấy ý kiến từ các bên.
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để mở rộng sự tham gia của các chủ thể có liên
quan vào quá trình hoạch định chính sách phát triển giảng viên chính trị.
e) Công cụ của giải pháp
Để đưa giải pháp này vào thực tế cần đến công cụ Luật và văn bản dưới
luật. Cụ thể là cần điều chỉnh, bổ sung một số điều khoản của Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật về sự tham gia của các chủ thể trong quá trình
hoạch định chính sách phát triển giảng viên chính trị theo hướng mở rộng sự
tham gia của các đơn vị sử dụng giảng viên chính trị, giảng viên chính trị, các
nhà quản lý ở trung ương và địa phương có liên quan để có được những thông
tin, đóng góp có giá trị cho chính sách phát triển giảng viên chính trị.
4.3.1.3. Giải pháp liên quan đến thực hiện chính sách phát triển
giảng viên chính trị
a) Mục tiêu giải pháp
Giải pháp hướng đến hai mục tiêu cơ bản:
Thứ nhất, xây dựng quy trình thực thi chính sách về mặt lý thuyết.
Thứ hai, đưa ra những khuyến nghị cần lưu ý giúp cho quá trình thực thi
chính sách được hiệu quả hơn [106, tr.17].
b) Yêu cầu của giải pháp
Giải pháp đưa ra cần phải đảm bảo mức độ hợp lý và thực tiễn giúp cho
quá trình thực thi chính sách phát triển giảng viên được thuận lợi và hiệu quả.
c) Mô tả giải pháp
Tác giả Luận án sử dụng quy trình thực thi chính sách có bốn yếu tố
quan trọng đó là chính sách đã được ban hành, cơ quan thực thi, các nhóm tham
gia và các yếu tố thuộc về môi trường của chính sách [120].
d) Công cụ thực hiện giải pháp
Để giải pháp này được đưa vào thực tế một cách thành công cần sử dụng
các công cụ.
Công cụ thứ nhất là văn bản quy phạm pháp luật.
Công cụ thứ hai là tuyên truyền giải thích cho các cơ quan thực thi, các
chủ thể có liên quan đến thực hiện chính sách phát triển giảng viên.
Công cụ thứ ba là thực hiện vấn đề thanh tra kiểm tra trong việc thực
hiện chính sách phát triển giảng viên chính trị theo quy định về thanh tra trong
giáo dục [37].
KẾT LUẬN
Giáo dục lý luận giữ vai trò quan trọng và nhận được sự quan tâm sâu
sắc của Đảng và Nhà nước. Trong đó, giảng viên chính trị là đối tượng không
thể bỏ qua khi đề cập đến giáo dục lý luận chính trị, bởi đây là chủ thể truyền

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×