Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 38

Tiết 1: Toán.
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Đã học một số đơn vị đo khối - Một số đơn vị đo khối lượng, diện tích,
lượng, diện tích. Biết thực hiện phép thời gian thường gặp và học ở lớp 4
nhân với số có hai hoặc ba chữ số và - Phép nhân với số có hai hoặc ba chữ
một số tính chất của phép nhân.
số và một số tính chất của phép nhân.
- Lập công thức tính diện tích
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Một số đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian thường gặp và học ở lớp 4
- Phép nhân với số có hai hoặc ba chữ số và một số tính chất của phép nhân.
2. Kĩ năng: Lập công thức tính diện tích hình vuông.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. Đồ đùng dạy học:
- GV: Bảng phụ làm bài tập 3
- HS: Vở bài tập

II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Ổn định.
* Bài cũ:
- HS làm bảng con, bảng lớp.
- HS làm bài
375 x 202 =
* Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 ( 75 ) : Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vào SGK, 1 HS làm - HS làm vào SGK, 1 HS làm bảng phụ.
bảng phụ.
- Đáp án:
A. 1yến; 5yến; 8yến; 1tạ; 3tạ; 12tạ.
B. 1tấn; 8tấn; 15tấn; 10tạ; 3tấn; 20tấn;
- Gọi HS nhận xét.
- HS nhận xét đánh giá.
* Bài 2 ( 75 ): Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu
* HS đọc yêu cầu


- Cho HS làm bảng con, 4 HS làm - HS làm bảng con, 4 HS làm bảng lớp
bảng lớp.
- Kết quả:
- Gọi HS nhận xét.
a. 62980; b. 97375; c. 548, 900
- HS nhận xét.
* Bài 3 ( 75) Tính bằng cách thuận tiện
nhất.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm nháp, 3 HS làm bảng phụ.
- HS làm nháp, 3 HS làm bảng phụ
- Gọi HS nhận xét.
- Kết quả: a. 390; b.6040; c. 7690
+ Áp dụng tính chất nào để áp dụng - HS nhận xét.


cách tính thuận tiện nhất?
* Bài 4 ( 75 )
- Gọi HS đọc bài toán.
- HS đọc bài toán
+ Bài toán cho biết gì?
* Vòi 1: 1phút: 25lít
* Vòi 2: 1phút: 15lít
+ Bài toán hỏi gì?
* 1giờ15 phút: …lít nớc?
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng lớp.
- HS làm vở, 1HS làm bảng lớp.
Bài giải:
- Đổi 1giờ 15phút=75phút
Mỗi phút hai vòi nước cùng chảy vào bể
được là:
25 + 15 = 40 (lít)
Sau 1 giờ 45 phút cả hai vòi nước chảy
vào bể được là:
40 x 75 = 3000 (lít)
Đáp số: 3000 lít nước
- Gọi HS nhận xét.
- HS nhận xét.
* Bài 5 ( 75 )
- Gọi HS đọc bài toán.
- HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm nháp, 1 HS làm bảng
- HS làm nháp, 1 HS làm bảng phụ
- Nhận xét.
a. S = a x a
b. Với a= 25 m thì S = 25 x 25 = 625
(m2)
- HS nhận xét.
3. Kết luận:


- HS nêu.
+ Nêu các tính chất của phép nhân?
+Viết công thức tính diện tích hình
vuông?
- Nhận xét giờ.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×