Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 37

Tiết 2. Toán:
Tiết 63: NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Tiếp)
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài
quan đên bài học
được hình thành
- Biết cách nhân với số có ba chữ số.
- Biết cách thực hiện phép nhân với
- Nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, số có ba chữ số. (trường hợp có chữ
tích riêng thứ ba trong phép nhân với số hàng chục là 0)
số có ba chữ số.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết cách thực hiện phép nhân với số có ba chữ số. (trường hợp có
chữ số hàng chục là 0)
2. Kĩ năng: Áp dụng phép nhân với số có ba chữ số để giải các bài toán có liên quan.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
GV : - Bảng phụ ghi bài tập 2..
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS* Ổn định:
* Bài cũ:
262 x 131 = 34 322
- 2 HS lên bảng
263 x 131 = 3 445 663
- HS nhận xét.
* Giới thiệu bài: GV ghi bảng.
2. Phát triển bài :
a. Ví dụ
- GV ghi bảng: 258 x 203 = ?
- HS đặt tính ra nháp, 1 HS làm bảng.
- Cho HS đặt tính và tính ra nháp, 1
258
HS làm bảng lớp.
x
203
- Gọi HS nhận xét, nhắc lại cách
774
thực hiện.
000
516
52374
- HS nhận xét, nhắc lại.
- Phải viết tích riêng thứ ba lùi sang trái
* Vì tích riêng thứ 2 toàn chữ số 0
hai cột so với tích riêng thứ nhất.
nên khi thực hiện đặt tính 258 x 203
chúng ta có thể không viết tích riêng
này. Khi đó ta viết như sau.
+ Khi viết tích riêng thứ ba cần lưu ý
258
điều gì?
x
203
- Yêu cầu HS đặt tính và tính phép
774
nhân 258 x 203 theo cách viết gọn.
516


52374
- HS nhận xét, nhắc lại
b. Thực hành.
* HS đọc yêu cầu.
* Bài 1 ( 73 ) Đặt tính rồi tính.
- HS làm bảng con, 3 HS làm bảng lớp.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Đáp án: 159 515; 173 404; 264 418.
- Cho HS làm bảng con, 3 HS làm - HS nhận xét.
bảng.


- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 73 ) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm SGK, 1 HS làm bảng - HS đọc yêu cầu.
phụ.
- HS làm SGK, 1 HS làm bảng phụ
- Kết quả: 1,2 là sai. 3 là đúng.
- Gọi HS nhận xét.
- HS nhận xét.
* Bài 3 ( 74 )
- Gọi HS đọc bài toán.
+ Baì toán cho biết gì?
- HS đọc bài toán.
- Bài toán hỏi gì?
* 1 ngày: 1con ăn: 104 g
- Cho HS làm vở ô ly, 1 HS làm * 10 ngày 375 con…g ?
bảng lớp.
Bài giải:
Số kg thức ăn cần trại đó cần cho 1
ngày là:
104 x 375 = 39 000 ( g)
Đổi: 39 000g = 39 kg
Số kg thức ăn trại đó cần cho 10 ngày
là:
39 x 10 = 390 ( kg )
- Gọi HS nhận xét.
Đáp số: 390 kg.
3. Kết luận:
- HS nhận xét.
+ Khi viết tích riêng thứ hai, ba cần
lượt ý điều gì?
- Học sinh nêu.
- Xem lại các bài đã chữa, chuẩn bị
bài sau.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×