Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 35

Tiết 1: Toán.
Tiết 60: LUYỆN TẬP
Những kiến thức học sinh đã biết Những kiến thức mới trong bài học
có liên quan đến bài học
cần được hình thành.
- Biết cách nhân với số có hai chữ - Củng cố kiến thức nhân với số có hai
số.
chữ số và giải bài toán liên quan đến
- Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số
phép nhân với số có hai chữ số
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- Thực hiện được nhân với số có hai chữ số.
- Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số
2. Kĩ năng:
Rèn kĩ năng nhân với số có hai chữ số và giải bài toán liên quan đến phép nhân
với số có hai chữ số
3. Thái độ:
- Giáo dục HS yêu môn học và có ý thức tự giác làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết sẵn bài tập 2

- SKG toán
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định lớp
* Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS lên bảng
- Gọi HS lên bảng
* Đặt tính rồi tính
- Nhận xét chữa bài
45 x 25=
89 x 16
* Giới thiệu bài mới
2. Phát triển bài:
Bài 1 (69).
- HS tự đặt tính rồi tính .
- Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính .
- 3 HS lên bảng (HS trung bình)
- Gọi HS lên bảng


- GV yêu cầu HS nêu rõ cách
tính của mình .
- GV nhận xét.

Bài 2: (70).
- HS nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS yếu
- Gọi 2em lên bảng
- Nhận xét chữa bài .
Bài 3: (70).
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- GV nhận xét , cho điểm HS.
(Yêu cầu HS khá giỏi có thể nêu
cách làm khác).

Bài 4: (70).
-Yêu cầu HS đọc bài toán


- GV chấm chữa bài.
3. Kết luận:

x

17
86
102
136
1462

428
39
3852
1284
16692

x

2057
23
6171
4114
47311

- HS nêu rõ cách tính của mình .
- HS khác nhận xét
* HS nêu yêu cầu.
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:
m
3
30
23
230
m x 78 234
2340
1794
17 940
* HS làm bài vào vở
- 1em lên bảng
Bài giải:
24 giờ có số phút là :
60 x 24 = 1440 ( phút )
Số lần tim người đó đập trong 24 giờ là:
75 x 1440 = 108 000 ( lần )
Đáp số : 108 000 lần
* 1HS lên bảng làm
- Dưới lớp làm vào vở
Bài giải:
Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng 1
kg là :
5200 x 13 = 67 600 ( đồng )
Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng 1
kg là :


- Gọi 2 HS thi đua thực hiện tính
5500 x 18 = 99 000 ( đồng )
45 x 32 ; 35 x 42
Số tiền bán cả 2 loại đường là :
- GV hệ thống lại kiến thức của
67 600 + 99 000 = 166 600 ( đồng )
bài
Đáp số : 166 600 đồng
- Dặn dò HS về nhà làm bài tập
và chuẩn bị bài sau .
- Học sinh nêu nội dung bài.
Tiết 2: Mĩ thuật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×