Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 25

Tiết 1: Toán.
Tiết 43: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài
quan đên bài học
được hình thành
- Có biểu tượng về hai đường thẳng
- Biết sử dụng thước thẳng và ê-ke để
vuông góc với nhau
vẽ một đường thẳng đi qua một điểm
- Biết được hai đường thẳng vuông
cho trước và vuông góc với một
góc với nhau tạo ra 4 góc vuông
đường thẳng cho trước
- Biết vẽ đường cao của tam giác.
I. Mục tiêu:
1. Kiên thức: - Biết sử dụng thước thẳng và ê-ke để vẽ một đưiờng thẳng đi qua
một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước
2. Kỹ năng: - Biết vẽ đường cao của tam giác
3. Thái độ: - Giáo dục cho HS ý thức chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học:

- GV và HS: Thước thẳng, ê-ke
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định
* Bài cũ:
+ 1HS nêu các cặp cạnh song2 ở bài 3?
- 1 HS lên bảng
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Vẽ đường thẳng đi qua một điểm và
vuông góc với một đường thẳng cho trước.
- GV thực hiện các bước vẽ như Sgk vừa - HS quan sát
thao tác vẽ vừa nêu cách vẽ cho cả lớp
quan sát
+ Đặt 1 cạnh góc vuông của êke trùng
với đường thẳng AB
+ Chuyển dịch êke trượt theo đường
thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ 2
của eeke gặp điểm E, vạch 1 đường thẳng - Thực hành vẽ
theo cạnh đó.
- GV tổ chức cho HS thực hành vẽ
+ Vẽ đường thẳng AB bất kì
+ Lấy điểm E trên đường thẳng AB
( Hoặc ngoài AB)


+ Dùng ê-ke để vẽ đường thẳng CD đi
qua điểm E và vuông góc với AB
b. Hướng dẫn vẽ đường cao của tam giác
- GV vẽ bảng hình tam giác ABC
- Yêu cầu HS đọc tên hình tam giác
- Yêu cầu HS vẽ đường thẳng đi qua
điểm A và vuông góc với cạnh BC của
hình tam giác
- GV giới thiệu đường cao của hình tam
giác
+ Một hình tam giác có mấy đường cao?
C .Luyện tập:


Bài 1.(52)
- Gọi HS đọc yêu cầu, sau đó yêu cầu HS vẽ
- GV yêu cầu lớp nhận xét và nêu cách vẽ
Bài 2.(52)
+ BT yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Đường cao AH của hình tam giác ABC
là đường thẳng đi qua đỉnh nào của hình
tam giác ABC, vuông góc với cạnh nào
của hình tam giác ABC?
- Yêu cầu cả lớp vẽ hình
- GV nhận xét, và yêu cầu HS nêu cách vẽ
Bài 3.(HS khá giỏi)
- Gọi HS đọc yêu cầu và vẽ đường thẳng
qua E, vuông góc với DC tại G
+ Nêu tên các HCN có trong hình?
+Những cạnh nào vuông góc với EG?
+ Các cạnh AB, DC như thế nào với
nhau?
+ Những cạnh nào vuông góc với AB?
+ Các cạnh AD, EG, BC như thế nào với
nhau?
3. Kết luận:
- GVnhận xét giờ học
- VN làm BT 3 vào vở

- HS đọc tên
- HS áp dụng vẽ, 1 HS lên bảng
- Có 3 đường cao

* 1 HS đọc, cả lớp tiến hành vẽ
- 2 HS nêu cách vẽ
- HS trả lời
* Thực hành vẽ
- 2 HS nêu cách vẽ

- 1 HS đọc, cả lớp làm vở

- Học sinh lắng nghe.


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×