Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 24

Tiết 1: Toán.
Tiết 42: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Có biểu tượng về hai đường thẳng
- Có biểu tượng về hai đường
vuông góc với nhau
thẳng song song
- Nhận biết được hai đường
thẳng song song không bao giờ cắt
nhau
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Có biểu tượng về hai đường thẳng song song
2. Kỹ năng: Nhận biết được hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau
3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: ê –ke, thước thẳng
- HS: Ê-ke, thước thẳng
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định: chuyển tiết
* Bài cũ: + 1HS lên bảng dựng 1 góc nhọn, nêu - 1 HS lên bảng
tên đỉnh, cạnh
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
1. Giới thiệu hai đường thẳng song song
- GV vẽ bảng HCN , ABCD và yêu cầu HS nêu
tên HCN
- GV thao tác kéo dài hai cạnh đối diện AB và
DC về hai phía và giới thiệu
- Yêu cầu HS tự kéo dài hai cạnh còn lại của
HCN là AD và BC
+ Kéo dài hai cạnh AC và BD của HCN ,
ABCD chúng ta có được hai đường thẳng song
song không?
+ Hai đường thẳng song song có bao giờ cắt
nhau không?
- GV yêu cầu HS lấy VD về hai đuờng thẳng
song song

- HS nêu miệng

- HS thực hành
+ Chúng ta được 2 ĐT song2
+ Không bao giờ cắt nhau.
- HS lấy VD


- Yêu cầu HS vẽ hai đường thẳng song song
2. Luyện tập:
Bài 1.(51)
- GV vẽ HCN lên bảng
+ Nêu tên các cặp cạnh song song trong HCN?
- GV vẽ hình vuông MNPQ và yêu cầu HS tìm
các cặp cạnh song song trong hình vuông
Bài 2.(51)
- Gọi HS đọc yêu cầu


- Yêu cầu HS quan sát hình thật kĩ và tìm các
cặp cạnh song song với cạnh BE
Bài 3.(51)
- Yêu cầu HS quan sát kĩ các hình trong bài
+ Trong hình MNPQ có các cặp cạnh nào song
song với nhau?
+ Trong hình EDIHG có các cặp cạnh nào song
song với nhau?
3. Kết luận:
* Củng cố:
+ 2HS lên vẽ 2 đường thẳng song2
+ 2 đường thẳng song2 có cắt nhau không?
- GV hận xét tiết học
* Dặn dò:
- Xem lại các bài tập, tập vẽ 2 đường thẳng
song2

- HS thực hành vẽ

- AD// BC
- MN// QP ; MQ//NP
- HS đọc
- Các cạnh song2 với BE:
AG;CD
- MN// QP
- DI // GH

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×