Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 23

Tiết 1: Toán.
Tiết 40: GÓC NHỌN .GÓC TÙ, GÓC BẸT
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Đã biết góc vuông và cách vẽ góc - Nhận biết được góc nhọn, góc tù, góc
vuông.
bẹt.
- Biết sử dụng e- ke đẻ kiểm tra góc
nhọn, góc tù, góc bẹt
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nhận biết được góc nhọn, góc tù, góc bẹt
2. Kĩ năng: Biết sử dụng e - ke đẻ kiểm tra góc nhọn, góc tù, góc bẹt
3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- GV, HS: Thước thẳng, e-ke
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:

* Ổn định
* Bài cũ:
- 1 HS lên bảng làm bài
178 +277 +123 +422 =
600 +400 = 1000
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
* Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
a) Giới thiệu góc nhọn.
- GV vẽ bảng góc nhọn AOB
+ Hãy nêu tên góc, đỉnh, và các cạnh - HS nêu
của góc này?
+ Góc AOB có đỉnh O, 2 cạnh OA
- GV giới thiệu : Chỉ vào góc và nói vàOB
đây là góc nhọn
- Nêu: góc nhọn AOB
+ Dùng e-ke kiểm tra độ lớn của góc - HS lên KT, cả lớp theo dõi
nhọn và cho biết góc này lớn hơn hay - HS dùng ê-ke kiểm tra góc trong
bé hơn góc vuông?
SGK.
- HS nêu: góc nhọn AOB bé hơn góc
vuông.
- GV: Góc nhọn bé hơn góc vuông.
- HS vẽ
- Yêu cầu HS vẽ góc nhọn
b) Giới thiệu góc tù ( Như góc nhọn).
- GV vẽ góc tù: MON
- HS đọc: góc MON có đỉnh O và 2


+ Đọc tên góc, đỉnh, cạnh?
- GV chỉ vào góc và nêu: góc MON là
góc tù
+ Hãy dùng ê ke để KT độ lớn của góc
tù MON và cho biết góc này lớn hơn
hay bé hơn góc vuông?
+ Góc đỉnh O cạnh ON,OM lớn hơn
góc vuông gọi là góc gì?
- GV: Góc tù lớn hơn góc vuông
+ 1HS lên bảng dựng góc tù, cả lớp


dựng ra nháp
+ Cô vừa GT cho cả lớp biết 2 góc gì?
* Giới thiệu góc bẹt.
- GV vẽ góc bẹt lên bảng, yêu cầu HS
đọc tên góc, đỉnh, các cạnh của góc
- GV vừa vẽ vừa nêu: Tăng dần đọ lớn
của góc COD, đến khi hai cạnh OC và
OD của COD thẳng hàng với nhau.
Lúc đó góc COD được gọi là góc bẹt
+ Các điểm C, O, D của góc bẹt COD
như thế nào với nhau?
- Yêu cầu HS sử dụng ê-ke để kiểm tra
độ lớn của góc bẹt so với góc vuông
- GV: Góc bẹt bằng 2 góc vuông.
- Gọi HS lên bảng vẽ góc bẹt
2. Luyện tập:
* Bài 1 (49):
- GV yêu cầu HS quan sát các góc
trong Sgk và
dùng ê ke KT đọc tên các góc
+ Hỏi tại sao lại biết các góc?

cạnh ON và OM
- HS đọc: góc tù MON
- HS lên KT, cả lớp theo dõi, cả lớp
dùng ê ke KT trong SGK
- góc tù
- HS nêu: góc tù lớn hơn góc vuông.

- góc nhọn, góc tù
- Góc COD có đỉnh O cạn OC, OD
- Các điểm C,O,D của góc COD
thẳng hàng với nhau.
- HS dùng ê-ke kiểm tra
- HS: gó bẹt bằng 2 góc vuông
- 1 HS vẽ bảng

* HS dùng ê-ke kiểm tra,HS làm
miệng
Góc nhọn: MAN, UDV
Góc vuông: ICK
Góc tù: PBQ, GOH
Góc bẹt: XEY
* Bài 2 (49)
* HS quan sát
- GV treo bảng phụ
- 1HS lên chỉ vào hình và nêu
- GV yêu cầu HS dùng ê- ke kiểm tra . H tam giác: ABC có 3 góc nhọn
các góc của từng hình tam giác
. H tam giác: DEG có 1 góc vuông
- Yêu cầu HS nêu tên từng góc trong . H tam giác: MNP có 1 góc tù
mỗi hình tam giác và nói rõ đó là góc gì?
3. Kết luận:
* Củng cố:


- Góc NTN là góc nhọn? Góc lớn hơn - Học sinh nêu.
góc vuông gọi là góc gì? Góc bằng 2
góc vuông gọi là góc gì? Dùng dụng
cụ gì để KT độ lớn của góc?
* Dặn dò: Tập vẽ các góc, đo các góc
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×