Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 19

Tiết 1: Toán.
Tiết 33: TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Biết thực hiện phép cộng. Biết thử - Nhận biết tính chất giao hoán của phép
lại kết quả phép cộng và phép trừ.
cộng.
- Bước đầu biết áp dụng t/c giao hoán của
phép cộng trong thực hành tính
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.
2. Kĩ năng:
- Bước đầu biết áp dụng t/c giao hoán của phép cộng trong thực hành tính
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: bảng phụ kẻ sẵn số liệu như SGK(42) chưa viết phép tính.
- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định
* Bài cũ:+ 1HS tính GT của BT
a+b = 300+500=800;
b+a = 500+300=800
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
a) Giới thiệu tính chất giao hoán của phép cộng.
- GV treo bảng số
- GV yêu cầu HS thực hiện tính GT của các BT
a+b và b+a
A
B
a+b

20
350
30
250
20+30=50 350+250=600

1 208
2 764
1208+2764=3972

Hoạt động của HS

- HS đọc bảng số
- 3 HS lên bảng mỗi HS làm 1
cột.


b+a

30+20=50 250+350=600

2764+1208=3972- GT của BT a+b và b+a đều
bằng 50
- GT của BT a+b; b+a đều bằng
600
- GT của BT a+b; b+a đều bằng 3
972
- GT của BT a+b luôn bằng
GT của BT b+a
- HS đọc: a+b =b+a
+ Mỗi tổng đều có 2 số hạng
là a và b nhưng vị trí của 2 số
hạng khác nhau
+ Khi đổi chỗ các số hạng của tổng a+b cho - Khi đổi chỗ các số hạng của
tổng a+b cho nhau thì ta được
nhau thì ta được tổng NTN?
tổng b+a
+ Khi đổi chỗ cá số hạng của tổng a+b thì giá - Khi đổi chỗ các số hạng của
tổng a+b thì GT của tổng này
trị của tổng này có thay đổi không?
không thay đổi.
*GV: Đây chính là t/c giao hoán của phép cộng.
- HS nêu t/c giao hoán.
- HS nêu t/c giao hoán( 43)
* Luyện tập:
Bài 1 ( 43 ):
* Học sinh nêu yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả
- Ta đã biết 468 +379 = 847
+Vì sao em khẳng định: 379+468=847
mà khi đổi chỗ...
* HS đọc yêu cầu.
Bài 2 ( 43 ):
- HS nêu
- HS đọc đọc yêu cầu
- GV viết bảng: 48 + 12 = 12 + ...
+ Em viết gì vào chỗ chấm trên vì sao?
- HS làm tiếp vào SGK, 1HS lên bảng
Bài 3( 43) (HS khá giỏi )
* HS đọc yêu cầu
- HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 2HS làm bảng
- HS làm vở, 2 HS làm bảng nhóm
nhóm
- Giải thích vì ssao lại điền được dấu đó?
a) = ; < ; >
b) < ; > ; =
3. Kết luận:
* Củng cố:
- Khi đổi chỗ các số hạng trong 1 tổng thì tổng
- HS nêu
đó NTN?
* Dặn dò:
+ Hãy so sánh của BT a+b với GT của BT b+a
khi a=20; b=30
+ Hãy so sánh GT của BT a+b với GT của BT
b+a khi a=350; b=250
+Hãy so sánh GT của BT a+b với GT của BT
b+a khi a=1208; b=2764
- GV: Vậy GT của BT a+b luôn NTN so với GT
của BT b+a?
- Ta có thể viết a+b =b+a
+ Em có NX gì về các số hạng của tổng a+b và
b+a


- Xem lại các bài tập, học thuộc t/c giao hoán

…………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×