Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 10

Tiết 3: Thể dục.
Bài 22: ÔN 5 ĐỘNG TÁC BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI: KẾT BẠN
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Đã học động tác vươn thở, tay,
- Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân,
chân, lưng bụng, toàn thân của bài
lưng bụng và toàn thân của bài thể dục
thể dục PTC
phát triển chung. Biết phối hợp giữa các
động tác với nhau.
-Trò chơi:Kết bạn.
I. Mục tiêu: Giúp học sinh
- Thực hiện được động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng và toàn thân của bài thể
dục
phát triển chung. Biết phối hợp giữa các động tác với nhau.
- Trò chơi: Kết bạn.Yêu cầu học sinh tham gia vào trò chơi chủ động, nhiệt tình.
II. Địa điểm, phương tiện:

Địa điểm : Sân trường; Còi .
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG

1. Giới thiệu bài:
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học
Khởi động
Giậm chân….giậm
Đứng lại…..đứng
- Kiểm tra bài cũ: 4HS
- Nhận xét
2. Phát triển bài:
a. Bài thể dục phát triển chung
* Ôn 5 động tác:Vươn
thở,tay.chân,lưng bụng và toàn thân
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Lần 1:Giáo viên hướng dẫn HS luyện
tập
Nhận xét
Lần 2: Cán sự hướng dẫn cả lớp luyện
tập.
GV quan sát, sửa sai cho HS.
Nhận xét

ĐỊNH
LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6’
Đội hình:
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
GV

*
*


*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Đội hình tập luyện
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

*
*
*
*

28’

* * * * * * * * *


* Các tổ thi đua trình diễn bài thể dục
Nhận xét
Tuyên dương
b.Trò chơi:Kết bạn

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS
chơi
Nhận xét
3. Kết luận:
- HS đứng tại chỗ gập thân thả lỏng
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ
học
- Về nhà tập luyện 5 động tác thể dục
đã học

Đội hình trò chơi

6p

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×