Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 9

Tiết 2: Thể dục.
Bài 19: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, LƯNG BỤNG,
HỌC ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP
TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Ôn 4 động tác : vươn thở, tay, chân
- Học động tác phối hợp. Yêu cầu
và lưng bụng. Yêu cầu hs nhắc lại
thuộc động tác, biết nhận ra được chỗ
được tên, thứ tự động tác và thực hiện sai của động khi tập luyện
cơ bản đúng động tác.
- Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn 4 động tác : vươn thở, tay, chân và lưng bụng. Yêu cầu hs nhắc lại
được tên, thứ tự động tác và thực hiện cơ bản đúng động tác
2. Kỹ năng: Học động tác phối hợp. Yêu cầu thuộc động tác, biết nhận ra được chỗ
sai của động khi tập luyện
- Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời. Yêu cầu hs biết cách chơi và tham gia trò chơi

nhiệt tình, chủ động
3. Thái độ: Rèn luyện thói quen tập luyện
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn nơi tập
- Còi, dụng cụ cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
Định
Phương pháp
lượng
1. Giới thiệu bài:
6-10p
- Nhận lớp, phổ biến nội dung,
Đội hình tập hợp
yêu cầu giờ học.
- GV kiểm tra trang phục
x x x x x x
- Chạy nhẹ nhàng
x x x x x x
GV
- Trò chơi khởi động
x x x x x x
- Thực hiện 2 trong 4 động tác đã
học
2. Phát triển bài:
18-22p
A. Bài thể dục phát triển chung
- Ôn 4 động tác: vươn thở, tay,
chân và lưng bụng
- Học đông tác phối hợp
a. Trò chơi vận động

Đội hình trò chơi.


- Trò chơi: Con cóc là cậu ông
trời
3. Kết luận:
- Trò chơi kết thúc
- Động tác thả lỏng


- Hệ thống lại bài
- Nhận xét đánh giá giờ học
- Ôn lại các động tác đã học

4-6p

GV
Đội hình tập hợp
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

GVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×