Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 3

Tiết 2: Thể dục.
Tiết 7: ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI: CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Đi đều đứng lại, quay sau. Đi đều, - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số,
vòng phải, vòng trái đứng lại.
đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay
- Biết chơi trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ” trái. Yêu cầu: Thực hiên đúng ĐT, đều,
và “Bịt mắt bắt dê”
đúng khẩu lệnh.
- Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng ĐT, đi
đúng hướng, đảm bảo cự li đội hình.
- Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau".
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
quay phải, quay trái. Yêu cầu: Thực hiên đúng động tác, đều, đúng khẩu lệnh.
2. Kĩ năng: Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản

đúng ĐT, đi đúng hướng, đảm bảo cự li đội hình.
3. Thái độ: Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau". Yêu cầu rèn luyện kĩ năng chạy,
PT sức mạnh, HS chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Địa điểm- phương tiện:
- Sân trường, 1 cái còi, kẻ, vẽ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định
Phương pháp lên lớp
lượng
1. Giới thiệu bài:
6'
- Nhận lớp, phổ biến ND, yêu cầu
* * * * * *
bài học, chấn chỉnh đội hình, đội ngũ.
2'
* * * * * *
2'
* * * * * *
- Trò chơi: Hà Nội- Huế- Sài Gòn.
2'
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
2. Phát triển bài:
- Chơi trò chơi.
a. Ôn đội hình, đội ngũ:
- Hát + vỗ tay.
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
18'
điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
quay phải, quay trái.
- Ôn đi thường vòng phải, đứng lại.
10'
- Ôn tổng hợp tất cả các ND
ĐHĐN.


b.Trò chơi vận động:
- Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay
nhau".


3. Kết luận:
- Làm ĐT thả lỏng.
- GV hệ thống lại bài.
- NX giờ học giao BTVN.

8'

- Cán sự điều khiển.
- GV và cán sự ĐK.

- GV điều khiển.
GV hướng dẫn cách chơi, luật
chơi.
- 1 tổ chơi thử.
- Chơi thi đua.
6’

- GV nhận xét,biểu dương.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

............................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×