Tải bản đầy đủ

Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 8

Tiết 3: Tập làn văn.
Tiết 16: LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN
Những kiến thức học sinh đã biết có Những kiến thức mới trong bài học
liên quan đến bài học
cần được hình thành
- Nắm được trình tự thời gian để kể lại
- Nội dung của trích đoạn kịch : “ở
đúng nội dung trích đoạn kịch ở
vương quốc Tương Lai”.
vương quốc Tương lai
- Biết phát triển câu chuyện theo trình
tự không gian.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nắm được trình tự thời gian để kể lại đúng nội dung trích đoạn kịch
ở vương quốc Tương lai (Bài tập đọc tuần 7)- BT1.
2. Kĩ năng: Bước đầu nắm được cách phát triển câu chuyện theo trình tự không
gian qua thực hành luyện tập với sự gợi ý cụ thể của GV (Bài tâp 2, 3)
2. Thái độ: Có ý thức dùng từ hay, viết câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ ghi sẵn so sánh 2 cách kể chuyện
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài:
- Ổn định tổ chức
- Kiểm tra bài cũ:
- 1HS kể câu chuyện : Vào nghề.
- 1 HS kể .
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 (84):
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- 1 HS đọc.
+ Câu chuyện trong công xưởng xanh
là lời thoại trực tiếp hay lời kể?
- Gọi HS kể mẫu lời thoại giữa Tin- 1 HS kể.
tin và em bé thứ nhất.
. Cách 1: Tin-tin và Mi-tin đến thăm
- Treo bảng phụ viết sẵn cách chuyển công xưởng xanh. Thấy 1 em bé mang
lời thoại thành lời kể.
1 cỗ máy có đôi cánh xanh, Tin-tin
- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ ngạc nhiên hỏi em bé đang làm gì với


ở Vương quốc Tương Lai. Yêu cầu
HS kể chuyện trong nhóm theo trình
tự thời gian.
- Tổ chức cho HS thi kể.
- Gọi HS nhận xét theo tiêu chí đã
nêu.
* Bài 2 (84):
- Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Trong truyện ở Vương quốc Tương
Lai hai bạn Tin-tin và Mi-tin có đi
thăm cùng nhau không?
+ Hai bạn đi thăm nơi nào trước, nơi
nào sau?
- Giảng: ở bài 1: Các em đã kể theo
trình tự thời gian; ở bài 2 các em
tưởng tượng 2 bạn Tin-tin và Mi-tin


không đi thăm cùng nhau. Tin-tin
thăm công xưởng xanh, Mi-tin thăm
khu vườn kì diệu hoặc ngược lại.
- Yêu cầu HS kể trong nhóm
- Tổ chức cho HS thi kể
Nhận xét cho điểm theo tiêu chí:
+ Kể đã đúng theo trình tự không
gian chưa? Đã hấp dẫn sáng tạo
chưa?

đôi cánh ấy. Em bé nói mình dùng đôi
cánh đó vào việc sáng chế trên trái đất.
- HS kể trong nhóm.
- 2 HS thi kể.

- 1 HS đọc.
+ Thăm công xưởng xanh và khu vườn
kì diệu cùng nhau.
+ Thăm công xưởng xanh trước, khu
vườn kì diệu sau.

- HS kể trong nhóm đôi.
- 2 HS thi kể.
* Màn 1: Trong công xưởng xanh,
trong khi Mi-tin đang ở khu vườn kì
diệu thì Tin-tin đến thăm công xưởng
xanh. Thấy 1 em bé mang 1 cái máy
có đôi cánh xanh. Tin-tin hỏi em bé...
* Màn 2: Mi-tin đến thăm khu vườn kì
diệu thấy 1 em bé mang 1 chùm nho
trên đầu gậy, Mi-tin khen:"Chùm lê
đẹp quá". Em bé nói đó không phải lê
* Bài 3.(Tr 84):
mà là nho ...
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- 1 HS đọc.
- Treo bảng phụ, yêu cầu HS đọc, trao - HS trao đổi và trả lời:
đổi và trả lời câu hỏi:
Kể theo trình tự Kể theo trình tự
thời gian
không gian


+ Về trình tự sắp xếp?

+ Về từ ngữ nối hai đoạn?
3. Kết luận:
+ Có những cách nào để phát triển
câu chuyện?
+ Những cách đó có gì khác nhau?
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà viết lại màn 1 hoặc màn 2
vào vở.

- Mở đầu Đ1:
- Mở đầu Đ1: MiTrước hết, 2 bạn tin đến khu vườn
rủ nhau đến
kì diệu.
thăm công
- Mở đầu Đ2:
xưởng xanh.
Trong khi Mi-tin
- Mở đầu Đ2:
đang ở khu vườn
Rời công xưởng kì diệu, thì Tin-tin
xanh, Tin-tin và đến thăm công
Mi-tin đến khu
xưởng xanh.
vườn kì diệu.
- Có thể kể đoạn: Trong công xưởng
xanh trước đoạn Trong khu vườn kì
diệu và ngược lại.
- Thay đổi bằng các từ ngữ chỉ địa
điểm.
- 2 HS nêu.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×