Tải bản đầy đủ

Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 5

Tiết 3: Tập làm văn.
Tiết 10: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Tưởng tượng và tạo lập một cốt truyện -Hiểu thế nào là đoạn văn kể
đơn giản theo gợi ý đã cho sẵn.
chuyện (ND ghi nhớ)
- Kể lại được câu chuyện theo cốt truyện
-Viết được những đoạn văn kể
chuyện: Lời lẽ hấp dẫn, sinh động
phù hợp với cốt truyện và nhân vật

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu thế nào là đoạn văn kể chuyện (ND ghi nhớ)
2. Kĩ năng: Viết được những đoạn văn kể chuyện: Lời lẽ hấp dẫn, sinh động phù
hợp với cốt truyện và nhân vật
3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ Sgk, bảng phụ

- HS: Vở, CB bài trước ở nhà
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định: Chuyển tiết
* KT bài cũ:
+ Cốt truyện là gì? Cốt truyện gồm - Là 1 chuỗi các sự vật làm lòng cốt
những phần nào?
cho diễn biến của câu chuyện, cốt
truyện gồm 3 phần: Mở đầu, diễn biến,
- Nhận xét.
kết thúc
* Giới thiệu bài :
2. Phát triển bài:
a. Nhận xét:
Bài 1.
- 1 HS đọc
- Gọi HS đọc yêu cầu
- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm
- Gọi HS đọc lại truyện Những hạt thóc - HS thảo luận
giống
- GV phát bảng phụ cho 2 nhóm + Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người
HS, yêu cầu các nhóm thảo luận trung thực để truyền ngôi.
và hoàn thành phiếu
+ Sự việc 2: Chú bé Chôm dốc công


- Gọi Các nhóm treo bảng phụ, yêu cầu chăm sóc mà thóc chẳng nẩy mầm,
các nhóm khác nhận xét, bổ sung
dám tâu sự thật.
- GV kết luận chốt lời giải đúng
+ Sự việc 3: Vua khen Chôm trung
thực, dũng cảm và truyền ngôi cho.
- HS nhận xét, bổ sung
Bài 2.
+ Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ + Chỗ mở đầu, chữ đầu dòng viết lùi
mở đầu và chỗ kết thúc đoạn văn?
vào 1 ô. Chỗ kết thúc đoạn văn là có
dấu chấm xuống dòng.


+ Em có nhận xét gì về dấu hiệu + Khi kết thúc lời thoại cũng viết
này ở đoạn 2?
xuống dòng nhưng không phải là đoạn
- GV kết luận và giới thiệu cách viết văn.
xuống dòng.
Bài 3.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- 1HS đọc
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và - HS thảo luận
trả
- HS thảo luận: Mỗi đoạn văn trong bài
văn kể chuyện kể về 1 sự việc trong 1
chuỗi sự việc làm lòng cốt của chuyện.
- GV kết luận về các sự việc của bài + Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu
văn kể chuyện.
chấm xuống dòng.
b. Ghi nhớ:
- Lớp nhận xét, bổ sung
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ và lấy VD - 2 HS đọc và lấy VD
về đoạn văn và nêu sự việc trong đoạn - 1 HS đọc
văn đó
c. Luyện tập
* Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu
* HS đọc yêu cầu.
+ Câu chuyện kể lại chuyện gì?
+ Kể về 1 em bé vừa hiếu thảo vừa
trung thực, thật thà.
+ Đoạn nào đã viết hoàn chỉnh? Đoạn + Đoạn 1 và 2 đã hoàn chỉnh, đoạn 3
nào còn thiếu?
còn thiếu.
+ Đoạn 1 kể sự việc gì?
+ Đoạn 1 kể về cuộc sống và tình cảnh
của 2 mẹ con, nhà nghèo phải làm lụng
quanh năm.
+ Đoạn 2 kể sự việc gì?
+ Mẹ ốm nặng cô bé đi tìm thuốc.
+ Đoạn 3 còn thiếu phần nào?
+ Phần thân đoạn
+ Phần thân đoạn theo em kể lại + Kể lại sự việc cô bé trả lại người
chuyện gì?
đánh rơi túi tiền.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng
- Gọi HS trình bày, GV nhận xét, cho nhóm.


điểm
- HS trả lời.
3. Kết luận:
* Củng cố: Em hiểu thế nào là đoạn
văn kể chuyện?
* Dặn dò: VN viết đoạn 3 câu
chuyện vào vở.
- VN ôn bài chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×