Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 9

Tiết 3: Luyện từ và câu.
CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI ,TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài được
đên bài học
hình thành
HS biết viết tên người ,tên địa lí Việt Nam. Biết được quy tắc viết tên người, tên địa lí
nước ngoài
Viết đúng tên người, tên địa lí nước ngoài
I. Mục tiêu:
- Biết được quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài
- Viết đúng tên người, tên địa lí nước ngoài trong khi viết
- Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: bảng phụ, chép BT 3 lên bảng lớp
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức.
* Bài cũ:

+ 1HS viết tên tỉnh, danh lam thắng cảnh?
- Nhận xét
* Giới thiệu bài
2. Phát triển bài:
I. Nhận xét:
Bài 1.(48)
- GV viết mẫu tên người, tên địa lí lên bảng
- HS đọc theo
- Hướng dẫn HS đọc đúng tên người tên địa lí trên
bảng
Bài 2.(48)
- Gọi HS đọc yêu cầu Sgk
- 1 HS đọc
- Yêu cầu hS trao đổi theo cặp đôi và TLCH:
- Thảo luận
+ Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận, mỗi bộ . Lép. Tôn-xtôi (2 bộ phận )
phậngồm mấy tiếng?
+ Bộ phận1: Lép ( 1 tiếng )
+ Chữ các đầu mỗi bộ phận viết như thế nào?
+Bộ phận2:Tôn-xtôi(2 tiếng)
+ Viết hoa
+ Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận như
+ Giữa các tiếng trong cùng
thế nào?
1 bộ phận có gạch nối.
Bài 3.(48)
- HS đọc
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- Thảo luận
- Yêu cầu HS trao đỏi nhóm bàn, TLCH:
+ Viết giống như tên riêng
+ Cách viết mọt số tên người, tên địa lí nước ngoài VN. Tất cả các tiếng đều


có gì đặc biệt?
* GV giảng: Những tên người, tên địa lí nước ngoài
trong bài tập là những tên riêng được phiên âm
theo âm Hán Việt.
II. Ghi nhớ
- Gọi HS đọc ghi nhớ


- Yêu cầu HS lấy VD và viết đúng
III. Luyện tập
Bài 1.(48)
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- Phát bảng phụ cho 2 nhóm, yêu cầu các nhóm trao
đổi và làm BT. Làm xong treo bảng, cả lớp nhận
xét, bổ sung
- GV kết luận lời giải đúng
- Gọi HS đọc lại đoạn văn. Cả lớp đọc thầm và
TLCH:
+ Đoạn văn viét về ai?
+ Em biết nhà bác học Lu-i Pa -xtơ qua phương tiện
nào?
Bài 2.(48)
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- Yêu cầu HS lên bảng viết. Cả lớp viết vào vở
- Gọi HS nhận xét, bổ sung
- GV kết luận lời giải đúng

Bài 3.(48)
- Yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát tranh , GV
hướng dẫn HS chơi trò chơi
- Dán 4 phiếu lên bảng, yêu cầu các nhóm thi tiếp
sức
- Gọi HS đọc phiếu của nhóm
- GV và HS bình chọn nhóm đi du lịch tới nhiều
nước nhất

viết hoa.
Thích Ca Mâu Ni;
Hi Mã Lạp Sơn
- 2 HS đọc
- HS nối nhau lấy VD
- HS đọc
- Thảo luận , hoàn thành BT
ác- boa ; Lu-i Pa- xtơ
Quy- dăng-xơ

- Viết về Lu-i Pa- xtơ
- 2 HS đọc
Tên người
An be Anh-xtanh;
Crít-xti-an An-đécxen;
Y-u-riGaga-rin

- 1 HS đọc
- HS đọc và quan sát tranh
đại diện 4 nhóm thi
- 4 HS đọc phiếu của 4
nhóm
Tên nước
Nga
ấn độ
Nhật Bản
Lào
Trung Quốc
Căm-puchia


- HSnhắc lại ghi nhớ
3. Kết luận:
* Củng cố:
+ Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài cần viết
như thế nào?
- GV nhận xét giờ học
- Dặn VN học thuộc lòng tên nước, tên thủ đô của
các nước đã biết ở BT 3
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×