Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 8

Tiết 3: Luyện từ và câu.
Tiết 13: CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI TÊN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
Những kiến thức học sinh đã biết có
Những kiến thức mới trong bài học
liên quan đến bài học
cần được hình thành.
- Nắm được cách viết hoa tên người tên
Biết viết hoa mọtt số danh từ riêng.
địa lí Việt Nam
- Biết vận dụng những hiểu biết về quy
tắc viết hoa tên người tên địa lí VN để
viết đúng 1 số tên riêng VN.
I. Mục tiêu:
- Nắm được cách viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam
- Biết vận dụng những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên người tên địa lí VN để
viết đúng 1 số tên riêng VN.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: BĐ có tên các quận, huyện danh lam thắng cảnh.
- 1 tờ phiếu ghi sẵn sơ đồ họ tên đệm của người.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định
* Kiểm tra bài cũ:
+ 1HS viết 2 DTR? ( Nguyễn Ái Quốc,
sông Cửu Long )
+ Danh từ riêng là gì?
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài
2. Phát triển bài:
a, Nhận xét:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- 1 HS đọc
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và tìm
cách viết hoa tên người tên địa lí đã cho cụ - HS phát biểu
thể, mỗi tên riêng đã cho gồm mấy tiếng,
chữ cái đầu của mỗi tiếng ấy được viết
NTN?
* GV: Khi viết tên người và tên địa lí VN
cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo
thành tên đó.
b, Ghi nhớ( SGK/68)
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- HS đọc ghi nhớ


- Cách viết hoa tên người tên địa lí VN
thường gồm họ, tên đệm và tên riêng.
- GV đưa bảng đã viết sẵn 1 số tên để HS
xem.
c, Luyện tập
Bài 1.( 68)
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- Phát bảng phụ cho 2 HS, yêu cầu HS thảo
luận và hoàn thành BT
- Yêu cầu HS treo bảng phụ , các HS khác
nhận xét. bổ sung
- Kết luận
Bài 2.( 68 )
- Gọi HS đọc yêu cầu


- yêu cầu HS làm vở
- Gọi HS nhận xét bài của bạn
Bài 3. (68)
- HS đọc yêu cầu
- HS làm theo nhóm
- Hết thời gian trình bày

3. Kết luận:
+ Nêu cách viết hoa tên người, tên địa lí
VN?
- GV nhận xét giờ học
- Học bài và xem lại các bài tập.

HS quan sát

- HS đọc yêu cầu
- HS trình bày

- HS đọc yêu cầu
- HS làm VBT
+ Tiên Hội; Hùng Sơn; Bản
Ngoại;
+ Đại Từ; Định Hoá; Võ Nhai;
Phú Lương
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bảng nhóm
a) Đại Từ; Phú Bình; Định Hoá;
Phú lương; Phổ Yên; Đồng Hỷ;
Võ Nhai
b) Hồ Núi Cốc; khu di tích lịch sử
núi Văn- núi Võ; hang Phượng
Hoàng, đền Đuổm

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×