Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 7

Tiết 2: Luyện từ và câu.
Tiết 12: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG
Những kiến thức học sinh đã biết có Những kiến thức mới trong bài học
liên quan đến bài học
cần được hình thành.
- Hiểu được nghĩa của các từ ngữ, câu
- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điẻm :
thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm trung thực - Tự trọng
trung thực, tự trọng.
- Hiểu được nghĩa của các từ ngữ
thuộc chủ điểm : Trung thực- Tự trọng
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điẻm : trung thực- Tự trọng
2. Kĩ năng:
- Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm : Trung thực-TT
- Sử dụng các từ thuộc chủ điểm để nói và viết
3.Thái độ:
- Giáo dục tính trung thực, tự trọng cho HS
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: bảng phụ, thẻ từ.

- HS: Từ điển.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định lớp
- 1HS viết 5 DTC: sông, núi, học
* Kiểm tra bài cũ:
sinh, giáo viên, cây cối
- Nhận xét.
- 1HS viết 5 DTR: sông Hồng, núi
* Giới thiệu bài:
Văn, Phú Cường, bạn Hằng,
2. Phát triển bài:
Bài 1.( 63 )
- yêu cầu HS đọc yêu cầu và nội dung
* 1 HS đọc
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và - HS thảo luận,1 HS lên bảng
làm bài
. Các từ cần điền: Tự trọng, tự
- Gọi HS lên bảng ghép từ ngữ thích hợp kiêu, tự ti, tự tin, tự ái, tự hào
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng
- Gọi HS đọc bài đã hoàn chỉnh
Bài 2.( 63 )
* 1 HS đọc
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- Hoạt động nhóm
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm
- 2 nhóm thi
- Tổ chức cho HS thi dưới hình thức : 1 - 2 HS đọc lời giải
nhóm đưa ra từ, 1 nhóm tìm nhanh nghĩa + Một lòng ...
trung thành


và ngược lại
- GV kết luận lời giải đúng

+ Trước sau ...
trung kiên
+ Một lòng....


trung nghĩa
+ Ăn ở ...
trung hậu
+ Ngay thẳng ... trung thực
Bài 3.( 63 )
* 1 HS đọc
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Hoạt động nhóm
- GV phát bảng phụ cho 2 nhóm, yêu cầu - Đại diện nhóm trình bày
các nhóm trao đổi và làm bài
trung có nghĩa là ở "giữa"
- Gọi nhóm xong trước treo bảng phụ. trung thu
Các nhóm khác nhận xét bổ sung
trung bình
- Kết luận lời giải đúng
trung tâm
- Gọi HS đọc lại 2 nhóm từ

Bài 4.( 63 )
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Gọi HS dặt câu vào vở
- GV nhận xét, sửa lỗi về câu từ cho HS

- 2 HS đọc lại các từ vừa tìm được
- 1 HS đọc
- HS làm vở
. Lớp em rất ít bạn là HS trung
bình.
. Đêm trung thu thật là vui.
. Hà Nội là trung tâm kinh tế,
chính trị của cả nước.
. Bạn Minh là người trung thực.
. Phụ nữ Việt Nam rất trung hậu
đảm đang.
. Bộ đội ta rất trung kiên với lí
tưởng cách mạng.
. Trần Bình trọng là người trung
nghĩa.

3. Kết luận:
- Nêu lại các từ có tiếng trung có nghĩa
" Một lòng một dạ"
- Nhận xét tiết học.
- Xem lại các BT đã làm
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............

____________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×