Tải bản đầy đủ

Giáo án khoa học lớp 4 tiết 3

Tiết 4 : Khoa học :
Tiết 2 : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài dạy
đến bài dạy
cần hình thành
- Học sinh biết tên một số cơ quan tiêu
- Kể tên những biểu hiện bên ngoài của
hóa ,hô hấp, tuần hoàn của con người.
quá trình trao đổi chất.
- Biết thế nào là trao đổi chất.
- Nêu được vai trò của cơ quan tuần
- Vẽ được sơ đồ trao đổi chất.
hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy
ra ở bên ngoài cơ thể.
- Trình bày phối hợp được sự hoạt động
của các cơ quan tiêu hóa….
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan
thực hiện quá trình trao đổi đó.

- Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên
ngoài cơ thể.
- Trình bày phối hợp được sự hoạt động của các cơ quan tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn,
bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên ngoài cơ thể à giữa cơ thể với môi
trường.
2. Kĩ năng:
- Vẽ được sơ đồ trao đổi chất ở người.
3. Thái độ:
- Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Hình trang 8, 9 SGK.
- Phiếu bài tập.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Bài cũ:
- Thế nào là quá trình trao đổi chất?
- HS trả lời, vẽ sơ đồ.
- Vẽ lại quá trình trao đổi chất.
- Nhận xét, đánh giá.
* Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của
bài.
2. Phát triển bài:
* Hoạt động 1:
- HS đọc yêu cầu.


- GV phát phiếu bài tập và HS đọc yêu
cầu bài:
+ Kể tên những biểu hiện bên ngoài của
quá trình trao đổi chất và những cơ quan
thực hiện quá trình đó.
+ Nêu những chất cơ thể lấy vào, thải ra
và những cơ quan trực tiếp thực hiện quá
trình trao đổi chất.
- Gọi HS đọc kết quả.
* Hoạt động 2:
- GV chia lớp thành 4 nhóm:


+ Trình bày mối quan hệ giữa các cơ
quan trong cơ thể trong quá trình trao đổi
chất.

- HS thảo luận làm bài.

- HS báo cáo kết quả.

- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- HS đọc mục bạn cần biết.

- GV nhận xét, chốt.
3. Kết luận:
- HS nêu
* Củng cố:
- Kể tên những cơ quan làm nhiệm vụ
trao đổi chất, nêu chức năng của từng cơ
quan ?
* Dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- HS chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×