Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 7

Tiết 4: Địa lí.
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Biết miền bắc của nước ta.
- Chỉ vị trí của ĐBBB trên BĐ địa lí tự
nhiên VN.
- Trình bày một số đặc điểm của ĐBBB
về hình dang, sự hình thành địa hình,
diện tích, sông ngòi, và nêu được vai trò
của hệ thống đê ven sông.
I. Mục tiêu:
Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức:
- Trình bày một số đặc điểm của ĐBBB về hình dang, sự hình thành địa
hình, diện tích, sông ngòi, và nêu đợc vai trò của hệ thống đê ven sông.
2. Kĩ năng:
- Chỉ vị trí của ĐBBB trên BĐ địa lí tự nhiên VN.
- Tìm kiến thức, thông tin ở các BĐ, lược đồ.

3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu về ĐBBB, bảo vệ đê điều, kênh mương.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: BĐ địa lí tự nhiên VN
- Lược đồ Bắc Bộ, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Bài cũ: Không KT
* Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của bài
2. Phát triển bài:
* Hoạt động 1: Vị trí và hình dạng của
ĐBBB
- Treo BĐ địa lí tự nhiên VN và yêu cầu HS
quan sát BĐ
- GV chỉ BĐ và nói cho HS biết về hình dạng
của ĐBBB:
- Gọi HS lên chỉ vị trí và nói hình dạng của
ĐBBB
- Gọi HS nhắc lại hình dạng của ĐBBB
* Hoạt động 2: Sự hình thành diện tích, địa

Hoạt động của HS

- HS quan sát BĐ
- 1 HS thực hiện chỉ BĐ và
nói
- Cả lớp thực hiện
- 2 HS nhắc lại


hình ĐBBB.
- Treo bảng phụ ghi các câu hỏi
+ ĐBBB do sông nào bồi đắp nên? Hình
thành nh thế nào?
+ ĐBBB có diện tích lớn thứ mấy trong các
đồng bằng ở nớc ta? Diện tích là bao nhiêu?
+ Địa hình đồng bằng Bắc Bộ như thế nào?
- Gọi HS đọc câu hỏi
- Yêu cầu HS thảo luận theo từng cặp, đọc


Sgk, thảo luận và TLCH
- Gọi đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi
- Gọi 1 HS TL toàn bộ các câu hỏi
* Hoạt động 3: Hệ thống sông ngòi ở ĐBBB
- Treo lược đồ ĐBBB. Yêu cầu HS quan sát
lược đồ ghi vào nháp những con sông của
ĐBBB mà HS quan sát được.
- GV tổ chức cho HS thi đua kể tên các con
sông của ĐBBB theo hàng ngang
- GV tổng kết cuộc thi và giới thiệu thêm về
sông Hồng và sông Thái Bình
+ Sông Hồng bắt nguồn từ đâu?
+ Tại sao sông lại có tên là sông Hồng?
- GV giảng thêm về sông Hồng.
+ Quan sát BĐ cho biết sông Thái Bình do
những con sông nào hợp thành?
- GV giảng về sông Thái Bình
* Hoạt động 4: Hệ thống đê ngăn lũ ở ĐBBB.
- Yêu cầu HS tiếp tục làm việc theo cặp đôi
đọc sách và TLCH ở bảng phụ của GV:
+ Ở ĐBBB thờng ma nhiều vào mùa nào?
+ Mùa hè, mà nhiều nước các sông như thế
nào?
+ Người dân ĐBBB đã làm gì để hạn chế tác
hại của lũ lụt ?
- GV chốt ý đúng
- GV yêu cầu HS quan sát hình 2,3 và giảng
thêm về hệ thống đê ở ĐBBB
+ Để bảo vệ đê điều, nhân dân ĐBBB phải
làm gì?

- HS quan sát
- ĐBBB do sông Hồng và
sông Thái Bình bồi đắp lên.
- Có diện tích lớn thứ hai
trong số các diện tích ở nước
ta.
- Địa hình khá bằng phẳng
- 1 HS đọc
- Đọc sách, thảo luận
- Mỗi nhóm TL 1 câu hỏi
- 1 HSTL toàn bộ các câu hỏi
- Theo dõi, quan sát
- Nối nhau thi kể

- HSTL
- HS nghe
- Sông Cầu , sông Thơng,
sông Lục Nam…

- Mùa hè
- Đắp đê dọc 2 bên bờ sông
- Thảo luận cặp đôi và TLCH
- HS quan sát, nghe
- Kiểm tra bảo vệ đê


- GV chốt ý và mở rộng thêm.
- HS nghe
3. Kết luận:
* Củng cố:
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- HS đọc
* Dặn dò:
- Dặn HS sưu tầm tranh ảnh về ĐBBB và
người dân vùng ĐBBB.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×