Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 6

Tiết 4: Địa lí.
ÔN TẬP
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được
liên quan đên bài học
hình thành
- Các kiến thức đã học từ bài 1
- Nêu một cách hệ thống những đặc điểm
đến bài 9.
chính về thiên nhiên, con người và hoạt
động sản xuất của người dân ở HLS, Trung
du Bắc Bộ và Tây Nguyên.
- Chỉ được dãy núi HLS, các cao nguyên ở
Tây Nguyên và TP Đà Lạt trên BĐ.
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: - Nêu một cách hệ thống những đặc điểm chính về thiên nhiên, con
ngời và hoạt động sản xuất của người dân ở HLS, Trung du Bắc Bộ và Tây
Nguyên.
2. Kĩ năng: - Chỉ được dãy núi HLS, các cao nguyên ở Tây Nguyên và TP Đà Lạt
trên bản đồ.
3. Thái độ: - Có ý thức yêu quý, gắn bó hơn với quê hơng đất nước VN.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: BĐ địa lí tự nhiên VN, bảng phụ, sơ đồ, lợc đồ trống VN
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức
* Bài cũ:
- Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của thành - HS trả lời
phố Đà Lạt ?
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của bài.
2. Phát triển bài:
* Hoạt động 1: Vị trí miền núi và trung du
+ Khi tìm hiểu về miền núi và trung du, chúng
ta đã học những vùng nào?
- GV treo BĐ địa lí tự nhiênVN và yêu cầu HS
chỉ BĐ.

- HS trả lời.
- HS quan sát, 1 HS chỉ BĐ


- Yêu cầu HS chỉ bản đồ tên dãy HLS, đỉnh
Phan- xi- păng, các cao nguyên ở TN và TP Đà
Lạt trên lược đồ VN.
* Hoạt động 2: Đặc điểm thiên nhiên
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, tìm thông tin
điền vào bảng.
- Gọi các nhóm TL
* Hoạt động 3: Con ngời và hoạt động
- Phát bảng phụ kẻ sẵn khung cho các nhóm. Yêu
cầu HS thảo luận và hoàn thành bảng kiến thức
- Gọi HS trình bày
- GV chốt và chuyển ý
* Hoạt động 4: Vùng trung du Bắc Bộ
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, TLCH:
+ Trung du Bắc Bộ có đặc điểm địa hình như thế nào.
- Yêu cầu HS TL
- Yêu cầu HS tiếp tục làm việc và TLCH:


+ Tại sao phải bảo vệ rừng ở trung du Bắc Bộ?
- GV kết luận
3. Kết luận:
* Củng cố:
+ Những biện pháp để bào vệ rừng?
- Nhận xét tiết học
* Dặn dò:
- Chuẩn bị bài sau.

- HS lên chỉ và giới thiệu.

- 2 HS thảo luận một nhóm
- 2 cặp chỉ BĐ và nêu
- Hoạt động nhóm bàn
- Đại diện 3 nhóm trình bày

- 2 HS trao đổi
- HS trả lời
- Thảo luận tiếp
- HS trả lời

- HS nêu

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×