Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 4

Tiết 4: Địa lí.
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài dạy
quan đến bài dạy
cần hình thành
- Biết địa hình, khí hậu của Tây - Biết trình bày một số đặc điểm tiêu biểu
Nguyên.
về hoạt động sản xuất củangười dân ở
Tây Ngưyên.
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:
- Biết trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất củangười
dân ở Tây Nguyên: Khai thác sức nước và khai thác rừng.
- Điều chỉnh: Không yêu cầu mô tả đặc điểm, chỉ cần biết sông ở Tây Nguyên
có nhiều thác, ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.
- Rèn luyện kĩ năng xem, phân tích bản đồ, tranh ảnh
- Biết được mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiênvới nhau và giữa
thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người
- Có ý thức bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bản đồ địa lí tự nhiên VN, tranh ảnh nhà máy thuỷ điện, rừng ở Tây

Nguyên.
- HS: Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ:
+ 1HS nêu các cây công nghiệp lâu năm ở
Tây Nguyên? Cây nào được trồng nhiều
nhất?
* Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
* Hoạt động 3: Khai thác sức nước
- Yêu cầu HS quan sát lược đồ các sông
chính ở Tây Nguyên (SGK), trả lời câu hỏi:
+ Nêu tên và chỉ một số con sông chính ở
Tây Nguyên trên bản đồ?
+ Sông ở Tây Nguyên như thế nào, sông có
tác dụng gì?
- Nhận xét câu trả lời của HS

Hoạt động của HS
- Hát chuyển tiết.
- Các cây công nghiệp lâu năm ở
Tây Nguyên: Cà phê, chè, cao
su, hồ tiêu, … Cây được trồng
nhiều nhất là cây cà phê.

- Tiến hành thảo luận nhóm đôi.
+ Một số con sông chính ở Tây
Nguyên: Xê-xan, Ba, Đồng Nai
+ Sông ở Tây Nguyên nắm thác


+ Kể tên những nhà máy thuỷ điện nổi tiếng
ở Tây Nguyên mà em biết?
+ Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên
lược đồ SGK và cho biết nó nằm trên sông
nào?
* GV chỉ nhà máy thuỷ điện Y-a-li và giới


thiệu: Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của
nhiều sông, dòng sông lắm thác ghềnh là
điều kiện để khai thác nguồn nước để làm
thuỷ điện, nhà máy thuỷ điện lớn ở Tây
Nguyên là Y-a-li
* Hoạt động 4: Rừng và việc khai thác
rừng ở Tây Nguyên
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm.
+ Rừng ở Tây Nguyên có mấy loại? Tại sao
có sự phân chia như vậy?
+ Quan sát H6,7 Sgk mô tả rừng rậm nhiệt
đới và rừng khộp
+ Rừng Tây Nguyên cho ta những sản vật
gì?
+ Quan sát H 8,9,10. Hãy nêu quy trình sản
xuất ra đồ gỗ?
+ Việc khai thác rừng hiện nay như thế nào?
+ Những nguyên nhân chính nào ảnh hưởng
đến rừng?
*GV kết luận:
Tây Nguyên có 2 mùa mưa, khô rõ rệt nên
cũng có 2 loại rừng đặc trưng. Rừng Tây
Nguyên cho ta nhiều sản vật quí nhất là gỗ.
Tuy nhiên việc khai thác rừng bừa bãi với
nhiều nguyên nhân đã đang ảnh hưởng tới
môi trường và con người.
+ Có những biện pháp nào để giữ rừng?
3. Kết luận:
* Củng cố: GV tổ chức cho HS chơi trò
chơi: Ô chữ kì diệu (Còn thời gian)
Về học và chuẩn bị cho giờ sau.

ghềnh có tác dụng phát triển
thuỷ điện.
+ Nhà máy thuỷ điện nổi tiếng ở
Tây Nguyên Y-a-li
+ Nằm trên sông Xê-xan.
- 1 HS chỉ bản đồ.

- Tiến hành thảo luận nhóm bàn
- Đại diện nhóm trả lời
+ Rừng rậm nhiệt đới và rừng
khộp. Vì phụ thuộc vào đặc
điểm khí hậu có 2 mùa rõ rệt.
- HS nêu.
+ Gỗ, tre, nứa, mây, cây thuốc,
thú quí.
+ Gỗ khai thác chuyển đến
xưởng cưa xẻ--> xưởng mộc-->
làm các đồ gỗ.
+ Bừa bãi, không có kế hoach.
+ Phá rừng làm rẫy, làm nhà ở ...

- HS nối nhau trả lời
- HS chơi trò chơi.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×