Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 6

Tiết 2: Đạo đức.
THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ I
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được
liên quan đên bài học
hình thành
- Biết trung thực trong học tập; - Nắm chắc kiến thức, vận dụng kiến thức
Biết vượt khó khăn; biết bày tỏ ý và kỹ năng
kiến; Biết tiết kiệm tiền của; Biết - Giáo dục cho HS biết trung thực trong
tiết kiệm thời giờ; không lãng phí học tập ; Biết vượt khó khăn; biết bày tỏ ý
thờigian, tiền của.
kiến; biết tiết kiệm tiền của; biết tiết kiệm
thời giờ; không lãng phí thời gian, tiền của.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nắm chắc kiến thức , vận dụng kiến thức và kỹ năng
2. Kỹ năng: - Giáo dục cho hs biết trung thực trong học tập; biết vượt khó khăn;
biết bày tỏ ý kiến; biết tiết kiệm tiền của; biết tiết kiệm thời giờ; không lãng phí
thờigian, tiền của.
3. Thái độ: - Giáo dục HS ý thức tiết kiệm.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Các thăm có nội dung câu hỏi

- HS: SGK, vở bt
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Bài cũ: Kể tên các bài đạo đức đã học từ - 1 HS lên bảng trả lời
đầu HKI?
Trung thực trong học tập
Vượt khó trong học tập
Biết bày tỏ ý kiến
Tiết kiệm tiền của
Tiết kiệm thời giờ
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của bài
2. Phát triển bài:
* Hoạt động 1: Giáo viên đưa câu hỏi :
- HSTL
Học sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi
1.Vì sao phải trung thực trong học tập?
1. Trung thực trong học tập là thể
hiện lòng tự trọng.Trung thực trong
học tập, em sẽ được mọi người quý
mến
2. Để học tập tốt chúng ta phải làm gì?
2. Để học tập tốt , chúng ta cần cố


gắng, kiên trì vượt qua những khó
khăn
3. Vì sao em phải bày tỏ ý kiến?
3. Mỗi trẻ em đều có quyền bày tỏ
mong muốn.Em cần mạnh dạn bày
tỏ những ý kiến một cách rõ ràng.
4. Vì sao chúng ta phải tiết kiệm tiền của? 4. Tiền bạc của cải là mồ hôi công
sức của người lao động.Vì vậy
chúng ta phải biết tiết kiệm, không
5. Bản thân em đã tiết kiệm thời giờ như
sử dụng phung phí
thế nào?


5. Thời giờ quý nhất, em sử dụng
* Hoạt động 2: Thực hành
thời giờ vào những việc có ích…
Trò chơi đóng vai
Nhóm 1: Trung thực trong học tập
- HS thảo luận: 5 phút
Nhóm 2: Vượt khó trong học tập
- Lên đóng vai
Nhóm 3: Tiết kiệm tiền của.
- Nhận xét đánh giá
- Giáo viên nhận xét.
3. Kết luận:
* Củng cố:
- Vì sao em phải bày tỏ ý kiến ?
* Dặn dò:
- Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau.
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×